Umenie

Úvod > Umenie

Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti umenia

Pôsobnosť ministerstva kultúry  v oblasti umenia zabezpečuje sekcia umenia. Sekcia v súlade s pôsobnosťou ministerstva zabezpečuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv výkon štátnej správy a podieľa sa na vytváraní podmienok pre rozvoj a prezentáciu kultúry vo všetkých oblastiach umenia, štátneho jazyka a knižnej kultúry a koordinuje postupy ministerstva pri zabezpečovaní implementácie štátnej kultúrnej politiky.    

Sekcia umenia najmä: 
- vypracúva koncepciu štátnej politiky a určuje stratégiu v oblasti umenia, štátneho jazyka a knižnej kultúry,
- vypracúva analytické, koncepčné a informačné materiály v oblasti umenia, štátneho jazyka a knižnej kultúry,
- zabezpečuje úlohy vyplývajúce ministerstvu zo zákona o divadelnej činnosti, o Slovenskom národnom divadle, o Slovenskej filharmónii, o štátnom jazyku a z iných príslušných zákonov,
- tvorí koncepcie rozvoja na vybranom úseku kultúry, zabezpečuje relevantnú výskumnú a analytickú činnosť,
- zabezpečuje spoluprácu ministerstva s umeleckými, profesijnými občianskymi združeniami, občianskymi združeniami zapájajúcimi sa aj do kultúrnych aktivít, s nadáciami, národnými výbormi medzinárodných medzivládnych a mimovládnych organizácií, organizáciami tretieho sektora, ďalšími subjektmi v Slovenskej republike v oblasti umenia a knižnej kultúry,
- koncepčne a organizačne spolupracuje pri príprave grantových programov štátnej podpory v oblasti umenia a knižnej kultúry, v rámci vecnej pôsobnosti zabezpečuje činnosť komisií zverených podprogramov, v rámci vecnej pôsobnosti spolupracuje na tvorbe podkladov a v spolupráci so sekciou ekonomiky sa podieľa na tvorbe podkladov na ich fungovanie,
- vypracúva stanoviská, analýzy a rozbory k podnetom, návrhom a námetom jednotlivých organizácií v rámci vecnej pôsobnosti sekcie, umeleckých, profesijných, občianskych združení a iných subjektov z oblasti umenia,
- usmerňuje utváranie podmienok na napájanie sa na komunikačné systémy a zapĺňanie informačných systémov v oblasti umenia,
- prostredníctvom  svojich útvarov  v spolupráci s útvarmi  medzinárodnej spolupráce sa zúčastňuje na príprave koncepčných návrhov a podkladov k medzinárodným bilaterálnym a multilaterálnym kultúrnym dohodám a vykonávacím plánom za celú oblasť umenia a knižnej kultúry a jej zapojenia do európskeho kontextu vo zverenej oblasti,
- koordinuje medzinárodné kontakty a priamu spoluprácu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
- spolupracuje na príprave celoštátnych podujatí s medzinárodnou účasťou a na prezentácii umenia a knižnej kultúry v zahraničí, zabezpečuje prepojenie kultúrnych podnetov a aktivít navrhovaných zahraničnými partnermi s partnerskými organizáciami v Slovenskej republike,
- v spolupráci s odbornými organizáciami monitoruje stav v oblasti svojho pôsobenia.

Sekcia umenia sa člení na:

  • odbor umenia
  • odbor štátneho jazyka

odbor umenia

V oblasti múzických a výtvarných umení najmä:
vykonáva koncepčnú činnosť v odvetví kultúry v oblasti divadelného, hudobného, tanečného a výtvarného umenia, architektúry a dizajnu, pripravuje analytické a informačné materiály celospoločenského významu z jednotlivých oblastí umenia, monitoruje problematiku umeleckej tvorby, umeleckých inštitúcií v pôsobnosti miestnych orgánov štátnej správy, orgánov samosprávy a neštátnych zakladateľov a problematiku iných zverených oblastí v Slovenskej republike, venuje pozornosť vývojovým tendenciám v iných krajinách a vypracúva podkladové materiály, spracúva stanoviská, analýzy a rozbory k podnetom, návrhom a námetom jednotlivých organizácií, profesijných a umeleckých združení, ako aj iných subjektov v oblasti múzických a výtvarných umení, zabezpečuje prepájanie kultúrnych podnetov a aktivít navrhovaných partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, spolupracuje s príslušnými oddeleniami pre mimovládne organizácie jednotlivých ministerstiev, s informačnými a servisnými centrami pre mimovládne organizácie v zahraničí, posudzuje a iniciuje legislatívne návrhy súvisiace s podmienkami činnosti mimovládnych organizácií vo zverenej oblasti umenia, pomáha mimovládnym organizáciám pri ich činnosti a aktivitách vo zverenej oblasti umenia.

V oblasti literatúry a knižnej kultúry najmä:
vykonáva koncepčnú činnosť, monitoruje problematiku profesionálnej literárnej tvorby a knižnej kultúry, umeleckých inštitúcií v pôsobnosti miestnych orgánov štátnej správy, orgánov samosprávy a neštátnych zakladateľov a problematiku iných zverených oblastí v Slovenskej republike, venuje pozornosť vývojovým tendenciám v iných krajinách a vypracúva podkladové materiály, predkladá návrhy zásadných dlhodobých a výhľadových koncepcií, pripravuje analytické, koncepčné a informačné materiály celospoločenského významu z oblasti literatúry a knižnej kultúry, spracúva stanoviská, analýzy a rozbory k podnetom, návrhom a námetom jednotlivých organizácií, profesijných a umeleckých združení, ako aj iných subjektov v oblasti literatúry a knižnej kultúry, zabezpečuje prepájanie kultúrnych podnetov a aktivít navrhovaných partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, v spolupráci so sekciou medzinárodnej spolupráce predkladá koncepčné návrhy a podklady k medzinárodným kultúrnym dohodám a vykonávacím plánom, podieľa sa na vypracúvaní návrhov a námetov pre medzinárodnú spoluprácu, spolupracuje na príprave zahraničných podujatí celoštátneho významu a na prezentácii zverenej oblasti v zahraničí.

.

odbor štátneho jazyka

V oblasti štátneho jazyka najmä:
vypracúva analytické, koncepčné a informačné materiály v oblasti ochrany, poznávania, podpory rozvoja a používania štátneho jazyka, monitoruje úroveň jazykovej kultúry, analyzuje ju a vyhodnocuje, dbá na zvyšovanie jazykovej úrovne v spoločnosti a na upevňovanie postavenia slovenského jazyka ako štátneho jazyka Slovenskej republiky, prispieva k realizácii štátnej jazykovej politiky, k posilňovaniu národnoreprezentatívnej a štátnointegratívnej funkcie slovenského jazyka a k upevňovaniu pozície spisovného slovenského jazyka ako prostriedku verejného styku, spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied, predovšetkým s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV, a ďalšími slovakistickými jazykovednými pracoviskami, ako aj s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na rozpracovaní Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky, koordinuje činnosť terminologických komisií pri tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie, odsúhlasuje štandardizáciu geografických názvov (podľa zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii), posudzuje návrhy názvov nových obcí a častí obcí pre MV SR, vybavuje podnety občanov týkajúce sa porušovania zákona o štátnom jazyku, organizačne zabezpečuje činnosť Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry v oblasti štátneho jazyka, vykonáva preventívnovýchovnú činnosť a poskytuje odborné stanoviská k problematike štátneho jazyka.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011