Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Dotačný systém

Dotácie 2012

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2012 

Všeobecné informácie

  • Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
  • nos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
  • Výnos z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
  • Rokovací poriadok komisií programov/podprogramov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
  • Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií DS

  • Smernica o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
  • Dodatok č. 1 k smernici o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
  • Dodatok č. 2 k smernici o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Elektronická registrácia žiadostí na rok 2012

 

Dotačné programy

(kliknutím na konkrétny program získate podrobnejšie informácie)

 

1 Obnovme si svoj dom/Národný cintorín v Martine

   (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

   (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

 

3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Košice

  
(účel: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013)

 

4 Umenie

   (účel: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre)

5 Pro Slovakia

  (účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)

6 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

   (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

7 Nehmotné kultúrne dedičstvo

  
(účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)

8 Kultúrne poukazy

   (účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom

   stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl )

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011