Zahraničná spolupráca

Úvod > Zahraničná spolupráca > Stredoeurópska iniciatíva (SEI)

Stredoeurópska iniciatíva (SEI)

Iniciatíva vznikla v Budapešti v novembri 1989 pod názvom INICIATÍVA "4" a jej členmi boli okrem Maďarska aj Taliansko, Rakúsko a SFRJ.

V máji 1990 sa pripojila ČSFR a vznikla PENTAGONÁLA. Pristúpením Poľska v júli 1991 bola organizácia premenovaná a vznikla HEXAGONÁLA, ktorá po pristúpení Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny v júli 1992 zmenila názov na STREDOEURÓPSKU INICIATÍVU (SEI) .

V marci 1993 boli za členov SEI prijaté nástupnícke štáty ČSFR - Slovenská republika a Česká republika.

V súčasnosti má SEI 17 členských krajín (Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Taliansko, Ukrajina). Hlavnými cieľmi pri vytvorení SEI boli najmä prehĺbenie a rozšírenie ekonomickej spolupráce medzi krajinami stredoeurópskeho regiónu.

SEI je združením, jednou z foriem regionálnej spolupráce. Na základe súhlasu ministrov zahraničných vecí v októbri 1995 vo Varšave vznikol Výkonný sekretariát SEI so sídlom v Terste. V rámci sekretariátu existuje Centrum pre informácie a dokumentáciu. Následne vznikol Sekretariát pre projekty SEI, ktorý má kanceláriu v Terste a v Londýne v Európskej banke pre rekonštrukciu a rozvoj.

Od roku 1994 sa uskutočňujú každoročne stretnutia premiérov členských krajín SEI, pravidelné stretnutia ministrov zahraničných vecí, ministrov zodpovedných za problematiku niektorej z pracovných skupín SEI.

V rámci SEI bolo postupne vytvorených 18 pracovných skupín. MK SR už od roku 1990 bolo poverené koordinovaním pracovnej skupiny pre kultúru a vzdelávanie. V súčasnosti MK SR trvalo predsedá pracovnej skupine SEI pre kultúru (WG on Culture). Spoluprácu jednotlivých pracovných skupín členských krajín SEI  koordinuje Výbor národných koordinátorov, zložený zo zástupcov ministerstiev zahraničných vecí SEI, v spolupráci s Výkonným sekretariátom SEI.

Predsedníctvom pracovnej skupiny pre kultúru a vzdelávanie bol od roku 1990 poverený odbor zahraničných stykov Ministerstva kultúry SR. Od roku 1994 začala predsedať pracovnej skupine SEI pre kultúru sekcia medzinárodnej spolupráce MK SR. V súčasnosti je predsedaním pracovnej skupiny SEI pre kultúru poverená sekcia medzinárodnej spolupráce. Ostatné zasadnutie sa uskutočnilo 26. mája 2006 v Bratislave. Výstup zo zasadnutia členov pracovnej skupiny pre kultúry SEI si môžete pozrieť v dokumente po názvom Draft Minutes WG on Culture. Ciele a úlohy pracovnej skupiny pre kultúry nájdete v dokumente pod názvom Revised ToR.

Pracovná skupina zasadala pravidelne 2 x ročne v Bratislave - na jar a na jeseň. Okrem toho sme organizovali ďalšie mimoriadne stretnutia.

Koncom roka 2007, 27. novembra, sa na stretnutí najvyšších predstaviteľov členských štátov SEI v Sofii rozhodlo o zrušení systému pracovných skupín a prijalo sa stanovisko o vytvorení siete tzv. „focal points", ktorých zástupcovia budú zodpovední za koordináciu aktivít SEI v jednotlivých členských štátoch.

Pracovné stretnutie „focal points" by sa mali konať z iniciatívy Výkonného sekretariátu SEI, resp. mimoriadne stretnutia môžu usporiadať zástupcovia SEI v systéme „focal points". 

SEI podporuje tzv. aktivity spolupráce v členských krajinách prostredníctvom CEI Cooperation Fund, CEI Trust Fund a EBRD. Aktivity financované prostredníctvom týchto zdrojov by mali byť kompatibilné s dokumentom Akčný plán SEI. Zo spoločných zdrojov SEI bolo v roku 2006 najviac projektov podporených práve z oblasti kultúry (25%), nasledovala veda a technológie (11%), záležitosti mladých (8,5%) a poľnohospodárstvo (7,6%).

Prihlášky na projekt musia byť oficiálne postúpené SEI prostredníctvom národného koordinátora. Pre SR je národným koordinátorom Vladimír Halgaš na Ministersve zahraničných vecí SR. V prípade projektov z oblasti kultúry, budú projekty postúpené na konzultáciu na sekciu medzinárodnej spolupráce MK SR, po konzultácii so zodpovednými pracovníkmi MZV SR. Pri podávaní prihlášok je potrebné dodržať dva záväzné termíny a to 1. apríl a 1. október každoročne.

Implementáciu programu na Slovensku zabezpečuje Ministerstvo kultúry SR/sekcia medzinárodnej spolupráce ako národný koordinačný orgán

Prihlášky nájdete na adrese http://www.ceinet.org/main.php?pageID=111.

V prípade záujmu o informácie o možnostiach a formách spolupráce v rámci krajín SEI kontaktujte sekciu medzinárodnej spolupráce MK SR telefonicky alebo e-mailom na adresu  sms@culture.gov.sk.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke SEI http://www.ceinet.org/home.php.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011