Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Základné dokumenty 

Metodický pokyn pre  sprístupňovanie informácií  
Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií
Zoznam utajovaných skutočností

Správy a najčastejšie otázky (FAQ)

Dňa 19.12.2011 bola založená nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. – DANUBIANA – Slovenské centrum vizuálnych umení

Správa za rok 2006
Správa o výsledku kontroly za rok 2006
Najčastejšie otázky - 20 FAQ 2006

Správa za rok 2007
Správa o výsledku kontroly za rok 2007
Najčastejšie otázky - 20 FAQ 2007

Správa za rok 2008
Správa o vysledku kontroly za rok 2008
Najčastejšie otázky - 20 FAQ 2008

Správa za rok 2009
Správa o vysledku kontroly za rok 2009
Najčastejšie otázky - 20 FAQ 2009

Podanie žiadosti/opravného prostriedku

Adresa na podanie žiadosti/opravného prostriedku
Základné informácie pre žiadateľov   
On-line formulár pre žiadateľov:
Žiadosť o sprístupnenie informácie 
Evidenčný list žiadosti (pre interné potreby MK SR)

Právne predpisy 

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
zákon č. 207/2008 Z.z
zákon č. 145/2010 Z.z. (čl. IV)
zákon č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 
zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností

Sťažnosti a petície

Písomné sťažnosti a petície v súlade so smernicou prijíma podateľňa na adrese:
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava
Ústne sťažnosti a petície prijíma 
odbor rezortnej kontroly ministerstva. 

Prehľad predpisov, pokynov ... (§ 5 ods. 1 písm e/ zákona č. 211/2000 Z.z.) 

Právne predpisy v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR 
Dokumenty Grantového systému Ministerstva kultúry SR
Formuláre pre evidenciu v audiovízii, periodickej tlače, granty, knižnice, múzeá a galéria, vývoz a dovoz pamiatok
Riadiace akty Ministerstva kultúry SR

Registre, evidencie, zoznamy, ktoré vedie Ministerstvo kultúry SR podľa osobitných zákonov
(§ 6 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z.)  

 

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011