Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

Úvod > Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva > Linky

Adresár spolupracujúcich mimovládnych inštitúcií zameraných na problematiku kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Predseda: Branislav Mamojka

Adresa: Sekulská 1
842 50 Bratislava
Tel: 02/6542 08 53, 02/6542 08 44
E-mail: unss@unss.sk

URL: http://www.unss.sk/

Charakteristika organizácie:
Poslanie organizácie je ukazovať, učiť a pomáhať nevidiacim a slabozrakým ľuďom prekonávať dôsledky ich postihnutia, vytvárať podmienky pre ich vlastnú účasť na riešení svojich problémov a budovať vzťahy s verejnosťou vedúce k ich plnému začleneniu do spoločnosti. Preto je činnosť organizácie tak rôznorodá, ako sú rozmanité dôsledky poškodenia alebo straty zraku.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Adresa: Švabinského 7
851 01 Bratislava
Tel/Fax: 02/6381 49 87, 02/6381 49 68
E-mail: zpmpvsr@changenet.sk

URL: http://www.zpmp.sk/

Charakteristika organizácie:
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá združuje 54 miestnych organizácií v regiónoch Slovenska s vyše 10 000 členmi, ktorými sú ľudia s mentálnym postihnutím, ich rodičia, príbuzní, priatelia, známi, odborníci a sympatizanti. ZPMP v SR je členom medzinárodnej organizácie Inclusion International a Inclusion Europe, ktoré sa snažia o začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do bežného a kvalitného prirodzeného ľudského prostredia.

Jednota dôchodcov Slovenska

Predseda: Kamil Vajnorský

Adresa: Vajnorská 1
831 04 Bratislava 3
Tel: 02/5024 02 72
Fax: 02/5024 02 91
E-mail: jds@pobox.sk

Charakteristika organizácie:
Organizácia sa zameriava na ochranu a zabezpečovanie potrieb a záujmov starších ľudí a na humanitnú pomoc odkázaným občanom bez ohľadu na ich politické a náboženské presvedčenie, národnú alebo národnostnú príslušnosť. Za pomoci všetkých sa chce realizovať najmä v oblasti výchovnej, smerujúcej k úcte a vážnosti starších spoluobčanov a k práci, ktorú vykonali, sociálnej, ktorá pomocou štátu, podnikov i jednotlivcov prehĺbi starostlivosť o starších ľudí, ochranárskej, poskytovaním právneho poradenstva, zdravotnej, kúpeľnej, rekreačnej a športovej, iniciatívnej, vedúcej k vlastnej aktivite dôchodcov, umožňujúcej rozvinúť aj ich vlastnú podnikateľskú činnosť, vzdelávacej, aby sa i v postproduktívnom veku mohli vzdelávať vo svojom odbore a získavať prehľad o kvalifikácii, vydavateľskej, umožňujúcej vydávanie časopisov a publikácií pre rozvoj záujmov o zdravie, stravovanie, sociálnu starostlivosť, združovanie a pod.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím

Predseda: Branislav Mamojka

Charakteristika organizácie:
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianskym združením celoštátnych organizácií občanov so zdravotným postihnutím, ktorá si kladie za cieľ presadzovanie a podporu spoločných záujmov občanov so zdravotným postihnutím nezávislých na druhu zdravotného postihnutia a podporu špecifických organizácií občanov so zdravotným postihnutím pri presadzovaní špecifických záujmov jednotlivých kategórií občanov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia.

Effeta - Stredisko sv. Františka Saleského

Prezident organizácie: Anna Šmehilová

Adresa: Samova 4
949 01 Nitra
Telefón/Fax: 037/652 88 23
Mobil: 0905 731 995
E-mail: divadlozpasaze@yahoo.com

URL: http://www.effeta.sk/

Charakteristika organizácie:
Poslaním organizácie je pracovať pre sluchovo postihnutých v oblasti duchovnej, telesnej, kultúrnej, sociálnej, vzdelávacej a  etickej. Jej aktivity sa predovšetkým sústreďujú na území nitrianskej diecézy, nitrianskeho kraja ale i na území celého Slovenska ba aj Európy. Organizácia bola založená ako občianske združenie, ktorými sme pokračovala v aktivitách Strediska sv. Františka Saleského ako pobočky KCNS (Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku). Činnosť združenia začala už v roku 1994 prvým kontaktom so sluchovo postihnutými a to prostredníctvom zakladateľky EFFETY pani Anny Šmehilovej st.

Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky

Výkonná riaditeľka: Mgr. Katarína Čermáková.

