Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Knižničný systém > Knižnice v pôsobnosti MK SR

MINISTERSTVO KULTÚRY                                            
SLOVENSKEJ REPUBLIKY                                            

Bratislava 1. apríla 2002
Číslo: MK 555/2002-1

R o z h o d n u t i e

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
o vydaní zriaďovacej listiny
Štátnej vedeckej  knižnice v Banskej Bystrici

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade s § 25 ods. 6 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z. vydáva túto

z r i a ď o v a c i u    l i s t i n u:

Názov organizácie:                            Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Sídlo organizácie:                            Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Forma hospodárenia:                     štátna príspevková organizácia
Identifikačné číslo organizácie:             35987006
Dátum zriadenia organizácie:              26. marca 1926

Článok I

Základné poslanie a predmet činnosti

(1)         Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici ako univerzálna vedecká knižnica (ďalej len „knižnica“) so špecializovaným organizačným útvarom Literárnym a hudobným múzeom je kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnomúzejnej, hudobnomúzejnej,  kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti.

(2)         Základným poslaním knižnice je

a)       zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby a napomáhať ich celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj,

b)      na základe prieskumu       a vedeckého výskumu zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, odborne spravovať a sprístupňovať múzejné zbierkové predmety, archívne dokumenty a databázy so zameraním a špecializáciou na literárnu a hudobnú kultúru vrátane ľudových a klasických hudobných nástrojov.

(3)         V rámci svojho poslania plní najmä tieto verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti:

a)        získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, predovšetkým domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty, špeciálne technické dokumenty,

b)       poskytuje základné a špeciálneknižnično-informačné služby sprístupňovaním vlastného knižničného fondu a vonkajších informačných zdrojov, najmä výpožičky knižničných dokumentov a poskytovanie kópií knižničných dokumentov,  faktografické a bibliografické informácie, rešerše,  štúdie, medziknižničné a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, preklady knižničných dokumentov a vydávanie publikácií a pod.,

c)        poskytuje informácie a dokumenty o činnosti Rady Európy, v súčinnosti s Informačnou kanceláriou Rady Európy v Bratislave buduje Stredisko európskych informácií,

d)       podieľa sa na tvorbe a využívaní  súborných katalógov knižníc,

e)        zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie; plní celoštátne úlohy  v oblasti koordinácie a tvorby bibliografie vedných odborov v oblasti národnooslobodzovacieho hnutia, Slovenského národného povstania a odboja, cestovného ruchu, ekológie, architektúry, stavebníctva a urbanizmu,  utvára a sprístupňuje databázy z týchto oblastí,

f)         buduje fondy rukopisov, starých a vzácnych tlačí, historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov, spolupracuje na celoštátnych úlohách výskumu dejín knižnej kultúry,

g)        je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky, získava a uchováva povinné výtlačky,

h)        je múzejným pracoviskom pre literárnomúzejnú a hudobnomúzejnú činnosť, získava, odborne spravuje, ochraňuje, reštauruje, konzervuje a prezentuje zbierkové predmety, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva,

i)          buduje špeciálnu knižnicu, dokumentáciu a literárny a hudobný archív, poskytuje informačné a odborno-poradenské služby verejnosti, študujúcim a bádateľom,

j)         expozičnou a výstavnou činnosťou prezentuje múzejné zbierkové predmety a fondy doma a v zahraničí,  prijíma výstavy iných právnických osôb a fyzických osôb,

k)       rieši vedeckovýskumné úlohy a spolupracuje na vedeckovýskumnej činnosti iných inštitúcií,

l)          prevádzkuje pamätné izby a expozície v Tajove a Podkoniciach,

m)      prostredníctvom edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti prezentuje výsledky svojej práce,

n)        zabezpečuje distribúciu a predaj vlastných produktov, ako aj publikácií, tlačovín a propagačných materiálov múzejnej povahy,

o)       zabezpečuje a uskutočňuje vedecké, kultúrno-výchovné, odborné a vzdelávacie aktivity a podujatia súvisiace s predmetom svojej činnosti,

p)       v oblasti svojej činnosti nadväzuje priame vzťahy so subjektmi doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do medzinárodných združení a projektov,

q)       prevádzkuje ubytovacie zariadenia vo svojej správe, ktoré sa využívajú na dočasný pobyt pre potreby knižnice, iných kultúrnych organizácií a zriaďovateľa v súlade s platnými právnymi predpismi,

r)         plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí.

Článok II

(1)     Knižnica je štátna príspevkováorganizácia zapojená na štátny rozpočet príspevkom alebo odvodom prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

(2)     Zriaďovateľom knižnice je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré  garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

Článok III

(1)     Knižnica spravuje majetok štátu,  ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu  činnosti a ktorý nadobudla vlastnou  činnosťou. Tento majetok vedie v účtovnej, operatívnej a odbornej evidencii.

(2)     Nehnuteľný majetok spravovaný knižnicou tvoria nehnuteľnosti evidované v príslušných katastroch nehnuteľností ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.

(3)     Hnuteľný majetok spravovaný knižnicou tvorí hmotný a nehmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok, knižničný fond, zbierkové predmety, dokumentačné a archívne fondy  a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii a v odbornej evidencii organizácie so stavom ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.

Článok IV

(1)   Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ, ktorého  na základe výberového konania ustanovuje do funkcie minister kultúry Slovenskej republiky.

(2)   Riaditeľ riadi činnosť knižnice v súlade so zriaďovacou listinou a zodpovedá za ňu ministrovi kultúry Slovenskej republiky.

(3)   Riaditeľ ustanovuje svojho zástupcu z vedúcich zamestnancov, ktorých priamo riadi.

(4)   Organizačnú štruktúru, náplň činnosti jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy medzi nimi upravuje organizačný poriadok knižnice, ktorý vydáva riaditeľ.

(5)   Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok knižnice a využívanie zbierkových predmetov a archívnych dokumentov upravuje výpožičný a študijný poriadok múzea, ktoré vydáva riaditeľ.

Článok V

Zverený majetok, práva a záväzky vyplývajúce z majetkovoprávnych vzťahov,  pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zostávajú nezmenené.

Článok VI

Knižnica sa zriaďuje na neurčitý čas.

Článok VII

(1)     Dňom vydania tohto rozhodnutia stráca platnosť zriaďovacia listina Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici vydaná Krajským úradom v Banskej Bystrici pod č. 99/017002 z 22. 3. 1999 a  dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici vydaný Krajským úradom v Banskej Bystrici pod č. 2000/065097 z 21. 12. 2000.

(2)     Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Milan Kňažko, v. r.
minister kultúry
Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011