Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Médiá a audiovízia > Slovenský filmový ústav > Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva

Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky

Rada Európy dňa 8. novembra 2001 v Štrasburgu otvorila na podpis Európsky dohovor o ochrane audiovizuálneho dedičstva (ďalej len „dohovor). K tomuto medzinárodnému dokumentu zároveň otvorila na podpis aj Protokol o ochrane televíznej produkcie, ktorým sa pôvodná pôsobnosť dohovoru, zameraná na kinematografické diela rozširuje aj na audiovizuálne diela a zvukovo-obrazové záznamy vyrobené na účely televízneho vysielania. Vláda Slovenskej republiky dňa 3. júla 2002 uznesením č. 734  vyslovila súhlas s podpisom dohovoru aj protokolu.  Na základe uznesenia vlády a splnomocnenia prezidentom Slovenská republika podpísala dohovor a protokol 17. februára 2003 s výhradou ratifikácie. Následne obidva dokumenty na základe uznesenia č. 193 zo dňa 7. marca 2007 predložila vláda SR Národnej rade SR, ktorá s nimi vyslovila súhlas 10. mája 2007. Dohovor aj protokol ratifikoval prezident SR 5. septembra 2007. Obidva dokumenty vstúpili pre Slovenskú republiku do platnosti 1. januára 2008.

V súvislosti s ratifikáciou dohovoru vláda Slovenskej republiky dňa 17. mája 2006 uznesením č. 441 schválila Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky s cieľom záchrany kinematografických a audiovizuálnych diel a ich postupného sprístupňovania verejnosti.

Medzi hlavné ciele projektu patrí vytvorenie podmienok pre záchranu, systematické a odborné spracovanie a efektívne sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v oblasti audiovízie Slovenskej republiky s dlhodobou odbornou kontinuitou, sústredenie čo najväčšieho počtu audiovizuálneho dedičstva rozmiestneného v rôznych inštitúciách Slovenskej republiky do špecializovaných depozitných priestorov Slovenského filmového ústavu, vytvorenie jednotných pravidiel informačného popisu a katalogizácie predmetov audiovizuálneho dedičstva, určenie a dosiahnutie optimálnych podmienok pre uchovávanie a ochranu diel z oblasti audiovízie a určenie kritérií výberu pre ošetrovanie, obnovu, rekonštrukciu prípadne vytvorenie duplikátu jednotlivých diel audiovizuálneho dedičstva.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 192 zo 7. marca 2007 na návrh ministra kultúry schválila návrh zákona o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) a následne predložila návrh zákona Národnej rade Slovenskej republiky na ďalšie ústavné prerokovanie. Návrh zákona prerokovala a schválila Národná rada SR uznesením č. 431 z 20. júna 2007. Zákon po podpísaní prezidentom republiky vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 343/2007 a nadobudol účinnosť 1. januára 2008.

Audiovizuálny zákon je kľúčovým  právnym predpisom pre oblasť uchovávania audiovizuálnych diel, ich ochrany, obnovy a sprístupňovania. Zákonom sa v legislatíve Slovenskej republiky aplikovali aj viaceré záväzky vyplývajúce z podpisu a ratifikácie Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva, a to najmä zavedenie zákonného depozitu audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov ako predmetov audiovizuálneho dedičstva, určenie archívov ako zákonných depozitárov (Slovenský filmový ústav, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas), zavedenie dobrovoľného depozitu, určenie akvizičnej činnosti a určenie subjektu pre výkon štátnej správy v oblasti audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky, ktorým je Slovenský filmový ústav.

Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky   

Aktualizácia Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011