Adresa: Ševčenkova 21, P.O.B. 101
851 01 Bratislava
Telefón/Fax: (02) 6381 5592
E-mail: katarina@dusevnez.sk

URL: http://www.dusevnezdravie.sk/

Charakteristika organizácie:
V roku 2001, v súvislosti s prípravou Roku duševného zdravia, sa objavila potreba vzniku silnej strešnej organizácie, ktorá bude nielen hlavným organizátorom kampane Roku duševného zdravia, ale bude aj po jej skončení pokračovať v činnosti najmä na poli zlepšenia podmienok a života duševne chorých, ako aj v oblasti prevencie duševných porúch. Liga je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Pri zakladaní Ligy za duševné zdravie spolupracovali Prof.Dr. Ivan Štúr, MUDr. Peter Breier, MUDr. Darina Sedláková, MUDr. Pavel Černák, Prof.Dr. Anton Heretik, doc.MUDr. Alojz Rakús, Ing. Dagmar Kardošová. Predsedom Ligy sa stal Prof. Dr. I.Štúr. Výbory viacerých organizácií (Slovenská psychiatrická spoločnosť, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Združenie pacientov Viktória, Celoslovenská asociácia pacientov a pacientských organizácií pre duševné zdravie Premeny,
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora a ďalšie) do Ligy už vstúpili.

O. Z. Aspekt

Adresa: Mýtna 38, 811 07 Bratislava
Telefón: 02/5262 4621
E-mail: aspekt@aspekt.sk

URL: http://www.aspekt.sk/

Charakteristika organizácie:
Aspekt je feministický vzdelávací a publikačný projekt, ako aj záujmové združenie žien a tiež   feministický kultúrny  časopis. Rovnako pod  týmto názvom existuje v rámci tohto občianskeho združenia aj knižná edícia a knižnica, ako aj  informačno-dokumentačné centrum.

O. Z. Človek v ohrození

Riaditeľka kancelárie: Nora Beňáková

Adresa: Svätoplukova 1
821 08 Bratislava
Telefón: 02/5542 22 54, 02/5564 77 07, 02/5564 77 08
Mobil: 0907 369 399
Fax:+421/2/55422254
E-mail: cvo@changenet.sk

URL: http://www.clovekvohrozeni.sk/

Charakteristika organizácie:
Občianske združenie Človek v ohrození vzniklo v máji 1999. Jeho cieľom je získanie podpory širokej verejnosti na realizáciu projektov efektívnej a účinnej humanitárnej a rozvojovej pomoci ľuďom, ktorí trpia dôsledkami konfliktov, katastrof a autoritárskych režimov doma i vo svete.

Divadlo z Pasáže

Umelecká riaditeľka: Viera Dubačová

Adresa: Horná Strieborná 25
974 01 Banská Bystrica
Telefón/Fax: 048/412 47 82
Mobil: 0905 573 548
E-mail: divadlozpasaze@yahoo.com

URL: http://www.divadlozpasaze.sk/

Charakteristika organizácie:
Divadlo z Pasáže je občianske združenie, ktoré pôsobí v Banskej Bystrici od roku 1995 a ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Divadlo vo svojej činnosti prepája kultúru (vytváranie autorských inscenácií a hranie divadelných predstavení) a sociálnu oblasť (systematická práca s ľuďmi s mentálnym postihnutím: vzdelávanie, vybudovanie chránenej dielne a chráneného bývania).

O. Z. Proti prúdu, časopis Nota bene

Charakteristika organizácie:
Pouličný časopis dáva šancu ľuďom bez domova, aby si pomohli sami. Predajcami sú ľudia žijúci   na ulici alebo v útulkoch alebo ľudia, ktorým hrozí, že prídu o strechu nad hlavou z finančných dôvodov. Predaj časopisu im pomáha preklenúť ťažkú životnú situáciu a postaviť sa na vlastné nohy. Časopis poskytuje možnosť dôstojného príjmu pre ľudí, ktorí majú malú možnosť zamestnať sa, čím zároveň funguje ako prevencia kriminality.

O. Z. Ľudia proti rasizmu

Adresa: P. O. BOX 33
820 04 Bratislava 24
Tel/Fax: 02/16 356
E-mail: info@rasizmus.sk

URL: http://www.rasizmus.sk/

UNHCR Zastupiteľský úrad na Slovensku

Adresa: Štúrova 6
811 02 Bratislava
Tel: 02/5292 78 76 (tlačové oddelenie)
02/5292 78 75 (sektretariát)
Fax: 02/5292 78 71
E-mail: cierna@unhcr.ch
svkbn@unhcr.ch

URL: http://www.unhcr.sk/

Charakteristika organizácie:
Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) bol založený Valným zhromaždením OSN , rezolúciou č. 428 zo dňa 14. decembra 1950. UNHCR má mandát na vykonávanie vedúcej koordinačnej úlohy v oblasti poskytovania medzinárodnej ochrany utečencom a hľadania trvalých riešení problémov utečencov na celom svete. Primárnym poslaním organizácie je zabezpečenie práv utečencov , ako aj celkovej starostlivosti o týchto ľudí. UNHCR sa zároveň snaží byť zárukou toho, aby si každý človek mohol uplatniť právo hľadať a požívať azyl v inej krajine, pričom by sa mohol rozhodnúť medzi možnosťami dobrovoľného návratu, začlenenia sa do spoločnosti v procese miestnej integrácie, alebo presídlenia do tretej krajiny. Počas viac než päťdesiatich rokov činnosti táto medzinárodná humanitná organizácia pomohla viac než päťdesiatim miliónom ľudí znovu začať žiť svoj život. V súčasnosti viac ako 5 tisíc pracovníkov UNHCR poskytuje pomoc približne 17 miliónom ľudí na svete.

