Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Dokumenty

Registre, evidencie, zoznamy, ktoré vedie MK SR na základe osobitných zákonov (aktualizácia 1. 9. 2010)

Gestor Názov
CO

Register cirkví a náboženských spoločností

 • zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
 • zverejnené na webovom sídle MK SR
CO

Evidencia právnických osôb odvodzujúcich svoju právnu subjektivitu od niektorých z registrovaných cirkví a náboženských spoločností

 • zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
 • zverejnené na webovom sídle MK SR
ORK

Centrálna evidencia petícií a sťažností prijatých na MKCR SR

 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
SKD

Zoznam oprávnených osôb na archeologický výskum

 • podľa § 36 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a po prerokovaní v Archeologickej rade udeľuje ministerstvo oprávnenia na archeologický výskum prostredníctvom fyzických osôb s osobitnou odbornou spôsobilosťou, následne vedie zoznam oprávnených právnických osôb
 • zverejnené na webovom sídle MK SR
SKD

Zoznam autorizovaných reštaurátorov a členov Komory reštaurátorov 

 • zákon č. 200/1994 Zb. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov
 • zoznam autorizovaných reštaurátorov a členov Komory reštaurátorov vydáva a doplňuje Komora reštaurátorov. Každoročne sú doplnky k Zoznamu od roku 1997 vydávané vo zvestiach MŠ SR a MK SR.
 • zoznam je zverejnený na webstránke Komory reštaurátorov.


SKD

Register múzeí a galérií Slovenskej republiky

 • zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zverejnené na webovej stránke MK SR 
SKD

Evidencia predmetov kultúrnej hodnoty

 • zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
SKD

Zoznam knižníc Slovenskej republiky

 • zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. O štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
 • zverejnené na webovej stránke MK SR
SKD

Zoznam oprávnených osôb na pamiatkový výskum

 • podľa § 35 ods. 3 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu ministerstvo vydáva fyzickým osobám osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v 4 odboroch ( umelecko-historickom,  architektonicko-historickom, urbanisticko-historickom a archeologickom.
 • zverejnené na webovej stránke MK SR
SMAAP

Zoznam periodickej tlače 

 • zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon),
 • zverejnené na webovom sídle MK SR
SMAAP

Evidencia slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu a multimediálnych diel

 • zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)
 • zverejnené na webovom sídle MK SR 
SMAAP

Evidencia osôb pôsobiacich v audiovízii

 • zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)
 • zverejnené na webovom sídle MK SR
SEPR

Zoznam žiadateľov a prijímateľom dotácií v pôsobnosti MK SR

OI

Zoznam spravodajských jednotiek KULT

Bratislava 3.9.2010
Spracované na základe podkladov z jednotlivých útvarov: Viera Beláňová, oi@culture.gov.sk

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011