Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Médiá a audiovízia > Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva, je zriadená na základe zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „TASR“). TASR je pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodná a nezávislá, jej spravodajstvo nesmie pôsobiť v prospech žiadnej politickej, hospodárskej, náboženskej, etnickej alebo inej záujmovej skupiny ani proti nej. Agentúrne spravodajstvo tlačovej agentúry je vyvážené, pluralitné a objektívne a rešpektuje právo na informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie.

Hlavnou činnosťou TASR je služba verejnosti v oblasti spravodajstva,, ktorou je vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených a nestranných informácií, ktoré sú spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov a sú sprostredkúvané v domácom a zahraničnom agentúrnom spravodajstve, ako aj uchovávanie zhromaždených informácií a ich sprístupňovanie.

Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie z územia Slovenskej republiky o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni, ako aj informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach celosvetového významu  zo zahraničia.

V rámci hlavnej činnosti TASR vo verejnom záujme vydáva v úplnom znení vyhlásenia a oznámenia prezidenta SR, vlády SR a jej predsedu, Ústavného súdu SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, predsedu Národnej rady SR, ako aj iných ústavných činiteľov a ich kancelárií. Ak o to požiadajú vydáva stanoviská a oznámenia iných orgánov verejnej moci, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených zákonom. Vo verejnom záujme TASR zhromažďuje a sprístupňuje informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách orgánov Európskej únie, takisto spracováva informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie aspoň v dvoch cudzích jazykoch. Na študijné a vedecké účely uchováva a sprístupňuje zhromaždené informácie a databázu obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov v elektronickej podobe.
Orgánmi tlačovej agentúry sú správna rada a generálny riaditeľ. Správna rada má päť členov a je zložená z odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie, odborníka v oblasti žurnalistiky a odborníka v oblasti informačných technológií, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR z kandidátov na členov správnej rady navrhnutých príslušným výborom národnej rady, a jedného člena, ktorého volia a odvolávajú zamestnanci tlačovej agentúry zo zamestnancov tlačovej agentúry v pracovnom pomere.

Sídlo Tlačovej agentúry Slovenskej republiky:
Pribinova 25
819 28 Bratislava


http://www.tasr.sk/

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011