Umenie

Úvod > Umenie > Literatúra

Literatúra 

Literárna tvorba je nerozlučne spojená s rozvojom duchovného, kultúrneho a spoločenského života na území Slovenska od čias cyrilometodských až po súčasnosť. Počiatky slovenskej literatúry sa viažu k pôsobeniu sv. Cyrila a sv. Metoda na teritóriu Veľkej Moravy. Najvýznamnejším dielom tohto obdobia je básnický predhovor k prekladu evanjelia do staroslovienčiny od Konštantína - Filozofa Proglas, čiže Predslov, ktorý jestvuje v modernej slovenčine v preklade V. Turčányho.

Staroslovienčinu neskôr nahrádzala latinčina a čiastočne čeština. Až v období národného obrodenia zaznamenávame úsilie o zrod kodifikovanej spisovnej slovenčiny. V tomto dejinnom úsilí sa o rozvoj literatúry, vzdelanosti a kultúry zaslúžila generácia bernolákovcov a štúrovcov. Odkaz týchto osobností (Ľ. Štúr, A. Bernolák, M. Hatala) rezonoval v tvorbe slovenských realistov (P.O.Hviezdoslav, M.Kukučín, B.S.Timrava a i.). Slovenská literatúra sa po vzniku prvej Česko-slovenskej republiky postupne otvára vplyvu moderných svetových prúdov a zaznamenáva výrazné úspechy v dielach I. Kraska, M. Rázusa, J. Smreka, E.B. Lukáča, M. Urbana, Ľ. Ondrejova, M. Figuli, D. Chrobáka, J. C.Hronského, M. Haľamovej, I. Stodolu a ďalších autorov, ktorí rozvinuli svoj talent najmä v medzivojnovom období (J. Hrušovský, I. Horváth, D. Tatarka). 

Slovenská literatúra po rokoch 1945 - 1948 prechádza mnohými vývinovými etapami. V zmenených politických a spoločenských podmienkach sa vnútorne značne diferencuje aj napriek oficiálnym snahám vytvoriť jednotu na báze socialistického realizmu. Tvoriví básnici a spisovatelia sa vždy bránili dogmatizmu a schematizmu, často aj za cenu odchodu z vlasti. Väčšina tu však zostala a svojou tvorbou vytvárala trvalú opozíciu vtedajšej moci, vyslovujúc trpké pravdy o stave spoločnosti v rokoch 1948 - 1989. K predstaviteľom takto orientovanej tvorby patria L. Novomeský, P. Horov, V. Mináč, A. Bednár, D. Tatarka, P. Karvaš, M. Rúfus, L. Tažký, M. Válek,V. Mihálik,  z niekdajšej "strednej" generácie V. Šikula, J. Johanides, R. Sloboda, J. Stacho, J. Ondruš, M. Kováč, P. Hrúz, D. Mitana, P. Jaroš, P. Vilikovský, A. Baláž, Š. Strážay, J. Buzássy, Ľ. Feldek, D. Dušek a i. z mladších J. Urban, I. Kolenič, A. Turan, R. Bielik, B. Mihalkovič, K. Zbruž, P. Macsovszky, R. Lichnerová, J. Bodnárová, E. Farkašová, U. Kovalyk, M. Ferenčuhová či z najmladších J. Hvorecký, J.E. Groch, K.D. Horváth, M. Kopcsay.

Literárny život prebieha v diferencovanej podobe viacerých organizácií spisovateľov a prekladateľov, ktoré majú svoje literárne periodiká.
Prekladateľské organizácie Spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry a Spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry vznikli po roku 1989, združujú prekladateľov z príslušných oblastí literatúry, organizujú spoločensko-vedné stretnutia, udeľujú ocenenia za prekladateľské výkony. Spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry udeľuje Cenu Zory Jesenskej.

Súbežne pôsobia dve spisovateľské organizácie: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, združujúca Klub nezávislých spisovateľov, Obec spisovateľov Slovenska, Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Klub literatúry faktu i Slovenské centrum P.E.N. a Spolok slovenských spisovateľov.

