Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Médiá a audiovízia > Rozhlas a televízia Slovenska > Zmluvy medzi štátom a verejnoprávnym vysielateľom

Zmluvy medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania

Zmluva o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania na roky 2010 - 2014

Zmluva o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania na roky 2010 - 2014 (ďalej len „zmluva") bola predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády SR č. 741 z 15. októbra 2008 k návrhu Koncepcie zmlúv medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (ďalej len „koncepcia zmlúv so štátom").

Hlavným cieľom zmluvy je v zmysle koncepcie zmlúv so štátom vytvorenie reálnej strednodobej stratégie financovania programovej služby Slovenského rozhlasu, ktorá bude zameraná najmä na výrobu a vysielanie pôvodných programov vo verejnom záujme, ktoré budú prvýkrát terestriálne odvysielané v programovej službe Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio FM alebo Rádio Patria. Zmluva zároveň zabezpečuje transparentné využívanie prostriedkov určených na podporu výroby pôvodných programov vo verejnom záujme, podporu účelových investičných projektov Slovenského rozhlasu a na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania Slovenského rozhlasu do zahraničia.

Predmet zmluvy tvorí programový záväzok Slovenského rozhlasu, ktorého obsahom je uskutočnenie pôvodných programov vo verejnom záujme v rozsahu typovo dohodnutom zmluvou a dodatkami k nej, záväzok Slovenského rozhlasu uskutočniť účelové investičné projekty v rozsahu dohodnutom v dodatkoch k zmluve, záväzok Slovenského rozhlasu zabezpečiť vysielanie do zahraničia v rozsahu dohodnutom zmluvou a dodatkami k nej a záväzok štátu poskytnúť Slovenskému rozhlasu príspevok na realizáciu programového záväzku, na uskutočnenie účelových investičných projektov a na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia v dohodnutom rozsahu. V zmysle zmluvy bude Slovenský rozhlas povinný zabezpečiť, aby bol príspevok na uskutočnenie pôvodných programov vo verejnom záujme, poskytnutý na základe dodatku na príslušný kalendárny rok, použitý na uskutočnenie pôvodných programov vo verejnom záujme, ktoré budú tvoriť minimálne 8 % z celkového počtu hodín vysielania Slovenského rozhlasu počas príslušného kalendárneho roka v programových službách Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio FM a Rádio Patria.

Dodatok č. 1 na rok 2010 k zmluve sa v súlade so štruktúrou uvedenou v zmluve člení na päť častí (A-E). Časť A obsahuje predpokladané využitie finančných prostriedkov Slovenského rozhlasu získaných podľa § 21 písm. a) a c) až i) zákona o Slovenskom rozhlase. Táto časť má iba informatívnu hodnotu, keďže sa ňou nezakladajú práva, ani povinnosti zmluvných strán. Časť B predstavuje špecifikáciu programového záväzku Slovenského rozhlasu, časť C špecifikáciu záväzku Slovenského rozhlasu realizovať účelové investičné projekty a časť D špecifikáciu záväzku Slovenského rozhlasu zabezpečiť vysielanie do zahraničia. Finančný záväzok štátu na rok 2010 je špecifikovaný v časti E, pričom jeho celková výška je 4 500 000 Eur. Na základe výsledku rokovaní oboch zmluvných strán bude z tejto sumy 2 500 000 Eur určených na realizáciu programového záväzku Slovenského rozhlasu a 2 000 000 Eur na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia celá, pričom v roku 2010 Slovenský rozhlas nebude mať záväzok realizovať účelové investičné projekty.

Dodatok č. 2 na rok 2011 k zmluve sa v súlade so štruktúrou uvedenou v zmluve člení na päť častí (A-E). Časť A obsahuje predpokladané využitie finančných prostriedkov Slovenského rozhlasu získaných podľa § 21 písm. a) a c) až i) zákona o Slovenskom rozhlase. Táto časť má iba informatívnu hodnotu, keďže sa ňou nezakladajú práva, ani povinnosti zmluvných strán. Časť B predstavuje špecifikáciu programového záväzku Slovenského rozhlasu, časť C špecifikáciu záväzku Slovenského rozhlasu realizovať účelové investičné projekty a časť D špecifikáciu záväzku Slovenského rozhlasu zabezpečiť vysielanie do zahraničia. Finančný záväzok štátu na rok 2011 je špecifikovaný v časti E, pričom jeho celková výška je 4 000 000 Eur. Na základe výsledku rokovaní oboch zmluvných strán bude z tejto sumy 2 200 000 Eur určených na realizáciu programového záväzku Slovenského rozhlasu, 800 000 Eur na úhradu kapitálových výdavkov spojených s uskutočnením účelových investičných projektov a 1 000 000 Eur na úhradu nákladov spojených so zabezpečením vysielania do zahraničia.

