Umenie

Úvod > Umenie > Výtvarné umenie > Ceny a súťaže

Ceny a súťaže  

Národná cena za dizajn
Celoštátna súťaž dizajnu, ktorú vypisuje Slovenské centrum dizajnu spolu s Ministerstvom kultúry SR každý nepárny rok od roku 1993. Cieľom súťaže je podporiť inovačné a realizačné úsilie tvorcov dizajnu a výrobcov na Slovensku a zvýšiť tak konkurencieschopnosť slovenských výrobkov a firiem. Okrem hlavných národných cien sú od roku 2005 udeľované špeciálne ocenenia - Cena ministra školstva SR za študentský dizajn, Cena ministra kultúry SR a Cena ministra hospodárstva SR. Súťaže sa môžu zúčastniť domáci alebo zahraniční dizajnéri, ktorí spolupracujú so slovenským výrobcom, domáci alebo zahraniční výrobcovia spolupracujúci so slovenským dizajnérom, študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti.
Organizátor: Slovenské centrum dizajnu

Bienále ilustrácií Bratislava
Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež je v oblasti výtvarného a ilustračného umenia pre deti najvýznamnejšou a ojedinelou udalosťou svojho druhu vo svete. Usporiadateľom BIB je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Slovenská komisia pre UNESCO a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Medzinárodná porota BIB udeľuje prestížnu GRAND PRIX BIB, Zlaté jablká. BIB dáva možnosť a právo výtvarníkovi na najbližšom ročníku BIB prezentovať samostatnú výstavu z vlastnej tvorby.
Organizátor: BIBIANA - dom umenia pre deti, sekretariát BIB  

Trienále plagátu Trnava
Prestížna medzinárodná súťažná prehliadka plagátovej tvorby domácich i zahraničných autorov a študentov zastrešená medzinárodnou organizáciou grafických dizajnérov ICOGRADA. Uskutočňuje sa každé tri roky od roku 1991. V rámci podujatia sú udeľované ceny v dvoch hlavných kategóriách (pre profesionálnych umelcov a pre študentov univerzít a akadémií výtvarných umení), a tiež špeciálne ceny (Cena Slovenského centra dizajnu, Cena rektora VŠVU a i.). Cenu organizuje: GJK v Trnave, Slovenské centrum dizajnu  

Cena Oskára Čepana
Súťaž mladých talentov pomenovaná podľa popredného slovenského umenovedca. Je určená mladým výtvarným umelcom do 35 rokov. Jej hlavným zámerom je podporovať mladých výtvarníkov, umožniť verejnú prezentáciu ich tvorby a etablovať ich na profesionálnej scéne. Ocenenie je od roku 2002 súčasťou medzinárodnej siete identických súťaží (napr. v Českej republike Cena Jindřicha Chalupeckého, v Chorvátsku Cena Radoslava Putara
Cenu udeľuje: Nadácia - centrum súčasného umenia

Cena Fondu výtvarných umení za celoživotné dielo v oblasti výtvarného umenia. Cenu udeľuje Fond výtvarných umení

Cena Ľudovíta Fullu
Cenu Ľudovíta Fullu udeľujú Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, autorovi za vynikajúce dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež.

Cena Martina Benku
Od roku 1973 udeľuje Rada Fondu výtvarných umení na základe odporúčania komisie pre správu pozostalosti M. Benku významným slovenským umelcom, teoretikom umenia a absolventom vysokých škôl významné ocenenia, ktorých súčasťou je i medaila a peňažná odmena. Ceny, ktoré majú prispieť k rozvoju a propagácii slovenského výtvarného umenia, sa udeľujú v súlade s testamentom M. Benku z finančných prostriedkov jeho pozostalosti ceny.
Cenu udeľuje: Fond výtvarných umení

Cena Mariána Várossa
je udeľovaná ako uznanie významu a prínosu jeho celoživotného diela pre rozvoj umenovedy na Slovensku – pre jej metodológiu, teóriu a výskum dejín výtvarného umenia. Cenu udeľuje: Asociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia spolu s Fondom výtvarných umení.

Cena Emila Belluša
Prestížne architektonické ocenenie za významné celoživotné dielo. Predmetom ocenenia je architektonická tvorba alebo pedagogická, vedecká a výskumná činnosť. Spolu s udelením ceny je súčasne otvorená výstava laureáta - výber z jeho architektonickej tvorby.
Cenu udeľuje: Spolok architektov SlovenskaFond výtvarných umení.

Cena Dušana Jurkoviča
Ako trvalá pocta pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry je cena udeľovaná autorovi alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku.
Cenu udeľuje: Spolok architektov Slovenska  

Cena profesora Martina Kusého
Cena sa udeľuje za prácu vo  vedecko-výskumnej oblasti, v oblasti histórie, teórie a kritiky architektúry  a  za prezentáciu architektúry a architektonickej tvorby v oblasti masových komunikačných prostriedkov verejného celospoločenského charakteru.
Cenu udeľuje: Spolok architektov SlovenskaFond výtvarných umení

Cena ARCH - cena za architektúru
Cena ARCH je cenou časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre. Redakčná rada časopisu ju ustanovila v roku 1998 s úmyslom vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény. Cena sa udeľuje každoročne architektonickému dielu, ktoré medzinárodná porota (v ktorej sa striedajú renomovaní kritici architektúry z Rakúska, Česka, Slovinska, Maďarska a Slovenska) uzná za najvýraznejší architektonický čin reflektovaný v uplynulom období na stránkach časopisu ARCH
Cenu udeľuje: Časopis ARCH


Cena CE.ZA.AR

Cena sa udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.
Cenu udeľuje: Slovenská komora architektov
new.komarch.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011