Umenie

Úvod > Umenie > Literatúra > Ceny a súťaže Literárneho fondu

Ceny a súťaže Literárneho fondu

Prehľad cien, ktoré Literárny fond každoročne udeľuje v jednotlivých sekciách pre tvorbu:

Sekcia pre pôvodnú literatúru

Cena za pôvodnú literárnu tvorbu – udeľuje sa od roku 1994 za najlepšie slovesné diela napísané v slovenskom jazyku a vydané prvýkrát v predchádzajúcom kalendárnom roku. Odovzdáva sa každoročne v júni.

Cena Ivana Kraska za debut v slovenskom jazyku – čestná literárna cena, ktorá sa udeľuje každoročne debutujúcim autorom (veková hranica do 35 rokov).  
Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny  do maďarčiny – udeľuje sa od roku 1967 za najlepšie knižné dielo v maďarskej reči a za najlepší publikovaný preklad uceleného diela zo slovenčiny do maďarčiny.
Cena Ivana Franka za pôvodné dielov ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny – udeľuje sa každoročne za najlepšie knižné dielo v ukrajinskej reči a za najlepší publikovaný preklad uceleného diela zo slovenčiny do ukrajinčiny.
Cena Trojruža za literárne alebo literárnovedné dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež.

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy

Cena za vedeckú a odbornú literatúru – udeľuje sa každoročne za vytvorenie vynikajúceho vedeckého a odborného knižného diela. Odovzdáva sa v septembri.

Tvorivá súťaž  - Prémia za vedecký ohlas – je prejavom verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce 3 kalendárne roky. Udeľuje sa v septembri.

Tvorivá súťaž o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie a vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí – udeľuje sa v októbri na základe návrhov vysokých škôl a príslušných vedeckých spoločností.

Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu

Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu – udeľuje sa za pozoruhodné tvorivé výkony v oblasti tlače a elektronických médií, ktoré boli zrealizované v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Tvorivá súťaž o najlepšiu novinovú reportáž zo súčasného Slovenska - do súťaže sa môžu prihlásiť autori so svojimi reportážami, uverejnenými v slovenských tlačených periodikách.  Každý autor môže do súťaže poslať len jeden príspevok, respektíve seriál na jednu tému, zdokumentovaný výstrižkom z tlače.
Novinárska Tvorivá súťaž na tému Slovensko na ceste do EÚ – súťaž bola vyhlásená v spolupráci s podpredsedníčkou vlády SR pre európsku integráciu a jej cieľom je stimulovať masmediálnu tvorbu na túto špecifickú tému v období predvstupových rokovaní SR s EÚ. Do úvahy prichádzajú diela, ktoré boli uverejnené v období od 1.1.2002 do 15.5.2002.

Sekcia pre tvorivú činnosti v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia

Cena za divadelnú a rozhlasovú tvorbu – udeľuje sa ako výraz ocenenia mimoriadnych tvorivých činov s poslaním spolupôsobiť pri rozvoji slovenskej divadelnej a rozhlasovej umeleckej tvorby za umelecké výkony, ktoré mali premiéru od 15.7. v predchádzajúcej divadelnej sezóne do 5.7. nasledujúceho roka.
Súťaž na pôvodný dramatický text bez tematického obmedzenia – udeľuje sa v spolupráci s výborom pre pôvodnú literatúru. Je anonymná, práce treba zaslať do súbehu do 30.8. príslušného kalendárneho roka.   
Poděbradské dni poézie a Fórum umeleckého slova – LF podporuje najúspešnejších slov. súťažiacich v oblasti poézie. Udeľuje sa cena Wiliama Záborského, Cena diváka, Čestné uznanie a prémie LF. Udeľuje sa prémia Krištáľovej ruže – ide o najvyššie ocenenie v oblasti umeleckého prednesu.
Tvorivá súťaž – Zlatá slučka – ide o podporu dabingových výkonov  formou cien a prémií.
Festival pôvodnej rozhlasovej hry – podporuje LF formou prémií a to v dvoch súťažných kategóriách – kategória hry pre deti a mládež a kategória hry pre dospelých.
Zázračný oriešok – festival rozhlasových rozprávok, na ktorom LF participuje formou prémií. 

