Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

Úvod > Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva > Dokumenty

Základné medzinárodné ľudsko-právne dokumenty

Organizácia spojených národov

 •  Všeobecná deklarácia ľudských práv, 1948

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, 1965 (  vyhláška č. 95/1974 Zb.)

 •  Štvrtá a piata periodická správa k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
 •  Správa o prerokovaní štvrtej a piatej periodickej správy
 •  Záverečné odporúčania Výboru pre odstránenie rasovej diskriminácie
 •  Šiesta, siedma a ôsma periodická správa Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, 1966 (  vyhláška č. 120/1976 Zb.),Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (  oznámenie č. 169/1991 Zb.)  a Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (  oznámenie č. 327/1999 Z. z.)

 •  Východisková správa k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
 •  Záverečné odporúčania Výboru pre občianske a politické práva k východiskovej správe
 •  Druhá periodická správa k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
 •  Správa o prerokovaní druhej periodickej správy
 •  Záverečné odporúčania Výboru pre občianske a politické práva k druhej periodickej správe
 • Tretia periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Paktu o občianskych a politických právach 

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, 1966 (  vyhláška č. 120/1976 Zb.)

 •  Východisková a druhá periodická správa k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
 •  Správa o prerokovaní Východiskovej a druhej periodickej správy
 •  Záverečné odporúčania výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva
 • Druhá periodická správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, 1979 (  vyhláška č. 62/1987 Zb.), Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (  oznámenie č. 343/2001 Z. z.)

 •  Aktualizácia východiskovej správy k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
 •  Správa o prerokovaní východiskovej správy
 •  Záverečné odporúčania Výboru pre odstránenie diskriminácie žien
 •  Druhá, tretia a štvrtá periodická správa k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
 •  Všeobecné odporúčania Výboru pre odstránenie diskriminácie žien č 5, 6, 13, 15, 17, 19, 23 a 24
 •  Záverečné odporučenia Výboru pre odstránenie diskriminácie žien k 2 3 a 4 periodickej sprave

Dohovor o právach dieťaťa, 1989 (  oznámenie č. 104/1991 Zb.), Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (  oznámenie č. 424/2004 Z. z.). Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch (  oznámenie č. 256/2009 Z.z.)

 •  Východisková správa k Dohovoru o právach dieťaťa
 •  Správa o prerokovaní východiskovej správy
 •  Záverečné odporúčania Výboru pre práva dieťaťa k východiskovej správe
 •  Druhá periodická správa k Dohovoru o právach dieťaťa
 •  Správa o prerokovaní druhej periodickej správy
 •  Záverečné odporúčania Výboru pre práva dieťaťa k druhej periodickej správe

Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,1984 (  oznámenie č. 143/1988 Zb.)

 •  Východisková správa k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu
 •  Správa o prerokovaní východiskovej správy
 •  Záverečné odporúčania Výboru proti mučeniu
 •  Druhá periodická správa k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu
 •  Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, 2006
 •  Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, 2006

Dohovor OSN na ochranu osôb so zdravotným postihnutím, 2010

Rada Európy

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho dodatkové protokoly, 1950

Európska sociálna charta, 1961

Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, 1987

Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, 1997 (  oznámenie č. 40/2000 Z. z..), Dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne (  oznámenie č. 143/2001 Z. z.), Dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne týkajúci sa biomedicínskeho výskumu (  oznámenie č. 494/2007 Z. z.)

Európska charta miestnej samosprávy, 1985 (  oznámenie č. 336/2000 Z. z.), Vyhlásenie Slovenskej republiky k k Európskej charte miestnej samosprávy o rozšírení záväzkov Slovenskej republiky na ďalšie ustanovenia charty (  oznámenie č. 587/2007 Z . z.)

Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, 2000 (  oznámenie č. 78/2001 Z. z.), Doplnkový protokol k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (  oznámenie č. 79/2001 Z. z.) Protokol č. 2 k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (  oznámenie č. 116/2001 Z. z.)

Európska únia

 •  Charta základných práv Európskej únie, 2000

Legislatívne normy v SR

 • antidiskriminačný zákon
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011