Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

Úvod > Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva > Zameranie dotácií pre ZSO

Zameranie dotácií Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva

Dotácie slúžia na podporu kultúrnych potrieb osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, na podporu rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania, a tiež na kompenzáciu znevýhodnenia v oblasti kultúry a uľahčenie prístupu znevýhodnených skupín obyvateľstva ku kultúre. Ide o podporu kultúrnych aktivít zameraných na odbúravanie bariér v dostupnosti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva a bariér pri tvorbe ich vlastnej kultúry, o podporu kultúrnych aktivít smerujúcich k odstraňovaniu predsudkov voči znevýhodneným skupinám, podporu kultúrnych aktivít posilňujúcich výchovu k tolerancii a prijímaniu inakosti, sociálnej súdržnosti a solidarity voči zraniteľným skupinám, a tiež podporu boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj na podporu medzikultúrneho dialógu a tiež  ochranu a rozširovaniu kultúrnych práv skupín ohrozených sociálnym vylúčením. Program slúži tiež na podporu kultúrnych mechanizmov napomáhajúcich predchádzanie všetkých foriem násilia a diskriminácie, xenofóbie, homofóbie a pod. vrátane podpory dočasných vyrovnávacích opatrení realizovaných v oblasti kultúry.

Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím (všetky druhy zdravotného postihnutia: občania s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, vrátane ochrany duševného zdravia) a inak znevýhodnených skupín – napr. detí a mládeže (deti z detských domovov, deti žijúce v marginalizovaných rómskych komunitách, deti utečencov a pod.), starších ľudí, bezdomovcov, na podporu projektov v oblasti kultúry prispievajúcich k implementácii rodovej rovnosti a tiež na podporu dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti rodovej rovnosti (osamelé matky, týrané ženy, nediskriminácia žien po 45 roku života, ženy - migrantky, rómske ženy a pod.), ako aj projektov zameraných na kultúrnu integráciu migrantov a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva ohrozených chudobou, viacnásobnou diskrimináciou a sociálnym vylúčením (vrátane kultúrnych aktivít smerujúcich k eliminácii násilia páchaného na ženách, deťoch, starších ľuďoch, k prevencii v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a pod.).

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011