Sekcia pre televíziu, film a videotvorbu

Súťaž v rámci podporného programu ALFA – je určený na podporu vzniku pôvodných literárnych predlôh dramatických, animovaných a dokumentárnych diel. Súťaž je anonymná, práce v rozsahu 1-2 str. treba zaslať do súbehu k 1.3. a k 1.9. príslušného kalendárneho roka.
Súťaž v rámci podporného programu ALFA PLUS – je určená na podporu režijnej, kameramanskej a ďalších tvorivých činností na realizáciu scenárov a autorov rozšírených námetov animovaných a dokumentárnych diel vytvorených v rámci programu ALFA.
Súťaž  v rámci podporného programu GAMA – určená na podporu vzniku prekladov zahraničných (s výnimkou českých) teoretických, historiografických a biografických diel z audiovizuálnej oblasti do slovenčiny.
KAMERA 2002 – cena  Asociácie slovenských kameramanov a Literárneho fondu. Oceňujú sa práce kameramanov za vynikajúci tvorivý autorský výkon a obrazové stvárnenie diela v kategóriách celovečerný hraný film nakrútený filmovou technológiou, televízny hraný film, dokumentárny film, reklama a celoživotné dielo.
Cena IGRIC je národná tvorivá cena, ktorou sa každoročne oceňujú najvýznamnejšie tvorivé činy v oblasti filmovej a televíznej tvorby. Jej poslaním je spolupôsobiť pri obnove hodnotových kritérií tvorby v duchu humanistických ideálov európskej kultúry a motivovať tvorcov pri zvyšovaní profesionálnej a estetickej úrovne ich diel. Cenu udeľujú SFZ, ÚSTT a LF. 

Medzinárodná prehliadka študentských filmov ÁČKO – v jej rámci sekcia udeľuje Cenu za najlepší dokumentárny film, Cenu za najlepší animovaný film, Cenu za najlepší hudobný videoklip a Cenu za krátky experimentálny film.
Etnofilm Čadca – sekcia udeľuje Cenu Literárneho fondu za najvýraznejší tvorivý individuálny výkon v slovenskom filme.
Medzinárodný filmový festival Hory a mesto – sekcia udeľuje Cenu tvorcovi najlepšieho slovenského filmu.

Sekcia pre umelecký preklad

Cena Jána Hollého - udeľuje sa každoročne za preklad, ktorý svojou umeleckou hodnotou a profesionálnym majstrovstvom prevyšuje ostatnú celoročnú produkciu prekladov na Slovensku v predchádzajúcom kalendárnom roku. Návrhy na udelenie ceny sa príjmajú do 15.1. nasledujúceho kalenárneho roka.
Prémie za knižnú tvorbu – udeľujú sa v rámci Ceny Jána Hollého za knižne publikované umelecké preklady, ktoré boli evidentným prínosom pre našu národnú slovesnú kultúru.
Prekladateľská univerziáda - je tvorivá súťaž, na ktorej študenti slovenských univerzít a vysokých škôl  prezentujú svoju tvorivú mimoškolskú činnosť. Jej cieľom je poskytnúť mladým adeptom prekladu priestor, na ktorom by mohli preukázať talent a záujem o preklad, teóriu a kritiku prekladu. Výrazne kvalitné práce a ich autori môžu takto preniknúť do širšieho vydavateľského a editorského povedomia.

Sekcia pre vedecký a odborný preklad

Cena Mateja Bela – udeľuje sa za vytvorenie prekladu vedeckého alebo odborného literárnovedného diela (ďalej len diela) z cudzích jazykov do slovenčiny alebo jazykov národností žijúcich na Slovensku, za preklad diela zo slovenčiny do cudzích jazykov a za vytvorenie diel, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku (v prípade prekladu do cudzích jazykov a tvorby lexikografických prác za predchádzajúce dva roky).
Prémie za knižnú tvorbu – udeľujú sa v rámci Ceny Mateja Bela.
Prekladateľská univerziáda - je tvorivá súťaž, na ktorej študenti slovenských univerzít a vysokých škôl  prezentujú svoju tvorivú mimoškolskú činnosť. Jej cieľom je poskytnúť mladým adeptom prekladu priestor, na ktorom by mohli preukázať talent a záujem o preklad, teóriu a kritiku prekladu. Výrazne kvalitné práce a ich autori môžu takto preniknúť do širšieho vydavateľského a editorského povedomia.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011