Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Knižničný systém

Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti knižničného systému

V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy je Ministerstvo kultúry SR ústredným orgánom štátnej správy SR aj pre oblasť knihovníctva.

V zmysle zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z. vytvára legislatívne, právne, inštitucionálne, finančné a odborné predpoklady rozvoja knižníc, a to konkrétne:

  • riadi a koordinuje výkon štátnej správy v oblasti knižníc a ochrany historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov a určuje hlavné smery tejto činnosti,
  • utvára právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj knižničného systému,
  • utvára podmienky na informatizáciu knižníc a ich zapojenie do štátneho informačného systému,
  • vedie Zoznam knižníc SR a vykonáva štátnu štatistickú evidenciu knižníc,
  • kontroluje dodržiavanie ustanovení zákona č. 183/2000 Z .z. o knižniciach a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
  • vyhlasuje a zrušuje vyhlásenie dokumentu alebo súboru knižničných dokumentov za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,
  • udeľuje súhlas na dočasný vývoz historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu,
  • predkladá vláde SR žiadosť o súhlas na trvalý vývoz historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu,
  • udeľuje súhlas na trvalý vývoz dokumentu alebo súboru knižničných dokumentov, ktorý by pre jeho mimoriadnu hodnotu bolo možné navrhnúť na vyhlásenie za historický knižničný dokument a historický knižničný fond,
  • vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo k zlúčeniu knižnice, alebo k prevodu zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa knižnice

Sekcia kultúrneho dedičstva v zmysle organizačného poriadku ministerstva kultúry zabezpečuje výkon štátnej správy aj na úseku knižníc, ochrany historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov. Delí sa na tri odbory, pričom oblasť knižníc priamo spadá do pôsobnosti odboru múzeí, galérií a knižníc.

Sekcia v rámci svojej činnosti zabezpečuje súčinnosť ministerstva kultúry s orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy a spoluprácu s ďalšími organizáciami vedy a výskumu, vedeckými spoločnosťami, záujmovými a občianskymi združeniami, nadáciami, národnými výbormi medzinárodných medzivládnych a nevládnych organizácií v SR a s inými právnickými a fyzickými osobami. V oblasti knižníc spolupracuje predovšetkým s profesijným a občianskym združením - Spolkom slovenských knihovníkov, s dobrovoľným záujmovým združením - Slovenskou asociáciou knižníc. Ďalej spolupracuje s katedrou knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave, s významnými knižničnými pracoviskami predovšetkým v SR, ale aj v zahraničí, najmä v Českej republike.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011