Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Autorské právo

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom 

Ministerstvo kultúry SR je ústredným orgánom štátnej správy pre autorské právo a práva súvisiace s autorským právom.

Medzinárodná spolupráca Slovenskej republiky v oblasti kultúry, vedy, vzdelania a obchodu, účasť a členstvo v medzinárodných organizáciách, najmä vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO/OMPI) a tiež začlenenie Slovenskej republiky  medzi krajiny Európskej únie si vyžadovalo prispôsobenie nášho právneho poriadku k právu Európskej únie, vrátane autorskoprávnych predpisov, neopomínajúc vývoj a aktuálnu transformáciu.

Slovenská právna úprava autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, ktorá v  zásade vychádza z klasických európskych štandardov, spĺňa z hľadiska dosiahnutého stupňa aproximácie a kompatibility s právom Európskej únie  kritériá požadované Európskou úniou. Okrem siedmych európskych smerníc regulujúcich oblasť autorského práv a práv súvisiacich s autorským právom bola zákonom č. 84/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. marca 2007 transponovaná do nášho právneho poriadku aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES a vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Cieľom predmetnej smernice je vytvorenie prostredia vhodného na inováciu a investície, pričom ochrana duševného vlastníctva sa považuje za podstatný prvok úspechu vnútorného trhu. Ochrana duševného vlastníctva je totiž dôležitá nielen pre podporu inovácie a tvorivosti, ale tiež na rozvoj zamestnanosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR sprístupnilo dňa 12. septembra 2008 nový informačný portál http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/. Cieľom portálu, ktorý je určený ako odbornej tak i laickej verejnosti, je dosiahnutie zlepšenia vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva na Slovensku. Je významným zdrojom informácií z oblasti legislatívy (právne predpisy Slovenskej republiky, právne akty Európskej únie a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná), ale zahŕňa i súdne a správne rozhodnutia a odkazy na literatúru z oblasti práva duševného vlastníctva. Formou linku sú prístupné aj informácie a relevantné databázy Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), Európskeho patentového úradu (EPÚ) či Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011