Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Záštita ministra kultúry SR a MK SR

Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky a Záštita Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Akým podujatiam sa udeľuje záštita?

 Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky a Záštita Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je symbolickým uznaním vysokej umeleckej kvality a jedinečného kultúrneho a spoločenského prínosu kultúrneho podujatia, ktoré má nadregionálny až medzinárodný charakter. Záštita je čestnou poctou a z jej udelenia nevyplýva nárok na finančné alebo iné zabezpečenie kultúrneho podujatia. Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky a Záštita Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa udeľuje jednorazovým kultúrnym podujatiam, spravidla sa neudeľuje kultúrnym podujatiam miestneho charakteru, zábavným spoločenským podujatiam a prezentácii jednotlivých umeleckých diel.

 

Kto môže byť žiadateľom o záštitu?

 O udelenie záštity môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je hlavným organizátorom podujatia a je zodpovedná za jeho prípravu a realizáciu počas celej doby trvania.

 

Ako požiadať o záštitu?

 Žiadosť o záštitu je potrebné predložiť ministerstvu najmenej 20 pracovných dní pred konaním podujatia.  Žiadateľ v žiadosti uvedie:

a)      názov kultúrneho podujatia,

b)      termín a miesto začatia (otvorenia) podujatia a dobu jeho trvania,

c)      stručnú charakteristiku podujatia s uvedením jeho kultúrno-spoločenského významu pre verejnosť,

d)      finančnú spoluúčasť ministerstva pri realizácii podujatia (napr. poskytnutie prostriedkov z dotačného systému ministerstva),

e)      či bola podujatiu udelená záštita najvyššími ústavnými činiteľmi resp. inými predstaviteľmi verejného, politického a kultúrneho života.   

 

Logo MK SR

 V prípade, že bola kultúrnemu podujatiu udelená záštita, má organizátor právo uviesť túto skutočnosť pri propagácii podujatia a použiť logo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Logo je vo formáte jpg a vo vektorovom formáte zverejnené na internetovskej stránke ministerstva.

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011