ZMLUVA č. MK - 78/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania na roky 2010 - 2014

Doplnenie č. 1 MK – 34/10/M  ZMLUVY č. MK – 78/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania na roky 2010 - 2014

Doplnenie č. 2 MK - 51/10/M zmluvy č. MK – 78/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania na roky 2010 – 2014

ÚPLNÉ ZNENIE ZMLUVY č. MK - 78/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania na roky 2010 - 2014

DODATOK č. 1 MK - 79/09/M na rok 2010

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 MK - 79/09/M na rok 2010

Dodatok č. 2 MK - 52/10/M na rok 2011

Dodatok č. 3 MK – 116/11/M na rok 2012

Doplnenie č. 3 ev. č. MK-32/12/M k zmluve č. MK-78/09/M

 

Zmluva o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 - 2014

Zmluva o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 - 2014 (ďalej len „zmluva") bola predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády SR č. 741 z 15. októbra 2008 k návrhu koncepcie zmlúv medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (ďalej len „koncepcia zmlúv so štátom").

Hlavným cieľom zmluvy je v zmysle koncepcie zmlúv so štátom vytvorenie reálnej strednodobej stratégie financovania programovej služby Slovenskej televízie, ktorá bude zameraná najmä na vysielanie pôvodných programov vo verejnom záujme odvysielaných v premiére. Zmluva zároveň zabezpečuje transparentné využívanie prostriedkov určených na podporu výroby pôvodných programov vo verejnom záujme a podporu účelových investičných projektov Slovenskej televízie.

Predmetom zmluvy je stanovenie programového záväzku Slovenskej televízie, ktorého podstata spočíva v určení rozsahu a charakteru programov, k tvorbe, výrobe a vysielaniu ktorých sa Slovenská televízia zaväzuje, stanovenie rozsahu účelových investičných projektov, k realizácii ktorých sa Slovenská televízia zaväzuje a stanovenie finančného záväzku štátu, ktorý predstavuje výšku finančných prostriedkov, ktoré sa štát zaväzuje poskytnúť Slovenskej televízii na realizáciu stanovenej časti programového záväzku a na realizáciu stanoveného rozsahu účelových investičných projektov. V zmysle zmluvy bude Slovenská televízia povinná vyrobiť a odvysielať nové pôvodné programy vo verejnom záujme, ktoré budú špecifikované v dodatku na príslušný rok. Zmluva zároveň stanovuje, že finančné prostriedky na základe zmluvy so štátom nemôžu byť poskytnuté na výrobu vybraných typov programov (napr. spravodajské programy, programy investigatívnej publicistiky atď.). Podľa zmluvy sa finančné prostriedky poskytnuté na jej základe môžu použiť najmä na tie účelové investičné projekty, ktorých realizácia je spojená s plnením stanoveného programového záväzku Slovenskej televízie.

Návrh zmluvy určuje základnú štruktúru dodatkov k zmluve, ktoré sa budú uzatvárať na príslušný kalendárny rok trvania zmluvy, a zároveň upravuje postup pre uzatváranie týchto dodatkov. Celková výška finančného záväzku štátu v žiadnom z dodatkov k zmluve nesmie byť nižšia ako 10 000 000 Eur. Taktiež sa precizujú podmienky použitia a podmienky poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole  a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Dodatok č. 1 k zmluve sa v súlade so štruktúrou uvedenou v návrhu zmluvy člení na štyri časti (A-D). Časť A obsahuje predpokladané využitie finančných prostriedkov Slovenskej televízie získaných podľa § 21 písm. a) a c) až i) zákona o Slovenskej televízii. Táto časť má iba informatívnu hodnotu, keďže sa ňou nezakladajú práva, ani povinnosti zmluvných strán. Časť B predstavuje špecifikáciu programového záväzku Slovenskej televízie, kým časť C špecifikáciu záväzku Slovenskej televízie realizovať účelové investičné projekty. Finančný záväzok štátu na rok 2010 je špecifikovaný v časti D, pričom jeho celková výška je 12 500 000 Eur. Na základe výsledku rokovaní oboch zmluvných strán bude celá táto suma určená na realizáciu programového záväzku Slovenskej televízie, pričom v roku 2010 Slovenská televízia nebude mať záväzok realizovať účelové investičné projekty.

ZMLUVA č. MK - 77/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 - 2014

Dodatok č. 1 MK – 5/11/M k zmluve č. MK – 77/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 – 2014

Úplné znenie ZMLUVY č. MK - 77/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 – 2014

Anglické znenie textu zmluvy č. MK - 77/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 - 2014

DODATOK č. 1  MK - 80/09/M na rok 2010

DODATOK č. 1/A MK - 28/10/M na rok 2010

Dodatok č. 2  MK – 19/11/M na rok 2011

Dodatok 2/A MK – 113/11/M na rok 2011

Dodatok č. 3 MK – 114/11/M na rok 2012

Doplnenie č. 2 MK-115/11/M k zmluve č. MK-77/09/M

Dodatok č. 3/A MK-39/12/M na rok 2012

Úplné znenie dodatku č. 3 na rok 2012

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011