Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Médiá a audiovízia > Rada pre vysielanie a retransmisiu

Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu

Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej len "rada") je nezávislý orgán zriadený zákonom č. č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania. Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu  a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti  vysielania  a retransmisie.  Rada  dbá  o  uchovávanie  plurality  informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona. Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie a retransmisiu. Činnosť rady vyplývajúcu z jej poslania a z jej pôsobnosti  vykonávajú členovia rady a úlohy spojené s činnosťou rady plnia zamestnanci Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Do pôsobnosti rady okrem iného patrí rozhodovanie o licenciách na vysielanie, rozhodovanie o registráciách retransmisie, dohliadanie nad vysielaním a dodržiavaním povinností podľa príslušných právnych predpisov, ukladanie sankcií vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie, vybavovanie sťažností na porušenie zákona.

Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR. Návrhy kandidátov na členov rady môžu výboru národnej rady predkladať poslanci, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky. Rada zo svojich členov volí predsedu rady a podpredsedu rady.

Sídlo rady:

Dobrovičova 8, P.O.BOX 155
810 09 Bratislava

www.rada-rtv.sk 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011