Kontakty

Úvod

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Dňa 1. júla 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Nadobudnutím účinnosti tohto zákona došlo k prechodu kompetencií v oblasti cestovného ruchu z Ministerstva hospodárstva SR na nový ústredný orgán štátnej správy pre oblasť cestovného ruchu, a to Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR.  Súčasne došlo aj k prechodu Slovenskej agentúry pre cestovný ruchu, príspevkovej organizácie, do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR.

Dňa 1. novembra 2010 nadobúda účinnosť zákon č. 403/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Nadobudnutím účinnosti tohto zákona pôsobnosť podpory kultúry národnostných menšín podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na podpredsedu  vlády, ktorý neriadi ministerstvo a oblasť cestovného ruchu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Názov ministerstva sa mení na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Kontakty


Adresa:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 00421 02 20482 111
Fax: 00421 02 20482 271
Webová stránka: www.culture.gov.sk, www.mksr.gov.sk
Mejlové adresy zamestnancov: meno.priezvisko@culture.gov.sk

Infozákon: info@culture.gov.sk

Elektronická podateľňa:

Všeobecné podanie – PODPÍSANÉ [nové okno] Všeobecné podanie – NEPODPÍSANÉ [nové okno]

http://podatelna.gov.sk, podatelna@culture.gov.sk, podatelna@culture.gov.sk  
Podateľňa MK SR otvorená každý pracovný deň v čase od 8.00 - 12.00 hod. a od  12.30 - 15.00 hod.

00421 02 20482  + klapka

Minister kultúry
Kontakt: Marek Maďarič
E-mail:   minister@culture.gov.sk

 

Kancelária ministra
Kontakt: Natália Špalková, riaditeľka
Telefón:  20482 105
Fax:       54419 670
E-mail:   kancelaria.ministra@culture.gov.sk

Hovorca
Kontakt: Jozef Bednár 
Telefón:  20482 110, mobil: 0905 495 231
Fax:       54419 670
E-mail:   hovorca@culture.gov.sk

Štátny tajomník
Kontakt: Ivan Sečík
Telefón:  20482 101
Fax:       20482 171
E-mail:   sst@culture.gov.sk

Vedúca služobného úradu
Kontakt: Emília Kršíková
Telefón:  20482 202
Fax:       20482 271
E-mail:   kvsu@culture.gov.sk

Sekcia umenia a štátneho jazyka
Kontakt: Janka Motyčková, generálna riaditeľka
Telefón:  20482 303
Fax:       20482 375
E-mail:   su@culture.gov.sk

Sekcia médií, audiovízie a autorského práva
Kontakt: Anton Škreko, generálny riaditeľ
Telefón:  20482 121
Fax:       20482 174
E-mail:   smaap@culture.gov.sk

Sekcia kultúrneho dedičstva
Kontakt: Pavol Šimunič, generálny riaditeľ
Telefón:  20482 414
Fax:       20482 476
E-mail:   skdmk@culture.gov.sk

Sekcia ekonomiky a projektového riadenia
Kontakt: Emília Palková, generálna riaditeľka
Telefón:  20482 513
Fax:       20482 573
E-mail:   se@culture.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS
Kontakt: Jaroslav Mendel, generálny riaditeľ
Telefón:  20482 708
Fax:       20482 371
E-mail:   sork@culture.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program, Prioritná os 7
Kontakt: Alena Šoltysová, riaditeľka
Telefón:  20482 444
Fax:       20482 474
E-mail:   soroehmk@culture.gov.sk

Sekcia medzinárodnej spolupráce
Kontakt: Stanislav Vallo, generálny riaditeľ
Telefón:  20482 315
Fax:       5441 5534
E-mail:   sms@culture.gov.sk

Odbor informatiky
Kontakt: Pavol Capek, riaditeľ
Telefón:  20482 201
Fax:       20482 571
E-mail:   oi@culture.gov.sk

Odbor legislatívy a práva
Kontakt: Helena Štrbíková, riaditeľka
Telefón:  20482 501
Fax:       20482 571
E-mail:   olp@culture.gov.sk

Cirkevný odbor
Kontakt: Ján Juran, riaditeľ
Telefón:  20482 542
Fax:       20482 572
E-mail:   co@culture.gov.sk

Odbor kontroly a inšpekcie
Kontakt:  Ján Oleríny, vedúci oddelenia vnútornej kontroly
Telefón:   20482 223
E-mail:    ork@culture.gov.sk

Pamiatková inšpekcia
Kontakt: Iveta Kodoňová, vedúca
Telefón:  20482 404
Fax:       20482 473
E-mail:   pi@culture.gov.sk

Osobný úrad
Kontakt: Andrea Legátová, riaditeľka
Telefón:  20482 212
Fax:       20482 275
E-mail:   ou@culture.gov.sk

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011