Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Vedúca služobného úradu

Vedúca služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

ŽIVOTOPIS

JUDr. Emília Kršíková


Vzdelanie:

 

 • Právnická fakulta UK Bratislave
 • doplňujúce vzdelanie: viaceré monotematické kurzy zamerané na oblasť sociálnych vecí, manažment v štátnej správe, pracovné právo, štátnu službu, zamestnanosť, sociálny dialóg, metódy vzdelávania, techniky komunikácie - absolvované v SR i vzahraničí
 • jazykové znalosti: nemecký jazyk, ruský jazyk

 

Doterajšia prax:

 • asistentka poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
  júl 2010 - 10. 3. 2012
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  2006 - 2010 štátna tajomníčka
  1990 - 1999 generálna  riaditeľka sekcie sociálnej reformy a sociálneho dialógu, riaditeľka odboru sociálnej reformy, riaditeľka sekretariátu Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR a jej tajomníčka, referentka v legislatívnom odbore - koncepčné a strategické činnosti, legislatívne činnosti, riadiace  činnosti
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  2004 - 2006 hlavná štátna radkyňa vodbore legislatívy - legislatívne činnosti

 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  2000 - 2004  riaditeľka odboru legislatívy - legislatívne činnosti a riadiace činnosti
 • Akadémia vzdelávania
  1999 - 2000 poradkyňa ústredného riaditeľa - koncepčné a strategické činnosti zamerané na rozvoj vzdelávacej inštitúcie, vypracúvanie vzdelávacích programov aprojektov
 • Inštitút riadenia, vedecko-vzdelávacia ustanovizeň vlády SSR
  október 1979 - október 1990 výskumná pracovníčka - pedagogické a výskumné činnosti v oblasti právnych nástrojov riadenia so zameraním na pracovné právo, správne právo a štátne riadenie spoločenských procesov
 • SLOVAKOTURIST, CK SÚV ČSZTV
  1977 - 1979 podniková právnička - praktické právnické činnosti voblasti obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva svýznamným zastúpením sporovej agendy

Iné činnosti:

 

 • prednášková činnosť na vysokých školách a v rôznych vzdelávacích inštitúciách
 • v rokoch 2006- 2010:
  -  podpredsedníčka Rady vlády pre celoživotné vzdelávanie
  -  členka Rady vlády pre osoby so zdravotným postihnutím,
  -  členka Hospodárskej a sociálnej rady SR a členka jej predsedníctva
  -  podpredsedníčka Rady vlády pre rodovú rovnosť,
  -  členka Rady vlády pre seniorov
  -  členka Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie,
  -  Vládou poverená vyjednávačka pre kolektívne zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej správe
 • v rokoch 2001 - 2006: členka rozkladovej komisie ministra kultúry apredsedníčka rozkladovej komisie ministra životného prostredia
 • v rokoch 1984 - 1989: členka viacerých poradných orgánov ústredných orgánov štátnej správy pre inštitucionálne rozhodnutia
 • v rokoch 1980 - 1989: sudkyňa zľudu pri Obvodnom súde Bratislava IV pracovno-právny senát a rodinno-právny senát

 

Získané skúsenosti:


dlhoročné skúsenosti z vyššie prezentovaných činností, najmä:

 • v riadiacej činnosti v ústredných orgánoch štátnej správy, osobitne MPSVR SR
 • v tvorbe strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovaní vEurópskej rade a vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami Európskej únie, v Medzinárodnej organizácii práce avOECD
 • v modelovaní sociálnej reformy, vtvorbe stratégií aštátnej politiky sceloštátnou pôsobnosťou aj vo väzbe na medzinárodné súvislosti, v presadzovaní a v obhajovaní navrhnutých riešení
 • v legislatívnej činnosti,
 • v rozvoji vzdelávacích ustanovizní
 • v pedagogickej činnosti
 • vo výskumnej činnosti
 • v sociálnom dialógu.

 

Bratislava 5. 4. 2012

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011