Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Formuláre > Knižnice

Knižnice

Od 1. júla 2000 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej. V súlade s ustanoveniami § 22 tohto zákona:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vedie Zoznam knižníc Slovenskej republiky a podľa § 25 je zriaďovateľ alebo zakladateľ knižnice  povinný do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zákona oznámiť ministerstvu údaje do tohto zoznamu na priloženom formulári. Formulár sa môže  rozmnožovať.

Zároveň upozorňujeme  na § 12 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona, podľa ktorého je zriaďovateľ alebo zakladateľ knižnice povinný oznámiť ministerstvu zriadenie, založenie a zrušenie knižnice do 60 dní od vzniku týchto skutočností.

 

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011