Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Legislatíva

Legislatívna činnosť
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

Odbor legislatívy vykonáva  legislatívnu činnosť v rozsahu a v súlade s organizačným poriadkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V súlade s pôsobnosťou ministerstva koordinuje tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov a riadiacich aktov ministerstva a poskytuje súčinnosť organizačným útvarom ministerstva pri aproximácii práva.

Odbor legislatívy najmä organizačne koordinuje a vypracúva návrhy ročných plánov legislatívnych úloh ministerstva, usmerňuje prípravu a vypracovávanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti ministerstva, vypracúva legislatívno-technické stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov predkladaných inými ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy alebo poslancami NR SR, zúčastňuje sa na príprave interných predpisov ministerstva. Zabezpečuje notifikáciu smerníc, ktorých gestorom je ministerstvo, vo vzťahu k Európskej komisii. V súlade s pôsobnosťou ministerstva a v spolupráci s organizačnými útvarmi ministerstva zabezpečuje prípravu podkladov a písomných stanovísk pre Kanceláriu zástupcu Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011