Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Autorské právo > Právny rámec

Právny rámec - autorské právo a práva súvisiace s autorským právom


Právna úprava Slovenskej republiky

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov /úplné znenie/     

Zákon č. 84/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov /transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva/

 

Výklady autorského zákona

Výklad  ustanovenia § 33 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

Výklad ustanovenia § 5 ods. 2 a 24 v spojitosti s ustanovením § 55 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

Výklad ustanovenia § 5 ods. 14  zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

 

Komunitárna právna úprava

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie)

Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom vzťahujúcich sa na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z  12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie)

Smernica Rady a Európskeho parlamentu 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz

Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva

Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003,ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili.

 

Medzinárodné pramene

Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886 (vyhláška č. 133/1980 Sb.).

Dohoda o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu (TRIPS) z 15. apríla 1994. Príloha 1C Dohody o zriadení svetovej obchodnej organizácie (oznámenie č. 152/2000 Z. z.).

Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a organizácií rozhlasu a televízie (Rím, 1961), (vyhláška č. 192/1964 Zb.).

Všeobecný dohovor o autorskom práve zo 6. septembra 1952 (vyhláška č. 134/1980 Zb.).

Zmluva Svetovej organizácie duševného vlastníctva o autorskom práve (WCT) z 20. decembra 1996 (oznámenie č. 189/2006 6. z.).

Zmluva Svetovej organizácie duševného vlastníctva o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch (WPPT) z 20. decembra 1996 (oznámenie č. 177/2006 Z. z.).

Dohovor o ochrane výrobcov zvukových záznamov pred nedovoleným rozmnožovaním ich zvukových záznamov (Ženeva, 1971), (vyhláška č. 32/1985 Zb.).

Dohovor o počítačovej kriminalite (Budapešť, 2001), (oznámenie č. 137/2008 Z. z.)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011