Médiá, audiovízia a autorské právo

Úvod > Médiá, audiovízia a autorské právo > Autorské právo > Digitálna správa práv

Digitálna správa práv (DRM)

Digitálna správa práv (DRM – Digital Rights Management) je systém opatrení, ktoré sa v digitálnom prostredí používajú na ochranu diel a iných predmetov ochrany podľa autorského zákona. Tieto ochranné opatrenia sú najčastejšie zakomponované ako metadáta priamo v predmete ochrany.

So systémom ochrany na princípe DRM sa možno stretnúť v prípade diel fixovaných na DVD nosičoch, diel sprístupňovaných internetom, v digitálnom vysielaní, pri službe video on-demand alebo pri službách poskytovaných prostredníctvom 3G mobilných telefónov, ako aj v tých prípadoch, kde dochádza k sprostredkovaniu a zdieľaniu diel alebo iných predmetov ochrany v digitálnej forme (t. j. aj pri počítačových programoch alebo elektronických databázach).

Najväčším problémom DRM v súčasnosti zostáva
- ochrana súkromia pred neoprávneným zbieraním osobných údajov a on-line správania sa užívateľa prostredníctvom DRM,
- interoperabilita, ktorá si vyžaduje kompatibilné systémy umožňujúce legálne použitie predmetov ochrany, napr. na rozličných platformách (Windows vs Linux).
DRM by v budúcnosti mohlo zabezpečiť zvýšenú ochranu diel a efektívnejšiu vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva v digitálnom prostredí, dôsledkom čoho by bola lepšia exploatácia predmetov ochrany a zníženie cien pre konečného užívateľa.

Ministerstvo kultúry SR je národným gestorom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti. Vzhľadom na svoju pôsobnosť, ktorá zahŕňa aj oblasť médií (obsahovú stránku internetu a iných digitálnych médií nevynímajúc), autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, sa preto zúčastňuje aj na procesoch týkajúcich sa štandardizácie DRM. Osobitne sa týmto otázkam venuje pozornosť v rámci problematiky online šírenia kultúrneho a kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí (Creative Content Online).

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011