Zahraničná spolupráca

Úvod > Zahraničná spolupráca > Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

 Kontakt: Klaudia Volnerová, riaditeľka odboru
421 (0) 2 2048 2312
Fax číslo: 421 (0) 2 5441 5534

Odbor bilaterálnej spolupráce najmä

a) koordinuje
1. spoluprácu ministerstva pri tvorbe obsahovej náplne bilaterálnych medzivládnych zmluvných dokumentov v oblasti kultúry a spoluprácu v spoločensko-diplomatickej oblasti patriacej do pôsobnosti ministerstva s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky,
2. prácu organizačných útvarov ministerstva v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich rezortu kultúry z bilaterálnej spolupráce a zabezpečuje prípravu súvisiacich dokumentov,
3. koncipovanie cieľov, zámerov a zásad štátnej politiky v oblasti prezentácie kultúry v zahraničí a zabezpečenia kultúrnych stykov v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky,

b) zabezpečuje
1. plnenie povinností a úloh vyplývajúcich rezortu kultúry z bilaterálnych medzinárodných zmlúv, medzivládnych a rezortných medzinárodných dokumentov,
2. organizačne a administratívne spoluprácu s partnerskými organizáciami v oblasti prezentácie kultúry vrátane koordinácie spolupráce s kultúrnymi inštitútmi a realizácie výkonu medzirezortných dohôd o spolupráci,
3. vyslania zamestnancov ministerstva a expertov na zahraničné pracovné cesty vrátane sústreďovania správ zo zahraničných pracovných ciest a vedenia prvotnej evidencie zahraničných pracovných ciest,
4. prijatia zahraničných hostí ministerstva,

c) predkladá
1. návrhy a podklady k bilaterálnym medzinárodným kultúrnym dohodám a vykonávacím plánom, podieľa sa na vypracúvaní návrhov a námetov na bilaterálnu spoluprácu, spolupracuje na príprave zahraničných podujatí celoštátneho významu,
2. návrhy na pristúpenie Slovenskej republiky k bilaterálnym zmluvným dokumentom v oblasti kultúry a zabezpečuje ich realizáciu,
3. návrhy zásadných dlhodobých a výhľadových koncepcií v oblasti prezentácie kultúry a zabezpečenia kultúrnych stykov až po jednotlivé aktivity s ich komplexnou realizáciou,
4. návrhy a podklady k medzinárodným kultúrnym dohodám a vykonávacím plánom, podieľa sa na vypracúvaní návrhov a námetov pre medzinárodnú spoluprácu, spolupracuje na príprave zahraničných podujatí celoštátneho významu a na prezentácii kultúry v zahraničí,

d) vypracováva
1. priority ministerstva v oblasti bilaterálnych vzťahov,
2. ročné plány kultúrnych stykov a ich aktualizácie a zabezpečuje ich plnenie v spolupráci s organizačnými útvarmi ministerstva,
3. výhľadové strednodobé plány kultúrnych stykov,
4. analytické, koncepčné a informačné materiály celospoločenského významu z oblasti bilaterálnych stykov a prezentácie kultúry,


e) vykonáva
koncepčnú činnosť, zabezpečuje podklady pre plánovanie programov a kultúrnopolitických aktivít v oblasti bilaterálnej spolupráce a prezentácie kultúry,


f) podieľa
sa na vypracovávaní návrhov legislatívnych zámerov, návrhov všeobecne záväzných
právnych predpisov a návrhov riadiacich aktov ministerstva z oblasti kultúrno-politickej prezentácie
a zabezpečenia kultúrnych stykov,

g) spracováva
organizačno-technické výstupy pre prijímanie delegácií a expertov a vysielanie delegácií a expertov zahraničnej spolupráce ministerstva,

h) spolupracuje
pri kontrolnej činnosti za ministerstvo za príslušnú oblasť s odborom rezortnej kontroly.

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011