Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo

Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti médií a audiovízie


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy, výkon štátnej správy v oblasti médií, audiovízie a autorského práva zabezpečuje v súlade s pôsobnosťou ministerstva, všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami sekcia médií, audiovízie a autorského práva.    

Pôsobnosť a kompetencie sekcie médií, audiovízie a autorského práva:

 • vypracúva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť médií, audiovízie a autorského práva, pripravuje stanoviská na rokovanie vlády SR v súvislosti s poslaneckým návrhmi
 • pripravuje podkladové materiály k plneniu úloh vyplývajúcich rezortu kultúry z vládnych i medzinárodných dokumentov pre oblasť médií, audiovízie a autorského práva
 • v spolupráci s útvarmi  medzinárodnej spolupráce sa zúčastňuje na príprave koncepčných návrhov a podkladov k medzinárodným bilaterálnym a multilaterálnym kultúrnym dohodám a vykonávacím plánom za oblasť médií, audiovízie a autorského práva a v európskom kontexte koordinuje medzinárodné kontakty a priamu spoluprácu príslušných inštitúcií, pripravuje podklady pre prezentáciu slovenskej audiovizuálnej tvorby v zahraničí,
 • v rámci koncepčnej činnosti spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy,  s profesijnými združeniami, mimovládnymi inštitúciami, samosprávami miest a obcí
 • vypracúva analytické a odborné stanoviská k predmetnej oblasti, ako aj stanoviská k podnetom orgánov štátnej správy a súdov, profesijných organizácií, k žiadostiam občanov a verejnosti
 • podieľa sa na príprave koncepcie štátnej politiky pre oblasť médií a audiovízie, na príprave strategických vládnych dokumentov zameraných na podporu pôvodnej audiovizuálnej tvorby, činnosť a postavenie verejnoprávnych médií, prechod z analógového na digitálne vysielanie 
 • vykonáva koordinačno-kontrolnú činnosť účelného výkonu kolektívnej správy práv, koordinačnú činnosť podporným programov Európskej únie vo vzťahu k duševnému vlastníctvu za rezort kultúry
 • zastupuje Slovenskú republiku v pracovných skupinách Rady Európy a vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO) v oblasti autorských práv,
 • zabezpečuje administráciu obsahu internetového portálu http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/
 • vykonáva štátny dohľad vrátane prvostupňového rozhodovania v správnom konaní v oblasti audiovízie, periodickej tlače, povinných výtlačkov periodickej tlače a rozmnoženín audiovizuálnych diel a kolektívnej správy práv
 • organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť Rady ministra pre masmédiá
 • zastupuje ministerstvo a podieľa sa na činnosti medzirezortnej skupiny pre digitálne vysielanie v Slovenskej republike
 • vedie evidenciu slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu a multimediálnych diel, osôb pôsobiacich v oblasti audiovízie a eviduje periodickú tlač
 • zabezpečuje štatistické zisťovanie za oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, periodickej tlače a audiovízie

Sekcia médií, audiovízie a autorského práva sa podľa pôsobnosti člení na:

 • odbor mediálneho práva a audiovízie
 • odbor autorského práva

Médiá a audiovízia
Sekcia plní hlavné úlohy a ciele štátnej politiky v oblasti médií a audiovízie, pripravuje návrhy legislatívnych zámerov, všeobecne záväzných právnych predpisov a riadiacich aktov ministerstva v oblasti médií a audiovízie, navrhuje systémové riešenia a vytvára koncepcie rozvoja mediálneho a audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike a koordinuje činnosti pre oblasť systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike. Do kompetencie sekcie spadá koncepčná činnosť pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, periodickej tlače a audiovízie, sekcia predkladá návrhy zásadných dlhodobých a výhľadových koncepcií, monitoruje vývojové tendencie pre danú oblasť a vypracúva podkladové materiály, stanoviská a rozhodnutia pre oblasť regulácie elektronických médií a ochrany maloletých, analyzuje stav v príslušnej oblasti, spracúva stanoviská a rozbory k podnetom, návrhom a námetom profesijných inštitúcií a verejnosti. V spolupráci so sekciou medzinárodnej spolupráce predkladá koncepčné návrhy a podklady k medzinárodným kultúrnym dohodám, spolupodieľa sa na vypracúvaní návrhov a námetov pre medzinárodnú spoluprácu, na príprave zahraničných podujatí celoštátneho významu, zúčastňuje sa na práci kontaktných a riadiacich výborov a expertných skupín Európskej komisie a Rady Európskej únie v oblasti audiovízie a médií, zastupuje Slovenskú republiku v Riadiacom výbore pre služby v informačnej spoločnosti a v ďalších expertných skupinách.

Štatistické zisťovanie
Sekcia je gestorom štatistického zisťovania pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, oblasť audiovízie a periodickej tlače. Formou štatistických výkazov sú získavané údaje o rozsahu vysielania, územného dosahu a charaktere programovej služby, údaje o pôvodných audiovizuálnych dielach, exporte filmov, rozsahu a druhoch distribuovaných diel pre kiná, video a DVD požičovne, údaje o činnosti a produkcii kín, filmových klubov, DVD a videopožičovní a údaje o periodicite vydávania novín a časopisov, jazyku vydávania, územnom rozsahu rozširovania, obsahovom zameraní a cieľovej skupine, ktorej je periodická tlač určená.

Evidencie pre oblasť audiovízie a periodickej tlače
Do kompetencie sekcie v zmysle zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) spadá evidencia slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu a multimediálnych diel a evidencia osôb pôsobiacich v audiovízii a v zmysle zákona č. 167/2008 Z. z.  o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) evidovanie periodickej tlače, sekcia priebežne prijíma a uschováva povinné výtlačky periodickej tlače, ktoré v zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín a audiovizuálnych diel zasielajú vydavatelia ministerstvu.

Autorské právo
Sekcia plní hlavné úlohy a ciele štátnej politiky v oblasti autorského práva, najmä vypracúva návrhy legislatívnych zámerov, všeobecne záväzných právnych predpisov v danej oblasti. Sekcia vypracúva podkladové materiály a stanoviská pre konanie súdov v sporoch v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom a vykonáva dohľad nad výkonom kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona. Sekcia spolupracuje s príslušnými štruktúrami Európskej únie a Rady Európy, ako aj s inými medzinárodnými organizáciami zameranými na ochranu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom a zúčastňuje sa na práci kontaktných a riadiacich výborov a expertných skupín Európskej komisie a Rady Európskej únie v oblasti autorských práv. Sekcia spracúva a sprostredkúva informačné a analytické materiály v oblasti duševného vlastníctva právnickým osobám a fyzickým osobám v Slovenskej republike a vyjadruje sa k návrhom medzinárodných zmlúv, dohovorov a dohôd vypracovaných a predkladaných ministerstvom z oblasti duševného vlastníctva.

Kontakt:
Telefón 02/2048 2122
Fax 02/20482 174
e-mail:
sma@culture.gov.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011