Zahraničná spolupráca

Úvod > Zahraničná spolupráca > Európska únia

Európska únia

Kultúrny rozmer európskej integrácie bol prvý krát spomenutý v Maastrichtskej zmluve z roku 1992. Kultúrne iniciatívy sa však začali skôr. Napríklad úspešný program zameraný na každoročný výber európskeho hlavného mesta kultúry sa začal už v roku 1985.

EÚ realizuje programy na podporu určitých odvetví kultúrneho priemyslu – filmová a audiovizuálna produkcia, vydavateľská činnosť, hudba a umelecké remeslá. Únia začleňuje kultúrny rozmer do mnohých ďalších oblastí politiky, akými sú napríklad vzdelávanie (vrátane jazykového), vedecký výskum, podpora nových informačných a komunikačných technológií a sociálny a regionálny rozvoj.

V máji 2007 Európska komisia navrhla prijať Európsku agendu pre kultúru založenú na troch základných cieľoch: kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu, kultúre ako katalyzátore kreativity a kultúre ako základného prvku v medzinárodných vzťahoch.

Agenda bola odsúhlasená na Lisabonskom fóre v septembri 2007 a schválená Radou a následne Európskou radou v decembri 2007. Viac informácií na
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc399_en.htm

Pre dosiahnutie týchto cieľov sa Komisia podujala na štruktúrovaný dialóg s partnermi z rôznych sektorov. Nová agenda zahŕňa v členských štátoch zavedenie tzv. otvorenej metódy koordinácie. Táto metóda zahŕňa definovanie spoločných cieľov, sledovanie ich plnenia a výmenu skúseností a relevantných údajov medzi členskými štátmi.

V Konsolidovanom znení Zmluvy o fungovaní Európskej únie v článku 167, v odseku 4 sa vyžaduje, aby Spoločenstvo zohľadnilo kultúrne aspekty v každej svojej činnosti, a to predovšetkým tak, aby sa rešpektovala a podporovala rozmanitosť jeho kultúr.

Programy a iniciatívy EÚ v oblasti kultúry, médií a európskeho občianstva:

1.  program “Kultúra (2007-2013)” je podporný program Európskej únie, špeciálne zameraný na umenie a kultúru. Je jednotným, globálnym a uceleným nástrojom multikultúrnej spolupráce v Európe a je otvorený pre všetky kultúrne odvetvia a všetky kategórie kultúrnych subjektov. Predstavuje tretiu generáciu podporných programov, obsahuje v porovnaní s predchádzajúcim programom niekoľko nových prvkov, zohľadňujúcich pripomienky, ktoré boli vznesené zo strany členských štátov a implementujúcich subjektov počas jeho existencie. Ciele programu boli z pôvodných ôsmich, zdôrazňujúcich kultúrnu diverzitu a prístup občanov EÚ ku kultúre, zredukované na tri základné ciele. Program má interdisciplinárny charakter - zrušil predchádzajúci sektorový prístup k umeleckým projektom. Zároveň deklaruje snahu o zjednodušenie administratívnych procedúr voči žiadateľom a racionalizáciu manažmentu programu. Všeobecným cieľom programu je zlepšiť spoločný európsky kultúrny priestor, ktorý sa zakladá na spoločnom kultúrnom dedičstve, prostredníctvom rozvoja kultúrnej spolupráce medzi tvorcami, kultúrnymi aktérmi a kultúrnymi inštitúciami krajín, ktoré sa na programe zúčastňujú, s cieľom podporiť vznik európskeho občianstva. Program je otvorený pre účasť neaudiovizuálnych kultúrnych odvetví, najmä malých kultúrnych organizácií za predpokladu, že tieto odvetvia konajú v pozícii neziskového kultúrneho subjektu. Špecifickými cieľmi programu sú podpora nadnárodnej mobility osôb pracujúcich v odvetví kultúry, podpora nadnárodného pohybu kultúrnych a umeleckých diel a produktov a podpora medzikultúrneho dialógu. Všetky informácie je možné nájsť na stránkach: 

http://www.ccp.sk/
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

2.  program “Media 2007” je zriadený na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006. Je určený nezávislým európskym spoločnostiam, pôsobiacim v oblasti audiovízie, a to v nasledujúcich oblastiach: tréning, vývoj audiovizuálnych projektov (jednotlivé projekty a balíky projektov, podpora interaktívnych diel), podpora TV vysielania (podpora výroby audiovizuálnych diel pre televíziu), i2i (prístup k financiám), podpora distribúcie (výberová podpora, automatická podpora, podpora VOD a  digitalizácie kín , podpora obchodných zástupcov), propagácia (podpora festivalov, podpora sietí kín), podpora pilotných projektov a MEDIA International. Všetky informácie je možné nájsť na stránkach:

http://www.mediadeskslovakia.eu
http://ec.europa.eu./information_society/media

3.  program “Európa pre občanov” je zriadený Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva. Program slúži na podporu celého radu aktivít a organizácií podporujúcich „aktívne európske občianstvo“, t. j. zapojenie občanov a organizácií občianskej spoločnosti do procesu európskej integrácie.

4.  Titul „Európske hlavné mesto kultúry“ bol vytvorený, aby prispieval k zbližovaniu európskych národov. Práve na základe tejto myšlienky bol zavedený na podnet pani Meliny Mercouriovej Radou ministrov Európskej únie v júni 1985. Odvtedy má tento titul vďaka mnohým návštevníkom čoraz väčší úspech u Európanov. Pozoruhodný je aj jeho kultúrny a sociálno-ekonomický dosah. V priebehu rokov sa toto podujatie vyvíjalo bez toho, aby stratilo svoj pôvodný cieľ: upozorniť na bohatstvo, rôznorodosť európskych kultúr a ich spoločné črty, prispieť k tomu, aby sa európski občania navzájom lepšie poznali, podporiť získanie povedomia príslušnosti k tomu istému „európskemu“ spoločenstvu.

5.  Rozhodnutím č. 1983/2006/ES z 18.12. 2006 Európsky parlament a Rada EÚ vyhlásili rok 2008 za „Európsky rok medzikultúrneho dialógu“ s cieľom dať priestor a zviditeľniť trvalo udržateľný medzikultúrny dialóg.

6.  Európska známka kultúrneho dedičstva je iniciatíva EÚ navrhnutá na podporu nadnárodného európskeho rozmeru kultúrneho majetku, pamiatok, prírodných alebo urbánnych lokalít, hmotného a nehmotného, súčasného a tradičného dedičstva a lokalít, ktoré zohrávali kľúčovú úlohu pri budovaní a zjednocovaní Európy. Jej cieľom je posilnenie podpory spoločnej európskej identity u európskych občanov a podpora pocitu príslušnosti k spoločnému kultúrnemu priestoru. Známka európskeho kultúrneho dedičstva má poskytnúť základ pre vytvorenie dynamickej siete kultúrneho majetku, pamiatok,  prírodných alebo urbánnych lokalít a lokalít, ktoré zohrávali kľúčovú úlohu v európskych dejinách, ktoré ťažia zo silného európskeho profilu.

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011