Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Financie > Legislatíva a financovanie Matice slovenskej

Legislatíva a financovanie Matice slovenskej v minulosti a dnes vo vzťahu k rozpočtovej kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

Prehľad zákonov o Matici slovenskej

Zákon SNR č. 4/1954 o Matici slovenskej (ďalej MS) v paragrafe 6 stanovoval MS ako rozpočtovú organizáciu Povereníctva kultúry, pričom v paragrafe 7 uvádzal, že majetok doterajšej MS a Slovenskej národnej knižnice prechádza do vlastníctva štátu a dáva sa do správy MS.

Zákon SNR č. 97/1968 Zb. o Matici slovenskej deklaroval MS z hľadiska hospodárenia v zmysle § 10 ako rozpočtovú organizáciu napojenú v odvetví kultúry na rozpočet SNR. Súčasťou jej rozpočtu boli výdavky na činnosť ústredných orgánov členskej základne. Hospodárenie miestnych odborov sa spravovalo zásadami o hospodárení spoločenských organizácií. Ich majetok sa vytváral najmä z príspevkov členov a z vlastnej činnosti.

Matica slovenská sa z hľadiska organizačnej štruktúry delila na miestne odbory a stále pracoviská.

Tento zákon bol nahradený zákonom SNR č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej s účinnosťou od 1. 1. 1974. Matica slovenská bola podľa tohto zákona štátnou socialistickou organizáciou, ktorú priamo riadilo ministerstvo kultúry. V zmysle § 11 bola rozpočtovou organizáciou napojenou na rozpočet ministerstva. Podľa § 9 písm. 3. miestny odbor mal právnu subjektivitu, mohol nadobúdať práva, zaväzovať sa a hospodáriť s vlastným majetkom. V prípade zániku miestneho odboru prechádzal jeho majetok, práva a záväzky na osvetové zariadenie príslušného národného výboru, v prípade ak osvetové zariadenie neexistovalo, na národný výbor.

K ďalšej legislatívnej zmene došlo prijatím zákona SNR č.196/1991 Zb. o Matici slovenskej s účinnosťou od 7. júla 1991. Organizačnú štruktúru MS  /§ 3/ tvorila Spolková zložka MS a Inštitučná zložka MS.

Spolková zložka bola právnická osoba, v rámci úloh vymedzených jej stanovami vystupovala v právnych vzťahoch vo svojom mene a niesla majetkovú zodpovednosť vyplývajúca z týchto vzťahov. Základnými organizačnými jednotkami spolkovej zložky boli miestne odbory a záujmové odbory MS. Podľa § 8 pre hospodárenie spolkovej zložky platil osobitný predpis - Hospodársky zákonník (zákon č.109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).

Pre Inštitučnú zložku bolo základnou organizačnou jednotkou pracovisko. Počet pracovísk, ich štruktúru a náplň činnosti určoval štatút, ktorý schvaľovalo ministerstvo kultúry. Pre hospodárenie inštitučnej zložky platil zákon SNR č. 592/90 Zb. o rozpočtových pravidlách SR.

Zákon č.196 z 1991 nahradil v súčasnosti platný zákon č. 68/1997 Z.Z z 13. 2. 1997, ktorý deklaruje MS ako verejnoprávnu ustanovizeň.

O hospodárení a financovaní MS hovorí § 6 tohto zákona, kde podľa ods.1 MS hospodári s vlastným majetkom a s majetkom štátu.

Vlastný majetok predstavujú peniaze, cenné papiere, iné hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj iné majetkové práva a peniazmi oceniteľné hodnoty, ktoré svojou povahou môžu slúžiť na plnenie úloh Matice slovenskej.

Na nakladenie s majetkom štátu, ktorý spravuje MS, sa vzťahuje zákon č. 278/1993 Z. z. o majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Na plnenie úloh sa MS poskytujú dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu SR. Na hospodárenie s týmito prostriedkami sa vzťahuje zákon NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Matica slovenská môže s vlastným majetkom vykonávať podnikateľskú činnosť spravidla prostredníctvom ňou založených obchodných spoločností. Výnosy z podnikateľskej činnosti používa na plnenie svojich úloh.Financovanie Matice slovenskej

Postupné zmeny legislatívnych noriem o MS mali odraz aj v zmenách foriem financovania.

Do roku 1993 bola inštitučná zložka MS /najmä SNK a PNK/ financovaná ako rozpočtová organizácia napojená na rozpočtovú kapitolu MK SR.

V roku 1994 sa zmenila forma hospodárenia inštitučnej zložky MS, z formy hospodárenia rozpočtovej organizácie na neštátnu organizáciu, ktorá hospodárila ako príspevková organizácia. Táto forma financovania inštitučnej zložky platila do roku 1997.

Od roku 1992 sa miestne odbory MS mohli uchádzať o finančné prostriedky v rámci grantového systému MK SR, prostredníctvom príspevkov zo Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia a z účelových transferov kapitoly kultúry.

Po prijatí zákona č. 68/1997 Z. z. o MS nehospodári MS ako príspevková organizácia, postupuje podľa zákona č. 563/1991 Zb., pritom účtuje podľa opatrenia FMF č.V/20531/1992 zo dňa 13.10.1992, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sa poskytujú na zmluvnom základe na zmluvne určený okruh činností.

Na finančné prostriedky poskytnuté MS zo štátneho rozpočtu sa vzťahujú ustanovenia § 6. /ods. 3/ zákona NR SR č. 303/1995 Zb. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej sa z Matice slovenskej vyčlenili samostatné právnické osoby - Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej /zákon č. 68/1997 Z. z.,§ 3 ods. 2/ a Pamätník národnej kultúry /zákon č. 68/1997 Z. z.,§ 3 ods. 3/ a vytvorili Slovenskú národnú knižnicu ako štátnu rozpočtovú organizáciu.

