Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Médiá a audiovízia > Koncepcia mediálnej výchovy SR

Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania

      
      Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania (ďalej len „koncepcia“) bola vypracovaná na základe programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

      Nevyhnutnosť vytvorenia podmienok pre realizáciu mediálnej výchovy v Slovenskej republike a podpora zvyšovania úrovne mediálnej gramotnosti občanov štátov Európskej únie priamo vyplýva z dokumentov  Rady  Európy  a  Európskej  únie,  ktoré  v  čoraz  väčšej  miere  podčiarkujú  jej  dôležitosť v  informačnej spoločnosti. Na základe smernice o audiovizuálnych službách, ktorá bola transponovaná do právneho  poriadku  Slovenskej  republiky  (zákon č. 498/2009 Z. z.  ktorým   sa   mení   a   dopĺňa  zákon  č. 308/2000 Z. z.  o  vysielaní  a retransmisii v znení neskorších predpisov schválený NR SR 29. októbra 2009), a ktorá ustanovuje pre všetky členské štáty oznamovaciu povinnosť o úrovni mediálnej gramotnosti, členské štáty a medzi nimi aj Slovenská republika sú povinné každé tri roky predkladať Európskej komisii hodnotiacu správu o aktuálnom stave a úrovni mediálnej gramotnosti.

      Za účelom prípravy koncepcie bola Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vo februári 2009 zriadená medzirezortná pracovná skupina, ktorej členmi boli okrem jeho zástupcov aj zástupcovia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Štátneho pedagogického ústavu, mediálnych regulačných orgánov, zástupcovia stredných a vysokých škôl, cirkví, nezávislých inštitúcií, neziskových organizácii a nezávislí odborníci. Koncepcia mapuje súčasný stav vzdelávania v mediálnej oblasti vo svete a v podmienkach Slovenskej republiky a vymedzuje ciele, stratégiu a predpoklady tvorby účinného systému mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania.

      Mediálna výchova je jedným z najvýznamnejších trendov súčasnosti a jej význam v spoločnosti rastie priamoúmerne s neustálym vývojom médií a komunikačných technológií. Jej hlavným cieľom je zvyšovanie úrovne mediálnej gramotnosti, podpora zodpovedného využívania médií a nových komunikačných technológií, rozvíjanie kritických postojov vo vzťahu k mediálnym obsahom s dôrazom na morálne kontexty a humanizmus. Vzhľadom na neustály technologický vývoj sa hranica pôsobenia mediálnej výchovy posunula od detí a mládeže až k dospelej populácii. Jedným z jej hlavných cieľov je aj zabezpečenie znižovania generačných rozdielov a obmedzenia možných rizík sociálneho vylúčenia špecifických skupín populácie, ktoré nebudú schopné absorbovať zmeny v komunikačných technológiách.  Z tohto dôvodu sa mediálna výchova zaraďuje do referenčného rámca celoživotného vzdelávania a v rámci neho by mala byť súčasťou tak formálneho ako aj neformálneho vzdelávania. 

      V súčasnosti v Slovenskej republike neexistuje vzájomné prepojenie alebo prienik aktivít v oblasti mediálnej výchovy, neexistuje prepojenie tak medzi aktivitami vo formálnom a neformálnom vzdelávaní, ale ani medzi aktivitami v rámci neformálneho vzdelávania. Vzhľadom na tento stav sa v koncepcii navrhuje zriadenie Centra mediálnej výchovy (1.1.2011), a to formou začlenenia do štruktúry už existujúcej inštitúcie v rezorte kultúry. Centrum bude koordinátorom činností v oblasti mediálnej výchovy, bude sa podieľať na tvorbe koncepcie mediálnej výchovy v neformálnom vzdelávaní, realizovať výskum tejto oblasti, predkladať zámery a projekty rozvoja systému mediálnej výchovy, takisto bude spolupracovať so všetkými zainteresovanými subjektmi z rezortu kultúry a školstva, z oblasti spoločenskovedných disciplín, s nezávislými inštitúciami a odborníkmi.

Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 923 zo 16. decembra 2009 k návrhu  Koncepcie mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011