Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Štatút MK SR

Štatút Ministerstva kultúry  Slovenskej republiky 

Článok 1
Základné ustanovenia

(1)    Štatút Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ustanovuje zásady činnosti a zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy ministerstva k ostatným ústredným orgánom štátnej správy, iným orgánom a organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám.
(2)     Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie ministerstva uvedené v štatúte sú záväzné  pre vydanie organizačného poriadku ministerstva.
(3)    Ministerstvo je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.
(4)    Ministerstvo je právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
(5)    Ministerstvo je služobným úradom.
(6)    Sídlom ministerstva je Bratislava.

Článok 2
Pôsobnosť ministerstva

(1)    Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)    štátny jazyk,
b)    ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo,
c)    umenie,
d)    autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,
e)    osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu,
f)    prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí,
g)    vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
h)    médiá a audiovíziu,
i)    kultúrne aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.
(2)    Ministerstvo metodicky riadi činnosť slovenských inštitútov v zahraničí v oblasti ich kultúrneho pôsobenia.
(3)    Ministerstvo zabezpečuje výkon štátneho odborného dohľadu a kontrolu dodržiavania zákonných povinností na zverenom úseku štátnej správy.
(4)    V rozsahu svojej pôsobnosti ministerstvo zriaďuje rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a zakladá iné právnické osoby.

Článok 3
Hlavné úlohy ministerstva

Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti plní najmä  tieto úlohy
a)    vypracúva
1.    koncepciu štátnej kultúrnej politiky,
2.     koncepciu starostlivosti o štátny jazyk,
3.    koncepciu ochrany pamiatkového fondu a určuje hlavné smery a stratégiu ochrany kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,
4.    koncepciu ochrany a rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva, tradičnej ľudovej kultúry a miestnej a regionálnej kultúry,
5.    koncepciu ochrany a rozvoja kultúrnych aktivít zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,
6.    programy podpôr na ochranu a obnovu územia zapísaného v Zozname svetového dedičstva a zabezpečuje ich koordináciu a kontrolu uskutočňovania,
7.    návrhy zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti ministerstva,
8.    návrh na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie,
9.    koncepciu mediálnej výchovy.
b)    vyhlasuje
1.    kodifikovanú podobu štátneho jazyka,
2.    pamiatkovú zónu a mení a zrušuje toto vyhlásenie,
3.    dokument alebo súbor knižničných dokumentov za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond a zrušuje toto vyhlásenie z mimoriadnych dôvodov,
c)    vedie
1.    Register múzeí a galérií,
2.    Register predmetov kultúrnej hodnoty,
3.    Zoznam knižníc Slovenskej republiky,
4.    evidenciu cirkví a náboženských spoločností a právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností podľa osobitného predpisu,
5.    evidenciu slovenských audiovizuálnych diel,
6.    evidenciu slovenských zvukových záznamov,
7.    evidenciu slovenských multimediálnych diel,
8.    evidenciu osôb pôsobiacich v audiovízii a register nezávislých producentov,
9.    ďalšie evidencie, ak tak ustanoví zákon,
10.    zoznam periodickej tlače.
d)    vykonáva
1.    ústredný štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu prostredníctvom Pamiatkovej inšpekcie ministerstva ,
2.    ústredný štátny dohľad nad ochranou kultúrneho dedičstva a knihovníctva,
3.    štátny dohľad na úseku ochrany štátneho jazyka,
4.    kontrolu ochrany a starostlivosti o územie zapísané v Zozname svetového dedičstva,
5.    dohľad nad výkonom kolektívnej správy práv podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“),
6.    dohľad a kontrolu nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov,
e)    rozhoduje o
1.    žiadosti o povolenie na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky,
2.    žiadosti o povolenie na trvalý alebo dočasný vývoz zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty; vrátane žiadosti o zmenu účelu dočasného vývozu,
3.    udelení a odňatí oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv podľa autorského zákona,
f)    udeľuje
1.    a odníma oprávnenie na vykonávanie archeologického výskumu,
2.    a odníma osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu  a predlžuje jeho platnosť,
3.    súhlas na dočasný vývoz historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu,
4.    súhlas na trvalý vývoz dokumentu alebo súboru knižničných dokumentov, ktorý by pre jeho mimoriadnu hodnotu bolo možné navrhnúť na vyhlásenie za historický knižničný dokument a historický knižničný fond,
g)    utvára
1.    podmienky dotačného a viac zdrojového systému financovania v oblasti kultúry,
2.    podmienky na informatizáciu knižníc a ich zapojenie do verejného informačného systému,
3.    právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj knižničného systému,
4.    legislatívne podmienky na rozvoj múzeí a galérií.
h)    vydáva rozhodnutia v správnom konaní o uložení pokút podľa osobitných predpisov,
i)    riadi a kontroluje výkon štátnej správy v rezorte kultúry,
j)    navrhuje národnú kultúrnu pamiatku alebo pamiatkové územie na zápis do Zoznamu svetového dedičstva,
k)    plní úlohy spojené s navrátením nezákonne vyvezených kultúrnych pamiatok a predmetov kultúrnej hodnoty podľa osobitných predpisov,
l)    registruje cirkvi a náboženské spoločnosti a rozhoduje o zrušení takejto registrácie,
m)    podporuje tvorbu a verejnú prezentáciu výsledkov osvetovej činnosti v Slovenskej republike a v zahraničí,
n)    poskytuje dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok podľa osobitného predpisu.