Slovenský výbor pre UNICEF

Výkonný riaditeľ: Ing. Miroslav Kaňa

Adresa: Grosslingova 6
P. O. BOX 52
810 00 Bratislava
Tel: 02/5296 50 82, 02/5296 19 30
Fax: 02/5296 50 84
E-mail: natcom@unicef.sk

URL: http://www.unicef.ak/

Charakteristika organizácie:
UNICEFF - Detský fond OSN je jedinou špecializovanou agentúrou organizácie spojených národov, zameranou na pomoc deťom. Bol založený v r.1946, pôvodne s poslaním poskytnúť pomoc deťom postihnutým v dôsledku II. Svetovej vojny. (United Nations International Children‘s Emergency Fund). Až v r.1953 sa stal trvalou súčasťou štruktúry OSN. UNICEF sa usiluje o zníženie detskej chorobnosti a úmrtnosti a chráni deti v miestach, kde došlo k prírodným alebo vojnovým katastrofám. UNICEF je na Slovensku od r. 1993 zastúpený samostatným národným výborom. S centrálou Detského fondu OSN je spojený asociačnou dohodou. Národné výbory pracujú v 37 rozvinutých krajinách.

NADÁCIE:

Nadácia Milana Šimečku

Výkonný a programový riaditeľ: Laco Oravec
Adresa: Panenská 4
811 03 Bratislava
Tel/Fax: 02/5443 35 52
E-mail: jds@pobox.sk

URL: http://www.nadaciamilanasimecku.sk/

Nadácia sa zaoberá nasledovnými témami:
Demokracia - ako jedna z prvých nadácií po novembri 1989 sa stala akousi „demokratickou univerzitou", napomáhala vzniku a rozvoju iných mimovládnych inštitúcií, púšťala sa do neznámych oblastí a učila sa za pochodu. Občianska spoločnosť - Nadácia Milana Šimečku už desať rokov podporuje rast a kultivuje vývoj občianskej spoločnosti na Slovensku. Ľudské práva: Aj po jedenástich rokoch demokracie sa potreba vzdelávania v tejto oblasti ukazuje ako nanajvýš potrebná. Oral History: je špeciálna metóda poznávania histórie. Čerpá zo "živých zdrojov", z výpovedí ľudí, ktorí "veľké dejiny" vnímali pohľadom svojich vlastných "malých dejín". Ich pohľad je pohľadom, vnášajúcim do nášho dnešného historického, kultúrneho povedomia súbor informácií, nielen faktických, ale aj emocionálnych. Menšiny: V súčasnosti NMŠ najviac pozornosti venuje rómsko-nerómskym vzťahom a situácii v rómskych osadách na východnom Slovensku. V roku 1999 ako spoločný projekt NMŠ a Židovskej náboženskej obce v Bratislave vzniklo Dokumentačné stredisko holokaustu.

Nadácia otvorenej spoločnosti

Výkonná riaditeľka: Alena Pániková
Adresa: Baštová 5
811 03 Bratislava
Tel: 02/5441 47 30, 02/5441 69 13
Fax: 02/5441 88 67
E-mail: osf@osf.sk

URL: http://www.osf.sk/

Charakteristika organizácie:
NOS - OSF je slovenská nadácia, ktorá vznikla v novembri 1992 s názvom Open Society Fund a v roku 1997 bola preregistrovaná podľa zákona o nadáciách na Nadáciu otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. NOS - OSF je jednou z početných neziskových nadácií založených Georgeom Sorosom, ktoré sú navzájom prepojené do neformálnej siete známej ako „Soros Foundations Network". Túto sieť tvorí skupina autonómnych národných organizácií pokrývajúcich aktivity vo vyše 50 štátoch na celom svete, najmä v strednej a východnej Európe, v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, v juhovýchodnej Ázii, Afrike, Latinskej Amerike a Spojených štátoch.

Lepší svet n.o.

Riaditeľ: PaedDr. Dušan  Mikulec
Osuského 8
851 03 Bratislava
Tel, fax: 02/ 63 810 942
e-mail: lepsisvet@lepsisvet.org

URL:  www.lepsisvet.org
 
Charakteristika organizácie:

Lepší svet n.o. je zariadením pre 60 klientov so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, ktoré vzniklo v roku 2003 z nutnosti zabezpečiť ďalšie odborné činnosti pre túto klientelu po skončení špeciálneho školského vzdelania. Lepší svet n.o. priniesol nový pohľad na riešenie starostlivosti o klientov s mentálnym postihnutím tým, že sa zameral aj na riešenie problémov súvisiacich marginalizovaných skupín prislúchajúcich tejto problematike (rodinní príslušníci klientov zariadenia - riešenie situácií a následne sociálnych služieb pre starnúcich rodičov našich dospelých klientov).

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011