Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Kontrola

Kontrolná činnosť
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  

Odbor kontroly a inšpekcie

Na základe kompetenčného zákona je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej správy SR v presne vymedzených oblastiach a podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe,  zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších právnych predpisov zároveň orgánom kontroly.

Odbor kontroly a inšpekcie je špecializovaný útvar v priamej riadiacej pôsobnosti ministra a jeho hlavnou úlohou je zabezpečovať a koordinovať kontrolnú činnosť na ministerstve a v organizáciách, ktoré patria do pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.  Hlavnú činnosť v kalendárnom roku odbor  kontroly a inšpekcie vykonáva na základe zamerania kontrolnej a dohľadovej činnosti na jednotlivé roky schválených ministrom kultúry Slovenskej republiky.

V kompetencii  odboru kontroly a inšpekcie je najmä:

1. organizovať a vykonávať následné finančné kontroly z hľadiska oprávnenosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky transferovaných cez kapitolu ministerstva,

2. kontroly nakladania a hospodárenia s majetkom, majetkovými právami a záväzkami štátu,

3. organizovať a vykonávať  kontroly dodržiavania zákonov, predpisov a usmernení v oblasti rozpočtového hospodárenia, stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a uzneseniami vlády Slovenskej republiky, úroveň efektívnosti plnenia úloh štátnej správy a spôsob riadenia štátnej správy a pod.,

4. vykonávať kontroly ochrany zbierkových predmetov, kontroly dodržiavania zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a smerníc v múzeách, galériách a knižniciach v celoštátnom rozsahu a zabezpečenia ochrany objektov v ktorých sú tieto predmety uložené,

5. viesť centrálnu evidenciu sťažností a petícií doručených alebo odstúpených ministerstvu, zabezpečiť ich vybavenie, prešetriť opodstatnenosť sťažností a petícií patriacich do oblasti vecného pôsobenia odboru, dozerať na ich riadne prešetrenie na ministerstve a v organizáciách rezortu kultúry,

6. vykonávať kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a ich príčin a kontroly plnenia opatrení prijatých pri vybavovaní sťažností a petícií,

7. ukladá zamestnancom kontrolovaného subjektu poriadkovú pokutu za zavinené marenie výkonu kontroly a za zavinené nesplnenie povinnosti uvedenej v zákone č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a zákone č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokutu môže uložiť opakovane.

8. vykonáva ústredný štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a zákona č. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vyhodnocuje a zovšeobecňuje poznatky získané pri dozornej činnosti, vypracúva správy a informácie o stave pamiatkového fondu, dohliada na stav ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území, ukladá orgánom na ochranu pamiatkového fondu povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone dohľadu a kontroluje ich plnenie.

V ďalšej svojej činnosti odbor kontroly a inšpekcie sústreďuje podklady a oznamuje príslušným územným finančným orgánom porušenia rozpočtovej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami kapitoly ministerstva kultúry alebo s prostriedkami transferovanými cez kapitolu a na základe kontrolných zistení oznamuje orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce spáchanie prečinov alebo zločinov a poskytuje týmto orgánom potrebnú súčinnosť.

       

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011