Článok 4
Iné úlohy ministerstva

(1)    Ministerstvo plní aj ďalšie úlohy, a to najmä
a)    vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,
b)    pri správe majetku štátu a verejnom obstarávaní,
c)    v oblasti štátneho dohľadu,
d)    v oblasti finančnej kontroly a vnútorného auditu,
e)    na úseku obrany, bezpečnosti štátu a civilnej ochrany,
f)    v oblasti krízového manažmentu a krízového plánovania,
g)    v oblasti ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov,
h)    v oblasti medzinárodnej spolupráce,
i)    v oblasti rozvoja informačného systému verejnej správy,
j)    v oblasti štátnej štatistiky,
k)    pri sprístupňovaní informácií podľa osobitného predpisu,
l)    vo vzťahu k prijímateľom finančných príspevkov z operačných programov,
m)    pri  príprave návrhov zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv,  a pri harmonizácii právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie.
n)    plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.
(2)    Ministerstvo zabezpečuje aj plnenie úloh, ktoré mu ako služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.
(3)    Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v tomto článku a článku 3 upravuje organizačný poriadok ministerstva.

Článok 5
Zásady činnosti a riadenia ministerstva

(1)    Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2)    Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje  v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník ministerstva (ďalej len „štátny tajomník"). Minister môže poveriť aj v iných prípadoch  štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.
(3)    Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činností ministerstva zabezpečuje vedúci služobného úradu. Vedúceho služobného úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra. Vedúci služobného úradu je oprávnený konať vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.
(4)    Na ministerstve sa uplatňuje týchto päť stupňov riadenia
a)    minister,
b)    štátny tajomník a vedúci služobného úradu,
c)    generálny riaditeľ sekcie,
d)    riaditeľ odboru,
e)    vedúci oddelenia.

(5)    Osobitné začlenenie v organizačnej štruktúre ministerstva majú osobitné organizačné útvary ministerstva v priamej riadiacej pôsobnosti ministra, štátneho tajomníka alebo vedúceho služobného úradu.
(6)    Ministerstvo uplatňuje pri svojej činnosti zásady rovnakého zaobchádzania, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a v súlade s tým zabezpečuje plnenie úloh ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky vyplývajúce z uznesení vlády Slovenskej republiky.
(7)    Práva, povinnosti a služobné podmienky štátnych zamestnancov podrobnejšie upravuje služobný poriadok. Práva a povinnosti zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme a zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, podrobnejšie upravuje pracovný poriadok.

(8)    Ministerstvo sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými  právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, štatútom a organizačným poriadkom ministerstva, internými riadiacimi aktmi ministerstva a plánom hlavných úloh ministerstva, ktorý nadväzuje najmä na plán práce vlády Slovenskej republiky a plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
(9)    Ministerstvo uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také metódy a formy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým, že
a)    zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov, ako aj systematickú kontrolu plnenia úloh,
b)    spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s ktorými si vymieňa potrebné informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia, ktoré sa ich týkajú,
c)    využíva podnety a skúsenosti iných orgánov verejnej moci, územnej samosprávy, záujmovej samosprávy, mimovládnych organizácií a verejnosti,
d)    využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, stavovských a profesijných organizácií, zapája ich najmä do prác na riešení otázok koncepčnej a legislatívnej povahy,
e)    účelne využíva prostriedky organizačnej a výpočtovej techniky a
formy tímovej práce.
(10)    Na zabezpečenie plnenia nevyhnutných úloh ministerstva a na spracovanie koncepčných materiálov ministerstva môže minister zriadiť prierezové pracovné zoskupenia, ktorými sú najmä stále alebo dočasné poradné orgány, komisie a pracovné skupiny.

Článok 6
Organizačná štruktúra ministerstva

(1)    Ministerstvo sa organizačne člení na sekcie, odbory, oddelenia a osobitné organizačné útvary. Minister môže zriadiť samostatný odbor, samostatné oddelenie, alebo iný osobitný organizačný útvar ministerstva.
(2)    Sekcia je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh ministerstva podľa vymedzených okruhov špecifických, odborných činností. Sekcia je organizačný útvar, ktorý zabezpečuje ucelenú a komplexnú oblasť koncepčných, odborných, metodických, správnych a kontrolných činností.
(3)    Odbor je organizačný útvar, v ktorom sa zoskupuje väčší rozsah úzko súvisiacich odborných činností. Odbor môže byť začlenený do sekcie alebo do riadiacej pôsobnosti ministra, štátneho tajomníka alebo vedúceho služobného úradu.
(4)    Oddelenie je organizačný útvar, ktorý vykonáva určitú ucelenú agendu zameranú na predmet alebo druh činnosti v danej oblasti. Oddelenie je začlenené do odboru.
(5)    Osobitný organizačný útvar ministerstva je organizačný útvar ministerstva, ktorý je rozhodnutím ministra zriadený v rámci organizačnej štruktúry ministerstva, a nie je  označený ako sekcia, odbor alebo oddelenie.
(6)    Organizačné útvary ministerstva riadia vedúci zamestnanci ministerstva. Sekciu riadi generálny riaditeľ sekcie, odbor riadi riaditeľ odboru a oddelenie riadi vedúci oddelenia. Kanceláriu ministra riadi riaditeľ kancelárie.
(7)    Vnútornú organizačnú štruktúru ministerstva, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy organizačných útvarov ministerstva, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok ministerstva.


