Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Pamiatková inšpekcia

Pôsobnosť Pamiatkovej inšpekcie na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky 

Pamiatková inšpekcia je organizačný útvar, prostredníctvom ktorého ministerstvo kultúry  vykonáva ústredný štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu (§ 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu).

Pamiatková inšpekcia: 
-
dozerá, ako príslušné orgány ochrany pamiatkového fondu vykonávajú ustanovenia zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a všeobecne záväzných predpisov vydaných na jeho vykonanie,
- dozerá, ako vlastníci kultúrnych pamiatok, právnické osoby a fyzické osoby dodržiavajú všeobecne záväzné predpisy a ako plnia rozhodnutia orgánov na ochranu pamiatkového fondu,
- dohliada na stav kultúrnych pamiatok a na dodržiavanie podmienok ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a
- ukladá orgánom na ochranu pamiatkového fondu prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone dohľadu,
- kontroluje plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov.

Informácie je možné získať:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
e-mail: pi@culture.gov.sk 
Tel. číslo : 02/20482 404, 484
Fax: 02/20482 473

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011