Umenie

Úvod > Umenie > Výtvarné umenie

Výtvarný život na Slovensku

Výtvarné tradície Slovenska siahajúce hlboko do minulosti zaznamenali výrazný rozkvet v sugestívnom, no zároveň hlboko ľudskom prejave gotiky, v okázalej nádhere a pátose baroka, v prebúdzajúcom sa národnom povedomí 19. storočia sprevádzanom záujmom o klasicizmus, romantizmus, historizmus i realizmus, no predovšetkým v storočí našej súčasnosti. Medzivojnové obdobie a neskôr obdobie konca 60. rokov priniesli pre výtvarné umenie výrazný posun vpred a položili základy súčasného výtvarného prejavu. Odstránenie duchovných bariér a otvorenie hraníc s Európou a svetom prinieslo slovenskému výtvarnému umeniu nielen možnosť prijímať cenné podnety zvonka, ale tiež predstaviť zahraničiu hodnoty našej výtvarnej kultúry.

Súčasný obraz výtvarného diania na Slovensku je neobyčajne pestrý. Prelína sa v ňom úsilie niekoľkých generačných vrstiev a množstvo názorových orientácii, siahajúcich od klasických tendencií, nadväzujúcich na avantgardu konca 60. rokov až po intermediálne disciplíny a postupy, využívajúce možnosti počítačovej techniky a videa. Súčasné slovenské výtvarné umenie prezentujú stovky autorov, zväčša absolventov bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení. Výtvarné dianie v súčasnosti na Slovensku organizujú rôzne umelecké a profesijné organizácie, záujmové združenia, nadácie, štátne galérie, galérie regionálneho charakteru i súkromné galérie. Významný podiel na prezentácii výtvarného umenia na Slovensku má Slovenská národná galéria, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Považská galéria umenia v Žiline, Galéria Jozefa Koniarka v Trnave, Východoslovenská galéria v Košiciach, Galéria mesta Bratislavy, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tatranská galéria v Poprade a ďalšie. Niektoré z galérií sa postupne vyprofilovali - priestor pre experimentálnu tvorbu a prezentáciu poskytuje napríklad Galéria Priestor for Contenporary Arts, At Home Gallery (synagóga Šamorín), Tranzit, mladé umenie prezentuje Galéria Medium pri Vysokej škole výtvarných umení, úžitkové umenie K Gallery v Bratislave.

Fotografické dianie na Slovensku je prezentované prostredníctvom aktivít väčších či menších záujmových združení, medzi ktorými dominuje už niekoľko rokov občianske združenie FOTOFO, ktoré organizuje od roku  r. 1991 pravidelne v mesiaci november medzinárodný festival Mesiac fotografie, prezentujúci desiatky výstav a konferencií.  Najvýznamnejšou inštitúciou v oblasti fotografie je  Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave, ktorého dlhodobým cieľom je vytváranie priestoru na medzinárodnú spoluprácu a vybudovanie Múzea slovenskej fotografie. V  súčasnosti sa venuje organizovaniu výstav, edukačnej, publikačnej a zbierkotvornej činnosti a zároveň má informačný a dokumentačný charakter.

Dizajn. Starostlivosť o ochranu kultúrneho dedičstva v oblasti dizajnu a príležitostnú propagáciu dizajnu výstavami kontinuálne zabezpečovali a stále zabezpečujú dve zbierkotvorné inštitúcie etablované pred rokom 1989 - Slovenská národná galéria (zbierka úžitkového umenia) a Slovenské technické múzeum v Košiciach (oddelenie priemyselného dizajnu). V roku 1991 bolo podľa vzoru podobných inštitúcií v rozvinutých krajinách EÚ založené Slovenské centrum dizajnu, ktoré plní predovšetkým úlohu dokumentačného, informačného, propagačného, edičného a študijného pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou. SCD je tiež hlavným organizátorom celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn, vydavateľom časopisu Designum a zástupcom SR v najvýznamnejších medzinárodných mimovládnych organizáciách.  Popri SCD, SNG a STM  sa komorným výstavným aktivitám zameraným na dizajn venuje ÚĽUV (Design štúdio ÚĽUV) i viaceré malé komorné a regionálne galérie.

Architektúra je jedným z najdôležitejších prvkov nášho hmotného kultúrneho dedičstva. Ako súčasť architektúry strednej Európy má dlhodobú tradíciu a kvalitu, ktorej však v minulosti ublížili niektoré stavebné činy. Systematický základný výskum v oblasti architektúry na Slovensku vykonáva Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, ako aj všetky architektonické vysoké školy a fakulty. Z inštitucionálneho hľadiska architektúra nie je zásadným spôsobom spravovaná, pretože jej realizácia a existencia sú zabezpečované v rezorte výstavby. Na jej kultúrnu úroveň však vplývajú dve významné profesijné zoskupenia -  Slovenská komora architektov (SKA) a Spolok architektov Slovenska (SAS). Nevyhnutným momentom zvyšovania kvality architektonických diel je ich oceňovanie prostredníctvom národných súťaží.

Teória a kritika umenia. Najstaršou inštitúciou, ktorá je špecializovaná na vedecký výskum dejín umenia a architektúry na Slovensku, je Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied. Aktuálnym otázkam teórie a kritiky moderného a súčasného umenia sa venuje od roku 1994 slovenská sekcia AICA, ktorá je súčasťou Medzinárodnej asociácie kritikov umenia (Association internationale des critiques d art) so sídlom v Paríži. Jej činnosť je zameraná na podporu kritického myslenia v oblasti aktuálneho vizuálneho umenia doma i v medzinárodnom kontexte.

Periodická a neperiodická literatúra predstavuje v štruktúre výtvarnej kultúry nezastupiteľné miesto. Najstarším výtvarným časopisom na Slovensku bol od roku 1956 Výtvarný život, ktorý však v roku 1995 zanikol. V súčasnosti na Slovensku vychádza niekoľko odborných periodík. Výtvarné umenie mapuje
FLASH ART, Profil, fotografiu IMAGO, dizajn Designum, RUD, architektúru ARCH, Projekt. Publikácie o výtvarnom umení - katalógy, monografie, encyklopedické diela vznikajú z iniciatívy štátnych i súkromných vydavateľstiev, občianskych združení a jednotlivcov
.

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011