Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

Úvod > Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zabezpečuje rozvoj kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva a vytvára podmienky pre finančnú podporu kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, poskytuje priestor pre podporu rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí v oblasti kultúry občanov so zdravotným postihnutím     a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Organizačným útvarom pre predmetnú problematiku je odbor kultúry nehmotného kultúrneho dedičstva a znevýhodnených skupín obyvateľstva, ktorý je zriadený v rámci sekcie kultúrneho dedičstva.

Kontakt:

Telefón: 204 82 414, 204 82 403
Fax:       20482 476
E-mail: skdmk@culture.gov.sk,

Znevýhodnené skupiny obyvateľstva sú marginalizované, na okraj spoločnosti vytláčané skupiny ľudí, často vystavené sociálnej a kultúrnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Väčšinou sa ocitajú bez prístupu k informáciám, k trhu práce, vzdelaniu a kultúre a bez celkovej účasti v procese rozhodovania o spoločenských procesoch. V najširšom slova zmysle sem patria zdravotne postihnutí občania, rómske komunity žijúce v osadách alebo na mestskej periférii, deti a mládež, starší ľudia, azylanti, bezdomovci, nezamestnaní a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením atď. Tieto skupiny sú často odkázané na pomoc a dobrú vôľu štátu. Ide v podstate o tých najviac ohrozených a najbezbrannejších. Špeciálnym prípadom znevýhodnených skupín sú niektoré skupiny žien a vo všeobecnejšej rovine sa k nim viažuca téma rodovej problematiky a rodovej integrácie.

Jednou z prioritných úloh v oblasti sociálnej politiky Európskej únie je aj udržanie sociálnej súdržnosti. Spoločenstvo reagovalo na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v jednotlivých krajinách prijatím Lisabonskej stratégie. Lisabonská stratégia predstavuje súbor opatrení záväzných pre všetky štáty spoločenstva. Jedným z jej základných cieľov je vytvárať vo všetkých oblastiach života mechanizmy, ktoré zabraňujú chudobe, marginalizácii, sociálnej exklúzii, ochraňujú znevýhodnené skupiny obyvateľov, vyrovnávajú šance a zabezpečujú rovnosť príležitostí. Slovenská republika sa do plnenia Lisabonskej stratégie zapojila v roku 2004 prijatím strategického dokumentu Národný akčný plán sociálnej inklúzie. Sú v ňom rozpracované aj opatrenia pre rezort kultúry, ktoré majú zabezpečiť rozvoj starostlivosti o kultúrne potreby znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 1. 7. 2004  prijala zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „antidiskriminačný zákon"). V zmysle predmetného zákona je u nás diskriminácia zakázaná z týchto dôvodov: pohlavie, rasový pôvod, národnostný alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo viera, zdravotné postihnutie, vek, sexuálna orientácia. Antidiskriminačný zákon upevnil princíp dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania, posilnil právnu ochranu pred diskrimináciou pre všetkých občanov Slovenska vrátane príslušníkov rôznych menšín a tiež významne posilnil možnosť zaviesť objektívne kritériá v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ako aj v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti a vzdelávaní.

Z mnohých národných akčných plánov, ktoré prijala vláda SR v oblasti znevýhodnených skupín obyvateľstva (Národný akčný plán sociálnej inklúzie v SR, Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života, Národný akčný plán pre ženy, Národný akčný plán rodovej rovnosti, Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách, Národný program duševného zdravia, Národný akčný plán pre deti, Národný program ochrany starších ľudí, Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži , Koncepcia migračnej politiky SR a pod. vyplýva rezortu kultúry, okrem iných, aj úloha zabezpečovať rozvoj kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva a podporovať ich kultúrne aktivity prostredníctvom grantového systému MK SR. Veľkú pozornosť bude treba venovať aj implementácii Medzinárodného dohovoru na ochranu osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 2010 a ktorý podporuje rozširovanie kultúrnych práv pre tieto skupiny obyvateľstva.

Priority rozvoja kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva

 • vytvárať podmienky na uľahčenie prístupu ku kultúrnym hodnotám pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva;
 • vytvárať podmienky na podporu trvalej udržateľnosti inštitúcií rozvíjajúcich kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva;
 • odstraňovať fyzické i mentálne bariéry v prístupe ku kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva;
 • informovať o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva a bariérach;
 • rozširovať tradičné chápanie kultúry smerom k prierezovému systému zahŕňajúceho   a prestupujúceho všetky oblasti života, neredukovaného na úzku oblasť umenia;
 • napomáhať vytváranie špecifických kultúrnych hodnôt znevýhodnených skupín obyvateľstva;
 • vnímať kultúru ako integrujúci mechanizmus spájajúci kultúru minoritnú s majoritnou a pristupovať ku kultúre ako k systému fungujúcemu na univerzálnom princípe rovnosť v rozmanitosti.


Rozvoj kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva

Základný cieľ: Prehĺbiť starostlivosť štátu o rozvoj a kvalitu kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva a motivovať ich k aktívnemu prístupu.

Operačné ciele

 1. uľahčiť znevýhodneným skupinám obyvateľstva prístup ku kultúre a napomáhať napĺňanie ich kultúrnych potrieb;
 2. zabezpečiť znevýhodneným skupinám obyvateľstva prístup k informáciám, ktoré sa týkajú napĺňania ich kultúrnych potrieb a vyrovnávania šancí v oblasti kultúry;
 3. pomáhať znevýhodneným skupinám obyvateľstva prostredníctvom kultúry znižovať riziká vylúčenia a zapájať ich do procesu sociálneho začleňovania prostredníctvom kultúrnych mechanizmov;
 4. sprístupňovať informácie o marginalizovaných skupinách smerom k majoritnej spoločnosti;
 5. podporovať a vytvárať vhodné právne, inštitucionálne a finančné prostredie na ochranu a rozvoj kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva;
 6. prostredníctvom kultúrnych mechanizmov prispievať k odstraňovaniu bariér v prístupe ku kultúre a tým k zmierneniu sociálnych rozdielov, izolácie a marginalizácie znevýhodnených skupín obyvateľstva;
 7. vytvárať podmienky na vznik rôznych informačných databáz o znevýhodnených skupinách obyvateľstva a ich kultúrnych potrebách;
 8. posilniť spoluprácu rezortu kultúry s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ktoré sa zaoberajú témou kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva s cieľom získavania informácií, výmeny skúseností a koordinácie podpory.

26.11.2010
Mgr. Eva Bajtayová Bednáriková
riaditeľka
odbor nehmotného kultúrneho dedičstva
a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva
sekcia kultúrneho dedičstva

Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
02/20 48 24 03
eva.bajtayova@culture.gov.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011