Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Médiá a audiovízia > Podpora audiovizuálnej tvorby

Podpora audiovizuálnej tvorby

Slovenská republika

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorým sa zriaďuje Audiovizuálny fond ako verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

Orgánmi fondu sú rada, dozorná komisia a riaditeľ. Rada je štatutárnym orgánom fondu a koná v jeho mene. Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, pokiaľ nie sú zákonom vyhradené do pôsobnosti riaditeľa alebo dozornej komisie. V mene fondu je oprávnený konať samostatne predseda alebo podpredseda rady. Rada má deväť členov. Členov rady vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky na návrh osôb pôsobiacich v audiovízii. Radu tvoria dvaja členovia z oblasti tvorby slovenských audiovizuálnych diel, dvaja členovia z oblasti nezávislých producentov v audiovízii, jeden člen z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel alebo z oblasti prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení, jeden člen z oblasti televízneho vysielania vysielateľom zriadeným zákonom, jeden člen z oblasti televízneho vysielania vysielateľmi oprávnenými vysielať na základe licencie, jeden člen rady z oblasti poskytovania retransmisie a jeden člen rady vymenovaný ministrom.

Základnou činnosťou fondu je podpora audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike, ďalej je to strategická a plánovacia činnosť v audiovizuálnej oblasti a udeľovanie koprodukčných štatútov v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii. Fond poskytuje finančné prostriedky tak na tvorbu, vývoj, prípravu realizácie a výrobu slovenských audiovizuálnych diel (hraných, dokumentárnych a animovaných slovenských kinematografických diel), ako aj produkciu a distribúciu slovenských audiovizuálnych diel, realizáciu a distribúciu koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský producent koprodukčný podiel. Fond poskytuje prostriedky aj na festivaly, prehliadky a iné kultúrne aktivity a činnosti subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie a kinematografie, prezentáciu a propagáciu slovenských audiovizuálnych diel, rozširovanie periodických publikácií a neperiodických publikácií z oblasti audiovízie a kinematografie, na rozvoj technológií, vzdelávania ako aj odborného výskumu v oblasti audiovízie a filmového umenia.

Fond poskytuje finančné prostriedky 1. januára 2010. Podporná činnosť bude realizovaná formou dotácie, pôžičky alebo štipendií. Základný princíp financovania fondu spočíva v tzv. viaczdrojovom financovaní, ktoré tvoria príspevok zo štátneho rozpočtu a príspevky podnikateľov – používateľov audiovizuálnych obsahov resp. subjektov, ktoré obchodne zhodnocujú poskytovanie služieb súvisiacich s používaním audiovizuálnych obsahov (hospodársky výsledok sa dosahuje v priamej či nepriamej súvislosti s existenciou a používaním audiovizuálnych diel). Prispievateľmi do fondu sú teda štát, ktorého príspevok zo štátneho rozpočtu nesmie byť menší ako celková suma príspevkov ostatných prispievateľov za daný kalendárny rok, vysielateľ na základe zákona (5% z celkových príjmov z reklamy a telenákupu), vysielatelia na základe licencie (2% z celkových príjmov z reklamy a telenákupu vysielaných za odplatu podľa osobitného predpisu), prevádzkovatelia kín (0,03 euro za každú predanú vstupenku), prevádzkovatelia retransmisie (1% z celkových príjmov za poskytovanie retransmisie) a distributéri audiovizuálnych diel (1% z celkových príjmov za distribúciu audiovizuálnych diel na území Slovenskej republiky okrem príjmov za audiovizuálne predstavenie).

Kontakt: 
Audiovizuálny fond  
Grösslingová 53
811 09 Bratislava
Tel. č.: 02/59 23 4545, 0905 951 817
Fax: 02/59 23 4461

 

Európska únia, Rada Európy

FOND EURIMAGES

Eurimages je kinematografický fond Rady Európy zameraný na koprodukciu, distribúciu a prezentáciu diel európskej kinematografie. Bol založený v roku 1988 a v súčasnosti združuje 34 členských krajín. Slovensko je členskou krajinou fondu Eurimages od 15. apríla 1996.

