Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Ochrana pamiatok > Registre a ponuky > Informácia pre vlastníkov

Informácia pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok

Podľa § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný pred zamýšľaným predajom národnej kultúrnej pamiatky písomne ju ponúknuť na kúpu štátu zastúpenému Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu SR. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok (napr.: ceny, spôsobu vyplatenia ceny, poskytnutia náhradného ubytovania, povinnosti prebrať nájomné zmluvy s nájomníkmi a pod.)
Povinnosť vlastníka, ustanovenú § 23 citovaného zákona, má podľa § 44 ods. 1) aj správca alebo iný držiteľ národnej kultúrnej pamiatky, t. j. aj správca konkurznej podstaty úpadcu a exekútor.
K ponuke je potrebné priložiť kópiu listu vlastníctva nie staršiu ako 3 mesiace a v prípade, že vlastník splnomocní inú osobu (napr. právneho zástupcu, rodinného príslušníka, spoluvlastníka, a pod.), aby v jeho mene zabezpečila ponuku národnej kultúrnej pamiatky na kúpu štátu, je potrebné priložiť i splnomocnenie.

V prípade, ak štát ponuku prijme:
a) musí za národnú kultúrnu pamiatku zaplatiť cenu, ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak,
b) ministerstvo určí štátnu organizáciu, ktorá do 90 dní odo dňa prijatia ponuky uzavrie s vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky kúpnu zmluvu.

Ak štát ponuku neprijme:
oznámi túto skutočnosť vlastníkovi. Neprijatie ponuky nie je správnym konaním podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaním, t. j. oznámenie sa nevydáva formou rozhodnutia.
 

Predkupné právo zaniká:
- ak štát nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou,

- ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Zverejnenie:
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR ponuky národných kultúrnych pamiatok zverejňuje na internetovej stránke www.culture.gov.skčasovom limite 10 dní. Register ponúk je určený výhradne pre štátne orgány a organizácie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011