Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Knižničný systém > Knižnice v pôsobnosti MK SR

Knižnice v pôsobnosti MK SR   

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je zriaďovateľom týchto knižníc:

Slovenská národná knižnica (Rozhodnutie MK SR o vydaní zriaďovacej listiny Slovenskej národnej knižnice č. MK 1086/2000-1s účinnosťou od 1. 7. 2000)

Dodatok 1
Dodatok 2

http://www.snk.sk

Univerzitná knižnica v Bratislave (Rozhodnutie MK SR o vydaní zriaďovacej listiny Univerzitnej knižnice v Bratislave č. MK 1610/99-1 s účinnosťou od 27. 8. 1999)

Dodatok 1
Dodatok 2

http://www.ulib.sk

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (Rozhodnutie MK SR o vydaní zriaďovacej listiny Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči č. MK 400/99-1 s účinnosťou od 1. 1. 1999)

Dodatok 1

http://www.skn.sk/

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici  č. MK 555/2002-1 s účinnosťou od 1. 4. 2002),

http://www.svkbb.sk

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (Rozhodnutie o vydaní zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach č. MK 556/2002-1 s účinnosťou od 1. 4. 2002)

http://www.svkk.sk/

Štátna vedecká knižnica v Prešove (Rozhodnutie o vydaní zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Prešove č. MK 557/2002-1 s účinnosťou od 1. 4. 2002).

Dodatok 1

http://www.svkpo.sk/

Slovenská národná knižnica je štátna rozpočtová organizácia zapojená príjmami a výdavkami na rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré je jej zriaďovateľom.

 • Je národnou knižnicou Slovenskej republiky a v zmysle § 6 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach,
 • je konzervačnou knižnicou a  depozitnou knižnicou Slovenskej republiky,
 • prednostne zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné slovacikálne dokumenty,
 • je národnou bibliografickou agentúrou, ktorá zabezpečuje koordináciu národného bibliografického systému, národnú bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov, odborné spracovanie a sprístupňovanie slovenskej národnej bibliografie,
 • je pracoviskom pre literárnoarchívnu, literárnomúzejnú a biografickú dokumentáciu, výskum, ochranu a podporu slovenskej kultúry a literatúry,
 • je metodickým, poradenským, koordinačným, vzdelávacím a štatistickým pracoviskom knižničného systému,
 • je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov,
 • je vedeckovýskumným a štandardizačným pracoviskom knižničného systému,
 • je národným ústredím medziknižničnej výpožičnej služby a pracoviskom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
 • spravuje a ochraňuje historický knižničný dokument a historický knižničný fond,
 • vyjadruje sa k návrhu na vyhlásenie a zrušenie historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu a určuje jeho hodnotu,
 • vedie Ústrednú evidenciu historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov a evidenciu o dokumentoch a súboroch dokumentov vyradených z ústrednej evidencie,
 • vyjadruje sa k žiadosti o udelenie súhlasu na trvalý vývoz dokumentu alebo súboru dokumentov, ktorý by pre svoju mimoriadnu hodnotu mohol byť navrhnutý na vyhlásenie za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,
 • je národným pracoviskom pre oblasť reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie knižničných dokumentov,
 • spravuje súborný katalóg monografií knižníc a koordinuje tvorbu súborných katalógov knižníc.

Univerzitná knižnica je štátna rozpočtová organizácia zapojená príjmami a výdavkami na rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré je jej zriaďovateľom. Univerzitná knižnica:

 • zabezpečuje ako univerzálna štátna vedecká knižnica s osobitnými celoštátnymi a medzinárodnými úlohami slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovanie kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj,
 • plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov,
 • je vrcholná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti,
 • je univerzálnou štátnou vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou,
 • zameriava sa na knižničnú, informačnú, bibliografickú, vedeckovýskumnú, kultúrno-vzdelávaciu a vydavateľskú činnosť ako:

- konzervačná knižnica Slovenskej republiky,
- depozitná knižnica OSN,
- depozitná knižnica a informačné stredisko UNESCO,
- konzervačná a depozitná knižnica vedeckokvalifikačných prác obhájených v Slovenskej republike zabezpečujúca ich bibliografickú registráciu,
- pracovisko slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie,
- správca súborného katalógu seriálov knižníc Slovenskej republiky,
- národná agentúra pre medzinárodnú identifikáciu seriálov a medzinárodné označovanie dokumentov
(EAN-ISSN), národné ústredie MMVS.

Knižnica plní v rámci svojho poslania ako predmet hlavnej činnosti tieto ďalšie úlohy:

 • buduje a sprístupňuje univerzálny fond domácich knižničných dokumentov, zahraničných informačných zdrojov najmä z odborov spoločenských a prírodovedných vied, ako aj dokumentov univerzálneho, interdisciplinárneho a príručkového charakteru,
 • buduje historický knižničný fond neperiodických a periodických publikácií, vedecko-kvalifikačných prác a audiovizuálnych dokumentov,
 • buduje a sprístupňuje fond oficiálnych dokumentov orgánov Slovenskej republiky,
 • poskytuje komplexné knižnično-informačné služby,
 • podporuje modernizáciu rozvoja knižničných a informačných služieb v rámci štátneho informačného systému v Slovenskej republike,
 • zabezpečuje reštaurovanie, konzervovanie, ochranné kopírovanie a digitalizáciu knižničných dokumentov,
 • je pracoviskom slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie,
 • je národným ústredím medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.

Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči je štátnou príspevkovou organizáciou MK SR. Pôsobí v oblasti poskytovania knižničných a informačných služieb nevidiacim a slabozrakým občanom SR i nevidiacim Slovákom žijúcim v zahraničí a tým uspokojovať ich kultúrne, vzdelávacie a pracovné potreby.

Poslaním knižnice nie je len zhromažďovať a požičiavať literárne diela a ďalšie dokumenty vydávané inými inštitúciami, ale ich spracovávať do foriem prístupných do foriem vnímaniu nevidiacich a slabozrakých používateľov, t. j. nahrávanie zvukových dokumentov na audiokazety, tlač dokumentov v Braillovom písme, tlač časopisov pre slabozrakých so zväčšeným typom čiernotlače, digitalizácia textov a výroba reliéfnych obrázkov pre nevidiacich. až do uvedených foriem spracované dokumenty poskytuje svojim používateľom.

Informačné služby poskytuje prostredníctvom vydávaných časopisov pre nevidiacich a slabozrakých používateľov a knižničné služby formou zásielkových výpožičiek v rámci celej SR ako aj Slovákom žijúcim v zahraničí, ako aj formou absenčných a prezenčných výpožičiek. Zabezpečuje tiež plnenie individuálnych špecifických požiadaviek na spracovanie dokumentov, ktoré potrebujú nevidiaci a slabozrakí používatelia k štúdiu, pracovnému a spoločenskému uplatneniu.

SKN metodicky riadi 23 oddelení pre nevidiacich a slabozrakých používateľov vo verejných knižniciach v rámci SR, ktorým v rámci medziknižničných výpožičných služieb poskytuje dokumenty spracované do foriem prístupných ich vnímaniu.

V rámci budovania knižničných fondov spolupracuje knižnica aj s partnerkými organizáciami v zahraničí, predovšetkým v Českej republike a Maďarsku.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Prešove ako univerzálne vedecké knižnice sú kultúrnymi, informačnými, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici aj v oblasti literárnomúzejnej a hudobnomúzejnej činnosti. Všetky majú celoslovenskú pôsobnosť v oblasti bibliografie určených vedných odborov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011