Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Médiá a audiovízia > Rozhlas a televízia Slovenska

Rozhlas a televízia Slovenska

Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len RTVS) je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. RTVS, ktorá vznikla spojením Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, bola zriadená zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a svoju činnosť zahájila dňa 1. januára 2011.

Hlavnú činnosť vykonáva RTVS najmä prostredníctvom organizačných zložiek, ktorými sú Slovenský rozhlas, prostredníctvom ktorého je poskytovaná služba verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a Slovenská televízia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania. Programová služba RTVS je pripravovaná na zásadách redakčnej nezávislosti, z hľadiska geografického dosahu je univerzálna a programovo rozmanitá. Programovú službu RTVS tvoria najmä spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné, vzdelávacie programy a programy pre deti a mládež.

Programy RTVS sú založené na zásadách demokracie a humanizmu, prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti a poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov. Svojim obsahom programy RTVS rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj vedomostnej spoločnosti.

Medzi hlavné činnosti RTVS patrí vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb na dvoch celoplošných terestriálnych analógových okruhoch až do ukončenia svojho analógového televízneho vysielania na území Slovenskej republiky a vysielanie najmenej štyroch rozhlasových programových služieb, z ktorých jedna je určená na vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, po prechode na digitálne terestriálne vysielanie poskytovanie obsahových služieb prostredníctvom verejnoprávneho terestriálneho multiplexu, z ktorých sú najmenej dve televízne programové služby. Okrem uvedeného RTVS zabezpečuje väčšinový podiel programov vo verejnom záujme vo vysielaní každej programovej služby a regionálne vysielanie prostredníctvom rozhlasových a televíznych štúdií, pričom regionálne vysielanie každého štúdia musí vyvážene obsahovať príspevky z celého územia jeho pôsobnosti, zohľadňuje potreby nepočujúcich a iných sociálnych menšín vo vysielaní, poskytuje vo vysielaní priestor činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností, uskutočňuje prenosy a záznamy z vybraných spoločensky významných udalostí politického, kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania. RTVS takisto zabezpečuje činnosť archívu RTVS, preberá do neho archívne dokumenty z oblasti vysielania, ktorých je pôvodcom, ochraňuje a sprístupňuje ich a umožňuje k nim prístup.

Orgánmi RTVS sú generálny riaditeľ a rada. Generálny riaditeľ riadi činnosť RTVS,  koná v jej mene, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa vysielania a predkladá rade na prerokovanie zásadné dokumenty týkajúce sa činnosti RTVS. Generálneho riaditeľa volí národná rada na návrh príslušného výboru Národnej rady SR na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa RTVS je päť rokov, opätovne je možné zvoliť generálneho riaditeľa najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Výkon funkcie generálneho riaditeľa sa skončí uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa, vzdaním sa funkcie generálneho riaditeľa, odvolaním generálneho riaditeľa z funkcie alebo smrťou generálneho riaditeľa.

Rada je orgánom dohľadu, ktorý dohliada na plnenie úloh vyplývajúcich RTVS zo zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú z osobitných predpisov, na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami RTVS. Rada okrem iného určuje odmenu generálnemu riaditeľovi a predkladá príslušnému výboru Národnej rady SR podnet na podanie návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa, schvaľuje štatút a organizačný poriadok RTVS, prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu RTVS na príslušný rozpočtový rok, vrátane jeho záväzných ukazovateľov, účtovnú závierku, ako aj návrh na tvorbu a použitie rezervného fondu. Rada je povinná predložiť príslušnému výboru národnej rady každoročne do 31. mája správu o jej činnosti a spolu so svojím stanoviskom aj výročnú správu o činnosti RTVS v predchádzajúcom kalendárnom roku. Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov tak, aby v rade boli zastúpení traja odborníci v oblasti rozhlasového vysielania, traja odborníci v oblasti televízneho vysielania, dvaja odborníci v oblasti ekonómie a jeden odborník v oblasti práva. Návrhy kandidátov na členov rady predkladajú príslušnému výboru národnej rady právnické osoby pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, práva, hospodárstva, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, ochrany zdravia, reprezentujúce alebo zastupujúce záujmy národnostných menšín alebo etnických skupín, iných menšín alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.

Programové služby RTVS
rozhlasové programové služby - Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Patria, Radio Slovakia International, Rádio Klasika, Rádio Litera, Rádio Junior.
televízne programové služby - Jednotka, Dvojka.

  


Sídlo RTVS: 
Mýtna 1, P.O.BOX 55
817 55 Bratislava
                                  Sídlo organizačnej zložky Slovenský rozhlas
Mýtna 1, P.O.BOX 55
817 55 Bratislava
http://www.rtvs.eu/

Sídlo organizačnej zložky Slovenská televízia
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011