Konkrétne objemy poskytovaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MK SR na činnosť Matice slovenskej z hľadiska zmien legislatívy a hospodársko-právnych foriem /bez údajov za Štátny fond kultúry Pro Slovakia/

V zmysle § 11 zákona č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej bola MS v rokoch 1987 až 1991 štátnou rozpočtovou organizáciou /ďalej len RO/ napojenou na rozpočet ministerstva kultúry. V tomto období boli MS poskytované, v súlade s platnými zákonmi o rozpočtových pravidlách, finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov rozpočtových organizácií v nasledovných objemoch :

Rok 1987

bežné výdavky RO 51 716 tis. Sk

Rok 1988

bežné výdavky RO 56 429 tis. Sk

Rok 1989

bežné výdavky RO 66 537 tis. Sk

Rok 1990

bežné výdavky RO 71 734 tis. Sk

Rok 1991

bežné výdavky RO 89 364 tis. Sk

Prijatím zákona č. 196/1991 Zb. sa financovanie Matice slovenskej rozčlenilo. Podľa § 8 pre hospodárenie spolkovej zložky platil osobitný predpis – zákon č. 109/1964 Zb. – Hospodársky zákonník v znení neskorších predpisov. Pre hospodárenie inštitučnej zložky platil zákon č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách SR. Po tejto legislatívnej zmene boli finančné prostriedky poskytnuté nasledovne:

Rok 1992
Inštitučná zložka MS - bežné výdavky RO


89 296 tis. Sk

Rok 1993
Inštitučná zložka MS - bežné výdavky RO
Spolková zložka MS - účelový príspevok


98 020 tis. Sk
5 000 tis. Sk /v rámci občianskych združení/

S p o l u

103 020 tis. Sk

V roku 1994 došlo k zmene hospodársko-právnej formy Matice slovenskej z rozpočtovej organizácie na neštátnu organizáciu účtujúcu ako príspevková organizácia, ktorej boli v rámci účelových prostriedkov kapitoly MK SR poskytované finančné prostriedky nasledovne:

Rok 1994
Inštitučná zložka MS - ostatné účel. príspevky
Spolková zložka MS - účelový príspevok


97 500 tis. Sk
4 000 tis. Sk /v rámci obč. združení/

S p o l u

101 500 tis. Sk

Rok 1995
- účelové prostriedky Matica slovenská
Zmluva na účelové prostriedky vo výške105 000 tis. Sk

Rok 1996
účelový transfer Matica slovenská


141 107 tis. Sk

Prijatím zákona č. 68/1997 došlo k definovaniu Matice slovenskej ako verejno-právnej ustanovizne. Keďže k zmene právnej formy došlo počas rozpočtového roka, do konca r. 1997 viedla MS účtovníctvo ako príspevková organizácia.

Rok 1997
účelový transfer Matica slovenská
- účelový transfer občianske združenia


136 575 tis. Sk
100 tis. Sk

S p o l u

136 675 tis. Sk

Od roku 1998 postupuje MS podľa Opatrenia FMF č. V/20531/1992 zo dňa 13. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie.

Rok 1998
- účelový transfer Matica slovenská
- účelový transfer občianske združenia
- účelový transfer knižná tvorba a distribúcia
- účelový transfer mimoriadne kult. aktivity


122 900 tis. Sk
100 tis. Sk
50 tis. Sk
200 tis. Sk

S p o l u

123 250 tis. Sk

Rok 1999
- účelový transfer Matica slovenská
- účelový transfer tlač a umelecká tvorba


103 480 tis. Sk
445 tis. Sk

určená pre detskú literatúru a časopisy

 

S p o l u

103 925 tis. Sk

V roku 2000 došlo k delimitácii SNK a PNK z Matice slovenskej do Slovenskej národnej knižnice ako štátnej rozpočtovej organizácie v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. /1. 7. 2000/. Z titulu delimitácie bol účelový transfer Matice slovenskej znížený pre druhý polrok 2000 o 36 400 tis. Sk

Rok 2000
- účelový transfer Matica slovenská


58 110 tis. Sk /v tom prostriedky na SNK
a PNK za I. polrok 2000
v sume 26 244 tis. Sk*/

- účelový transfer tlač a umelecká tvorba
určená pre detskú literatúru a časopisy
- účelový transfer pôv. knižná tvorba
- účelový transfer mimoriadne kult. aktivity


416 tis. Sk
190 tis. Sk
100 tis. Sk

S p o l u

58 816 tis. Sk

poznámka : * bez vyúčtovania mzdových nákladov za jún 2000, ktoré už boli hradené z rozpočtu SNK ako štátnej rozpočtovej organizácie v júli 2000.

Rok 2001 – rozpočet
- účelový transfer Matica slovenská
- zníženie o viazanie výdavkov ŠR


19 000 tis. Sk
- 218 tis. Sk

účelový transfer po úprave

18 782 tis. Sk

- účelový transfer Podpora slovenskej
kultúry na jazykovo zmiešaných územiach
- účelový transfer Umelecké a kult. časopisy
- účelový transfer Občianske združenia...
- účelový transfer Detská literatúra časopisy
- účelový transfer Slovenská umelecká literatúra
- účelový transfer Umenovedná literatúra


3 549 tis. Sk
814 tis. Sk
33 tis. Sk
746 tis. Sk
140 tis. Sk
324 tis. Sk

Spolu :

24 388 tis. Sk

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011