Cirkvi a náboženské spoločnosti

Úvod > Cirkvi a náboženské spoločnosti

Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti cirkví a náboženských spoločností

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zabezpečuje v súlade s kompetenčným zákonom výkon štátnej správy na úseku cirkví a náboženských spoločností. Rešpektuje ich ako právne subjekty „sui generis“, uznáva ich nezastupiteľné miesto v spoločnosti a spolupracuje s nimi na základe partnerskej spolupráce, pričom nezasahuje do ich vnútorných záležitostí.

V predmetnej oblasti má predovšetkým nasledovné kompetencie:

 • vypracúva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich  postavenie a pôsobenie cirkví a náboženských spoločností,
 • zabezpečuje prípravu návrhu rozpočtu a kompletizovanie návrhov cirkví a náboženských spoločností pre štátny rozpočet,
 • rozpisuje finančné prostriedky štátneho rozpočtu účelovo určené pre cirkvi, náboženské spoločnosti a charitu a vykonáva dohľad nad ich efektívnym a hospodárnym využitím,
 • zabezpečuje postup cirkví  a náboženských spoločností pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom,
 • vypracúva analytické, koncepčné a informačné materiály a odborné stanoviská,
 • financuje geodetické práce súvisiace s plnením zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam,
 • vykonáva registráciu cirkví a náboženských spoločností a eviduje právnické osoby odvodzujúce svoju právnu subjektivitu od registrovaných cirkví,
 • vytvára predpoklady na usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností,
 • spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a partnerskými organizáciami v zahraničí,
 • kontaktuje sa s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
 • spolupracuje s cirkevnými a náboženskými subjektmi v oblasti vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Cirkevný odbor Vám poskytne  informácie na tel. číslach: 02/ 20482 541, 542, 543, 544

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011