Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Knižničný systém > Knižnice v pôsobnosti MK SR

MINISTERSTVO KULTÚRY                                            
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava 1. apríla 2002

                                                                                                            Číslo: MK 556/2002-1

R o z h o d n u t i e

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
o vydaní zriaďovacej listiny
Štátnej vedeckej  knižnice v Košiciach

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade s § 25 ods. 6 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z. vydáva túto

z r i a ď o v a c i u    l i s t i n u:

Názov organizácie:                         Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Sídlo organizácie:                         Hlavná 10, 042 30 Košice
Forma hospodárenia:                     štátna rozpočtová organizácia  
Identifikačné číslo organizácie:             164674
Dátum zriadenia organizácie:              20. februára 1947

Článok I

Základné poslanie a predmet činnosti

(1)   Štátna vedecká knižnica v Košiciach ako univerzálna vedecká knižnica (ďalej len „knižnica“)  je kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti.

(2)   Základným poslaním knižnice je zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičoch, uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby a napomáhať ich celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.

(3)   V rámci svojho poslania plní najmä tieto verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti:

a)     získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, predovšetkým domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty, špeciálne technické dokumenty, normy, patenty a firemnú literatúru,

b)     poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby sprístupňovaním vlastného knižničného fondu a vonkajších informačných zdrojov, najmä výpožičky knižničných dokumentov a poskytovanie  kópií knižničných dokumentov, faktografické a bibliografické informácie, rešerše, štúdie, medziknižničné a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, preklady knižničných dokumentov, vydávanie publikácií a pod.

c)      poskytuje informácie a dokumenty o činnosti Rady Európy a v súčinnosti s Informačnou kanceláriou Rady Európy v Bratislave buduje Informačné miesto Rady Európy,

d)     podieľa sa na tvorbe a využívaní  súborných katalógov knižníc,

e)     zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie; plní celoštátne úlohy v oblasti koordinácie a tvorby bibliografie vedných odborov v oblasti baníctva, hutníctva, geológie a krajinnej ekológie (geoekológie);  spracúva bibliografiu dokumentov rómskeho etnika, vytvára  a  sprístupňuje databázy z týchto oblastí,

f)        buduje fondy starých a vzácnych tlačí, historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov, zabezpečuje ich ochranu, reštaurovanie a konzervovanie a spolupracuje na celoštátnych úlohách výskumu dejín knižnej kultúry,

g)     je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky, získava a uchováva povinné výtlačky,

h)      rieši vedeckovýskumné úlohy a spolupracuje na vedeckovýskumnej činnosti iných inštitúcií,

i)        prostredníctvom edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti prezentuje výsledky svojej práce,

j)        zabezpečuje a uskutočňuje vedecké, kultúrno-výchovné, odborné a vzdelávacie aktivity a podujatia súvisiace s predmetom svojej činnosti,

k)      v oblasti svojej činnosti nadväzuje  priame vzťahy so subjektmi doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do medzinárodných združení a projektov,

l)        plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí.

Článok II

(1)   Knižnica je štátna rozpočtová organizácia svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

(2)   Zriaďovateľom knižnice je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré  garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

Článok III

(1)   Knižnica spravuje majetok štátu,  ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu  činnosti a ktorý nadobudla vlastnou činnosťou. Tento majetok vedie v účtovnej, operatívnej  a odbornej evidencii.

(2)   Nehnuteľný majetok spravovaný knižnicou tvoria nehnuteľnosti evidované v príslušných katastroch nehnuteľností ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.

(3)   Hnuteľný majetok spravovaný knižnicou tvorí hmotný a nehmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok, knižničný fond a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii organizácie so stavom ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.

Článok IV

(1)   Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ, ktorého  na základe výberového konania ustanovuje do funkcie minister kultúry Slovenskej republiky.

(2)   Riaditeľ riadi činnosť knižnice v súlade so zriaďovacou listinou a zodpovedá za ňu ministrovi kultúry Slovenskej republiky.

(3)   Riaditeľ ustanovuje svojho zástupcu z vedúcich zamestnancov, ktorých priamo riadi.

(4)   Organizačnú štruktúru, náplň činnosti jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy medzi nimi upravuje organizačný poriadok knižnice, ktorý vydáva riaditeľ.

(5)   Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok knižnice, ktorý vydáva riaditeľ.

Článok V

            Zverený majetok, práva a záväzky vyplývajúce z majetkovoprávnych vzťahov,  pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zostávajú nezmenené.

Článok VI

Knižnica sa zriaďuje na neurčitý čas.

Článok VII

(1)     Dňom vydania tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Krajského úradu v Košiciach o novelizácii zriaďovacej listiny Krajskej štátnej knižnice v Košiciach vydané Krajským úradom v Košiciach pod č. 2000/03820 z 12. 4. 2000.

(2)     Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Milan Kňažko, v. r.
minister kultúry
Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011