Článok 7
Vzťahy ministerstva k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ďalším orgánom a organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám

(1)    Ministerstvo spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a inými orgánmi štátnej správy v súlade so zákonom č 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a dohodami, ktoré ministerstvo uzatvorilo s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
(2)    Ministerstvo vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám
a)    spolupracuje
1.    pri tvorbe a realizácii koncepcie štátnej kultúrnej politiky,
2.    pri tvorbe a realizácii koncepcie starostlivosti o štátny jazyk,
3.    pri ochrane a propagácii kultúrneho dedičstva,
4.    pri zabezpečení implementácie prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu,
5.    pri príprave inštrukcií na rokovanie zástupcov Slovenskej republiky v rámci Výboru stálych zástupcov (COREPER),
6.    pri realizácii Lisabonskej agendy v podmienkach Slovenskej republiky,
7.    pri plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov, dohôd a zmlúv a členstva v medzinárodných organizáciách,
8.    pri príprave návrhov štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja,
b)    vykonáva úlohy štátnej štatistiky v rozsahu, ktorý pre ministerstvo vyplýva z programu štátnych štatistických zisťovaní,
c)    udeľuje orgánu štátnej správy súhlas na zlúčenie alebo zrušenie múzea a galérie alebo pri prevode zriaďovateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa podľa osobitného predpisu,
d)    vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo zlúčeniu knižnice zriadenej ústredným orgánom štátnej správy, alebo k prevodu zriaďovateľskej funkcie k takejto knižnici,
e)    udeľuje súhlas na uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľných vecí štátu, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami podľa osobitného predpisu,
f)    udeľuje súhlas na štandardizáciu geografických názvov a na rozhodnutia o názvoch hradov a zámkov podľa osobitného predpisu,
g)    usmerňuje činnosť Pamiatkového úradu Slovenskej republiky na úseku ochrany pamiatkového fondu a preskúmava jeho rozhodnutia vydané v správnom konaní,
h)    koordinuje svoju činnosť v oblasti kontroly a vnútorného auditu,  
i)    spolupracuje s poradnými orgánmi vlády Slovenskej republiky v rozsahu svojej pôsobnosti.
(3)    Vo vzťahu k iným orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám ministerstvo
a)    sprístupňuje informácie v rozsahu svojej pôsobnosti,
b)    vykonáva práva a plní povinnosti podľa osobitných predpisov v právnických osobách, ktorých je zriaďovateľom,
c)    uplatňuje predkupné právo štátu na kúpu národnej kultúrnej pamiatky podľa osobitného predpisu,
d)    ukladá pokuty za porušenie povinností uložených osobitnými predpismi,
e)    udeľuje obci alebo vyššiemu územnému celku súhlas na zlúčenie alebo zrušenie múzea a galérie alebo pri prevode zriaďovateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa podľa osobitného predpisu,
f)    vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo k zlúčeniu knižnice alebo k prevodu zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa, ak ide o regionálnu knižnicu,
g)    vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo zlúčeniu divadla zriadeného alebo založeného obcou alebo vyšším územným celkom, alebo k prevodu zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie k takémuto divadlu dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa,
h)    spolupracuje s obcou a vyšším územným celkom pri ochrane, obnove a rozvoji kultúrneho dedičstva a rozvoji miestnej a regionálnej kultúry,
i)    uhrádza náklady na zameranie nehnuteľností vydaných cirkvám a náboženským spoločnostiam podľa osobitných predpisov,
j)    poskytuje registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu osobných požitkov duchovných a úhradu vecných nákladov podľa osobitného predpisu.

Článok 8
Pôsobnosť ministerstva v medzinárodných vzťahoch

              V oblasti medzinárodných vzťahov ministerstvo:
a)    zabezpečuje prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí a medzinárodnú kultúrnu spoluprácu vrátane iniciatív a programov Európskej únie v rezorte kultúry,
b)    spolupracuje s príslušnými orgánmi pri rozvíjaní medzinárodných vzťahov na zverenom úseku a pri príprave a realizácii medzinárodných zmlúv,
c)    zabezpečuje vo svojej pôsobnosti vykonávanie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a iných medzinárodných zoskupeniach.Článok 9
Záverečné ustanovenia

(1)    Zrušuje sa Štatút Ministerstva kultúry Slovenskej republiky schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 584 z 27. augusta 2008 .
(2)    Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 832 zo dňa             1. decembra 2010 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011