Cieľom fondu je podpora európskeho filmového priemyslu.  Fond riadi Správna rada, v ktorej má každý členský štát svoje zastúpenie. Správna rada určuje politiku fondu a podmienky, podľa ktorých fond poskytuje finančnú pomoc. Fond spravuje sekretariát vedený úradujúcim tajomníkom, ktorý organizuje stretnutia Rady a realizuje jej rozhodnutia a poskytuje informácie o poskytovaní finančnej podpory. Sekretariát fondu sídli v Štrasbourgu.

Hlavným cieľom Eurimages je podpora filmových koprodukcií minimálne dvoch členských krajín fondu. O príspevok sa môžu uchádzať celovečerné hrané, dokumentárne aj animované snímky s minimálnou dĺžkou 70 minút určené primárne na distribúciu v kinách. Producenti filmov, ktoré už boli podporené Radou Eurimages, môžu následne žiadať o podporu digitalizácie filmového diela.

Kontakt:
Conseil de l´EUROPE EURIMAGES - Palais de l´Europe
Avenue de l´Europe
F 67075 Strasbourg
http://www.coe.int/

EURIMAGES - národný koordinátor SR:
Zuzana Gindl-Tatárová
Filmová a televízna fakulta VŠMU
Svoradova 2
811 03 Bratislava
tel.: +421-2-5930 3573
fax: +421-2-5930 3575
email: tatarova@vsmu.sk

 

PROGRAM MEDIA

Program MEDIA patrí k podporným programom Európskej únie. Jeho cieľom je podpora európskej filmovej a televíznej tvorby, jej distribúcia a propagácia. Program je realizovaný formou priameho financovania filmovej tvorby a finančnej podpory spoločností a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú šírením tejto tvorby (distribútori, festivaly, filmové trhy alebo kiná). Program MEDIA vznikol v roku 1991 pod názvom MEDIA I, v rokoch 1996 - 2000 bol realizovaný ako program MEDIA II.
Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady vstúpil od 1. januára 2007 do platnosti nový program MEDIA na roky 2007 – 2013 s celkovým rozpočtom 755 miliónov EUR. Hlavnými cieľmi programu sú uchovávanie a rozširovanie európskej kultúrnej rozmanitosti a audiovizuálneho dedičstva a umožnenie čo najväčšieho prístupu k nemu, ako aj propagácia medzikultúrneho dialógu, zvyšovanie cirkulácie európskych audiovizuálnych diel v rámci Európskej únie i mimo nej a posilňovanie konkurencieschopnosti európskeho audiovizuálneho sektora v rámci otvoreného trhu. Podpora z tohto programu je určená nezávislým producentom, distribútorom, organizátorom festivalov a ďalším subjektom v audiovízii v oblastiach tréning, distribúcia, propagácia, pilotné projekty a prístup k financiám. Každá z uvedených oblastí má svoje samostatné schémy financovania, pri ktorých sa postupuje buď selektívnym alebo automatickým spôsobom podpory.
Distribúciu informácií o programoch MEDIA a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov v Slovenskej republike zabezpečuje kancelária MEDIA Desk Slovensko, ktorá je od 1. januára 2006 súčasťou Slovenského filmového ústavu.

Kontakt:
http://www.mediadeskslovakia.eu/
http://www.mediadesk.sk/

 

EURÓPSKE AUDIOVIZUÁLNE OBSERVATÓRIUM

Európske audiovizuálne observatórium (EAO) je inštitúciou zriadenou Radou Európy (od roku 1994), ktorá zhromažďuje informácie, spracúva ich a vytvára štatistické databázy z oblasti audiovizuálnej tvorby, jej produkcie a distribúcie. Informácie o európskej audiovizuálnej tvorbe distribuuje v rôznej forme členským krajinám, inštitúciám, ako aj iným subjektom(vrátane komerčných).
Členstvo krajín je dobrovoľné, podmienky upravuje štatút. Na čele EAO stojí Výkonná rada EAO, v ktorej má zastúpenie každý členský štát, zasadnutie Výkonnej rady vedie vždy jeden z členov EAO, ktorý je v danom roku zvolený za predsedu Výkonnej rady. Ďalšími orgánmi EAO je Výbor Výkonnej rady EAO (poradný orgán EAO), Revízna komisia EAO a Dozorná komisia EAO.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011