Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Zoznam

Názov materiálu Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
Informácia o priebehu a výsledkoch 34. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO Paríž 16.10. – 4.11. 2007 MK-3930/2007-92/18755 11.12.07 17.12.07 email
Návrh na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Štátneho divadla Košice podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom A.2 uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 4859/2007-100/18754 10.12.07 04.01.08 email
Návrh Koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry 3797/2007-82/18601 06.12.07 14.12.07 email
Návrh na ratifikáciu Dohovoru o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou MK-4697/2007-51/17920 26.11.07 20.12.07 email
Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. ... z .... 2007, ktorým sa ustanovuje spôsob úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky a jej rozsah MK-2022/2007-52/17153 12.11.07 21.11.07 email
Návrh nariadenia vlády SR,ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností MK-4239/2007-12 25.10.07 12.11.07 email
Návrh výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. marca 2006 č. MK-2165/2006-110/6075 MK-4057/2007-100/14627 03.10.07 24.09.07 email
Návrh stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 - 2013 MK-3887/2007-52/14301 26.09.07 10.10.07 email
Návrh na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Pamiatkového úradu SR podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom A.2 uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 MK-6/2007-1 21.09.07 27.09.07 email
Návrh Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania MK-3832/2007-70/14475 21.09.07 11.10.07 email
Návrh účasti delegácie SR na 34. Generálnej konferencii UNESCO, Paríž, 16. 10. - 13. 11. 2007 MK 3657/2007-90/13458 31.08.07 06.09.07 email
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galeríjnej hodnoty v znení neskorších predpisov MK-3753/2007-52/13210 24.08.07 10.09.07 email
Štúdia uskutočniteľnosti systémového riešenia priestorového usporiadania Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu MK-12999/2007-70 22.08.07 05.09.07 email
Návrh opatrení na riešenie naliehavých problémov v používaní štátneho jazyka a na riešenie porušovaní ustanovení zákona NRSR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov MK-3161/2007-62/10496 02.07.07 16.07.07 email
Návrh zákona o periodickej tlači a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) MK-3091/2007-70/10459 29.06.07 20.07.07 email
Návrh Koncepcie zabezpečenia prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí MK-2872/2007-90/9604 15.06.07 22.06.07 email
Návrh Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru MK-2866/2007-82/8965 06.06.07 14.06.07 email
Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR pre ministra kultúry MK-2880/2007-40/9018 05.06.07 18.06.07 email
Návrh nariadenia vlády SR o úprave osobných pôžitkov poskytovaným duchovným cirkví a náboženských spoločností MK-6/2007-1/11 27.04.07 10.05.07 email
Návrh zákona o poplatkoch za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov MK-2322/2007-70/6743 27.04.07 21.05.07 email
Návrh na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom A. 2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 86 z 31. januára 2007 MK-1661/2007-100/6694 26.04.07 03.05.07 email
Návrh optimalizácie infraštruktúry verejnoprávnych vysielateľov v podmienkach digitalizácie vysielania MK-2322/2007-70/6479 25.04.07 10.05.07 email
Návrh na odsúhlasenie odplatného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva kultúry SR MK-1661/2007-100/3981 13.03.07 20.03.07 email
Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Dostavba a prestavba budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici MK- 1522/2007-100/3341 01.03.07 06.03.07 email
 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011