Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Médiá a audiovízia

Médiá a audiovízia 

Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti médií a audiovízie  zabezpečuje v súlade s pôsobnosťou ministerstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi odbor mediálneho práva a audiovízie.    

Hlavné činnosti odboru:

  • podieľa sa na príprave koncepcie štátnej politiky pre oblasť médií a audiovízie, na príprave strategických vládnych dokumentov zameraných na podporu pôvodnej audiovizuálnej tvorby, činnosť a postavenie verejnoprávnych médií, prechod z analógového na digitálne vysielanie 
  • vypracúva analytické a odborné stanoviská k predmetnej oblasti, stanoviská k podnetom orgánov štátnej správy, profesijných organizácií a k žiadostiam občanov a verejnosti
  • organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť Rady ministra pre masmédiá
  • zúčastňuje sa na práci kontaktných a riadiacich výborov, expertných skupín Európskej komisie, Rady Európskej únie v oblasti audiovízie a médií, ako aj ďalších expertných skupín
  • zastupuje ministerstvo a podieľa sa na činnosti medzirezortnej skupiny pre digitálne vysielanie v Slovenskej republike
  • vedie evidenciu slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu a multimediálnych diel, osôb pôsobiacich v oblasti audiovízie
  • eviduje periodickú tlač, uschováva povinné výtlačky periodickej tlače
  • zabezpečuje štatistické zisťovanie za oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, periodickej tlače a audiovízie

Odbor plní hlavné úlohy a ciele štátnej politiky v oblasti médií a audiovízie, pripravuje návrhy legislatívnych zámerov, všeobecne záväzných právnych predpisov a riadiacich aktov ministerstva v oblasti médií a audiovízie, navrhuje systémové riešenia a vytvára koncepcie rozvoja mediálneho a audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike a koordinuje činnosti pre oblasť systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike.

Do kompetencie odboru patrí koncepčná činnosť pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, periodickej tlače a audiovízie, odbor predkladá návrhy zásadných dlhodobých a výhľadových koncepcií, monitoruje vývojové tendencie pre danú oblasť a vypracúva podkladové materiály, stanoviská a rozhodnutia pre oblasť regulácie elektronických médií a ochrany maloletých, analyzuje stav v príslušnej oblasti, spracúva stanoviská a rozbory k podnetom, návrhom a námetom profesijných inštitúcií a verejnosti.

V spolupráci so sekciou medzinárodnej spolupráce predkladá koncepčné návrhy a podklady k medzinárodným kultúrnym dohodám, podieľa sa na vypracúvaní návrhov a námetov pre medzinárodnú spoluprácu, príprave zahraničných podujatí celoštátneho významu.

Do kompetencie odboru v zmysle zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) patrí evidencia slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel a evidencia osôb pôsobiacich v audiovízii.
Zoznam slovenských audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a osôb pôsobiacich v oblasti audiovízie zverejňuje ministerstvo na svojej internetovej stránke.

V zmysle zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) odbor eviduje periodickú tlač zápisom do zoznamu. Zoznam periodickej tlače zverejňuje ministerstvo na svojej internetovej stránke.

Odbor priebežne podľa zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín a audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov prijíma a uschováva povinné výtlačky periodickej tlače, ktoré zasielajú vydavatelia ministerstvu.

Odbor je gestorom štatistického zisťovania pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, oblasť audiovízie a periodickej tlače. Formou štatistických výkazov sú získavané údaje o rozsahu vysielania, územného dosahu a charaktere programovej služby, údaje o pôvodných audiovizuálnych dielach, exporte filmov, rozsahu a druhoch distribuovaných diel pre kiná, video a DVD požičovne, údaje o činnosti a produkcii kín, filmových klubov, DVD a videopožičovní a údaje o periodicite vydávania novín a časopisov, jazyku vydávania, územnom rozsahu rozširovania, obsahovom zameraní a cieľovej skupine, ktorej je periodická tlač určená.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011