Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Médiá a audiovízia > Slovenský filmový ústav > Projekt prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí

Projekt prezentácie slovenskej kinematografie na medzinárodných podujatiach v zahraničí na roky 2009 – 2011

Minister kultúry Marek Maďarič podpísal dňa 23. apríla 2009 Projekt prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí na roky 2009 - 2011. Tento projekt vychádza z rozpracovaného Programového  vyhlásenia  vlády  SR v  pôsobnosti  Ministerstva  kultúry  SR  na  rok   2008, z cieľov zahraničnej politiky Slovenskej republiky, medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych záväzkov a z priorít prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí, stanovených  Ministerstvom kultúry SR.

Oblasť prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí je od 1. januára 2008 upravená ustanoveniami § 24 ods. 1 písm. l) až n) zákona č. 343/2007 Z. z o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon). V zmysle týchto ustanovení Slovenský filmový ústav (ďalej len „SFÚ“) organizuje a podieľa sa na organizovaní kultúrnych podujatí, prehliadok a festivalov v Slovenskej republike aj v zahraničí, na propagácii audiovízie, kinematografie a audiovizuálneho dedičstva a poskytuje zahraničným informačným centrám a  audiovizuálnym databázam informácie z  oblasti slovenskej audiovízie a kinematografie.

Pôsobenie SFÚ pre oblasť kinematografie a jej prezentácie v zahraničí vychádza z priorít rezortu kultúry a zahraničných vecí a stratégie SFÚ v tejto oblasti. Pri prezentácii slovenskej kinematografie v zahraničí SFÚ spolupracuje so štátnymi orgánmi a inštitúciami (zastupiteľské  úrady  a  slovenské  inštitúty,  Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a i.), s verejnými inštitúciami (napr. Slovenská televízia, v budúcnosti Audiovizuálny fond, vysoké škol, najmä Vysoká škola múzických umení v Bratislave a Akadémia umení v Banskej Bystrici), neziskovými organizáciami (profesijné združenia napr. Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Slovenská filmová a televízna akadémia, organizácie kolektívnej správy práv), súkromnými subjektmi (predovšetkým producentmi audiovizuálnych diel) ako aj so zahraničnými partnermi.

Hlavným cieľom a prioritou v oblasti prezentácie v zahraničí na roky 2009 až 2011 je vytvorenie podmienok pre zintenzívnenie prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie na medzinárodných podujatiach v zahraničí, kontinuálne zvyšovanie rozsahu prezentácie v zahraničí, aktívna podpora prezentácie filmov na konkrétnych podujatiach, nadväzovanie a prehlbovanie kontaktov s partnermi v zahraničí a podpora prieniku slovenských filmov do distribúcie v zahraničí.

Projekt prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí na roky 2009 – 2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011