Spisovateľské organizácie vyvíjajú bohatú spoločenskú a odbornú činnosť. Šírenie slovenskej literatúry, ako aj jej prezentáciu doma a v zahraničí má vo svojej náplni Literárne informačné centrum (predtým - Národné literárne centrum), zriadené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktoré okrem iného podporuje aj vydávanie prekladov diel slovenských spisovateľov v zahraničí (komisia SLOLIA) a organizuje celý rad sympózií, konferencií, stretnutí a diskusií s medzinárodnou účasťou.

Umelecké a profesijné zoskupenia

Oblasť literatúry a knižnej kultúry

Spolok slovenských spisovateľov /SSS/
Laurinská 2
815 84 Bratislava
Tel: +421 2 5441 8670
Fax: +421 2 5443 5371
e-mail: spolokspisovatelov@ba.telecom.sk
www.spolokspisovatelov.org

SSS reprezentuje vrcholné hodnoty a osobnosti slovenskej literatúry a jej úlohou je napomáhať rozvoju a šíreniu slovenskej literatúry doma a v zahraničí, vyhľadávanie mladých talentov a obhajovanie stavovských záujmov autorov.

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska /AOSS/
Laurinská 2
815 08 Bratislava
Tel: +421 2 5443 5368
Fax: +421 2 5443 4117
e-mail: aoss@nextra.sk

AOSS vznikla ako záujmové združenie, do ktorého sa sústredili všetky občianske združenia spisovateľov. Účelom vzniku bolo zachovať stavovskú organizáciu spisovateľov všetkých žánrov, vrátane literárnych vedcov a kritikov. AOSS organizuje seminárne stretnutia členov, literárno-vedné konferencie, autorské stretnutia a literárne podujatia s mládežou, s čitateľmi v knižniciach, seminárne a súťažné prehliadky mladých autorov, medzinárodné konferencie, uvádzanie nových kníh, udeľovanie cien a prémií,

AOSS združuje:

Klub nezávislých spisovateľov 
Obec spisovateľov Slovenska 
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku 
Slovenské centrum P.E.N. 
Klub literatúry faktu

 

Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR /ZVK SR/
Ľubľanská 2
821 03 Bratislava
Tel: +421-918-320115
e-mail:zvak.sr@gmail.com
Predseda: RNDr. Daniel Kollár, CSc.
www.zvks.sk

ZVK SR  má v oblasti slovenskej knižnej kultúry významné miesto pri nadväzovaní a udržiavaní kontaktov s príbuznými inštitúciami doma a v zahraničí, zastupuje záujmy svojich členov, ochraňuje ich vydavateľské záujmy a stará sa o ich všestranný rozvoj, vykonáva poradenskú a informačnú činnosť.

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry /SSPUL/
Laurinská 2
815 08 Bratislava
Tel.,fax: +421 2 5443 1294
e-mail: sspul@stonline.sk
http://www.sspul.sk/                                                                            

SSPUL združuje 338 prekladateľov umeleckej literatúry pôsobiacich v rámci celého Slovenska a prekladajúcich zo 42 jazykov. Medzi najvýznamnejšie ciele združenia patrí zvyšovanie odbornosti a informovanosti prekladateľa umeleckej literatúry. SSPUL organizuje odborné jazykové semináre, literárne večery, prednášky, súťaže mladých prekladateľov, letné školy prekladu, semináre venované súčasnej svetovej literatúre za účasti zahraničných hostí, vydáva Revue svetovej literatúry.

 

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry /SSPOL/
Laurinská 2
815 08 Bratislava
Tel.,fax: +421 2 5443 1294
e-mail: sspol@stonline.sk                                                            
http://www.sspol.sk/

SSPOL ako stavovská organizácia prekladateľov rôznych žánrov odbornej literatúry združuje akademicky vzdelaných prekladateľov /285 členov/, ktorí prekladajú z 27 jazykov pre vydavateľstvá, periodiká, médiá, štátne i neštátne organizácie. Združenie organizuje odborné semináre o otázkach jazykovej kultúry, rozvoja terminológie i prednášky zamerané na odborný preklad.

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011