Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Médiá a audiovízia > Slovenský filmový ústav

Slovenský filmový ústav 

Slovenský filmový ústav (ďalej len „SFÚ“) je príspevková organizácia štátu finančnými vzťahmi zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR. SFÚ sa v oblasti audiovízie a kinematografie podieľa sa na uchovávaní, ochrane a obnove audiovizuálneho dedičstva ako neoddeliteľnej súčasti kultúrneho bohatstva Slovenskej republiky s cieľom uchovania audiovizuálnej tvorby ako formy kultúrneho vyjadrovania, spracováva a zveľaďuje audiovizuálne dedičstvo s cieľom zachovania hodnôt slovenskej audiovizuálnej tvorby, spracováva a šíri poznatky z oblasti audiovizuálnej kultúry, osobitne kinematografie a audiovizuálneho umenia Slovenskej republiky.

SFÚ okrem iných činností zabezpečuje:

 • odborné uskladnenie, ošetrovanie, uchovávanie a obnovu audiovizuálneho dedičstva ako zákonný depozitár
 • umožňuje prístup verejnosti k audiovizuálnemu dedičstvu na študijné, vzdelávacie a vedecké účely
 • vyhľadáva, získava, sústreďuje, katalogizuje, uchováva a umožňuje prístup k originálom alebo rozmnoženinám audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov, ako aj dokumentačné a informačné materiály súvisiace s audiovizuálnymi dielami a zvukovoobrazovými záznamami
 • monitoruje a podieľa sa na technologickom a technickom pokroku v oblasti uchovávania audiovizuálnych diel a etických pravidiel ochrany a obnovy audiovizuálnych diel
 • vykonáva teoreticko-koncepčnú, vedeckú, výskumnú, dokumentačnú, koordinačnú, vzdelávaciu, bibliografickú, rešeršnú, metodicko-poradenskú činnosť a edičnú činnosť vrátane vydávania periodických publikácií a neperiodických publikácií a nosičov slovenských audiovizuálnych diel
 • vytvára a prevádzkuje informačný systém, ktorý tvorí súčasť informačného systému verejnej správy,  prevádzkuje špeciálnu knižnicu a mediatéku určenú na študijné, odborné, výskumné a vzdelávacie účely
 • spolupracuje s medzinárodnými organizáciami v oblasti audiovízie a kinematografie a zastupuje v týchto organizáciách Slovenskú republiku
 • prideľuje medzinárodné štandardné číslo audiovizuálneho diela (ISAN) ako národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel
 • organizuje a podieľa sa na organizácii kultúrnych podujatí, prehliadok a festivalov v Slovenskej republike i v zahraničí
 • podieľa sa na propagácii audiovízie a kinematografie vrátane propagácie audiovizuálneho dedičstva
 • poskytuje zahraničným informačným centrám a audiovizuálnym databázam informácie z oblasti slovenskej audiovízie a kinematografie

Orgánmi SFÚ ústavu sú generálny riaditeľ a rada. Generálneho riaditeľa volí a odvoláva rada, funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov. Rada má päť členov, z ktorých štyroch členov vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky z odborníkov v oblasti audiovízie alebo kinematografie, jedného člena volia zamestnanci SFÚ z jeho odborných zamestnancov.

Sídlo Slovenského filmového ústavu:
Grösslingova 32
811 09 Bratislava

http://www.sfu.sk/

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011