Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Financie > Návrh záverečného účtu za rok 2011

Návrh záverečného účtu za rok 2011

Obal

Obsah

Materiál (Správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly)

Tabuľka č. 1 – Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2011

Tabuľka č. 2 – Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011

Tabuľka č. 3 – Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2011

Tabuľka č. 4 – Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2011

Tabuľka č. 5 – Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa

                     ekonomickej klasifikácie za rok 2011

Tabuľka č. 6 – Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011

Tabuľka č. 7 – Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011

Tabuľka č. 8 – Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011

Tabuľka č. 9 – Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011

Tabuľka č.10– Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011

 

Príloha č. 1 – Organizačná schéma právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva

Príloha č. 2 – Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR k 31. decembru 2011

Príloha č. 3 – Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2011

Príloha č. 4 – Prehľad výdavkov na zahraničné pracovné cesty za rok 2011

                    (vyslania realizované aparátom ministerstva kultúry)

Príloha č. 4a – Zahraničné pracovné cesty organizácií rezortu kultúry a aparátu MK SR za rok 2011

Príloha č. 4b – Zahraničné pracovné cesty príspevkových organizácií rezortu kultúry za rok 2011

Príloha č. 5   – Čerpanie bežného transferu – účelových prostriedkov ŠR pre cirkvi a náboženské spoločnosti

                    k 31. decembru 2011

 

Výdavky Grantového systému MK SR

Príloha č. 6 – Umenie

Príloha č. 7 – Obnovme si svoj dom

Príloha č. 8 – Pro Slovakia

Príloha č. 9 – Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí

Príloha č. 10- Kultúra znevýhodnených skupín

Príloha č. 11- Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

Príloha č. 12- Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

Príloha č. 13- Mimoriadne kultúrne aktivity/Národný cintorín v Martine

Príloha č. 14- Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011