Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Ochrana pamiatok > Priority

Priority Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Prioritami Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR v  záujme zlepšenia stavu ochrany, obnovy, využívania a prezentácie pamiatkového fondu sú najmä nasledovné zámery, úlohy a ciele: 

Vytvorenie priaznivého legislatívneho prostredia uplatňovaním Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 208/2009 Z. z., ako aj v rámci zmien v legislatíve o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v rámci dosiahnutia daňových zvýhodnení a pod. 

Preradenie ochrany pamiatkového fondu z hľadiska celospoločenských záujmov z pozície ekonomickej nadstavby do pozície ekonomickej základne ako rozvojového potenciálu cestovného ruchu, služieb, atraktívneho bytového fondu atď. s priaznivým dopadom na rozvoj zamestnanosti najmä v oblasti malého a stredného podnikania. 

Zmena reštrikčného modelu ochrany pamiatok na model motivačno-rozvojový najmä systémom úľav poskytovaných vlastníkom pamiatkových objektov a účinným podporným programom v rámci fondov na poskytovanie príspevkov najmä z programu "Obnovme si svoj dom", ako aj prípravou systému viaczdrojového financovania záchrany a obnovy pamiatkového fondu.

Skvalitnenie odborného zabezpečovania a výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu pôsobením orgánov špecializovanej štátnej správy- Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov. 

Skvalitnenie vedeckej, technickej a technologickej úrovne plnenia úloh identifikácie, evidencie, dokumentácie, ochrany a prezentácie pamiatkového fondu s dôrazom na uplatnenie  modernej výpočtovej a informačnej techniky.

Zintenzívnenie spolupráce so zahraničím a  s medzinárodnými vládnymi i mimovládnymi organizáciami s dôrazom na pôsobenie v organizačných štruktúrach európskych inštitúcií (Rada Európy), UNESCO, ICOMOS a pod. vrátane ratifikácie medzinárodných dokumentov a dohovorov platných v oblasti ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva.

Skvalitnenie školskej a mimoškolskej výchovy a vzdelávania s cieľom upevňovania vzťahu najmä mladej generácie ku kultúrnym hodnotám minulosti, zlepšenie úrovne informačnej, propagačnej a publikačnej činnosti sa zameraním na záchranu a prezentáciu pamiatkového fondu.

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011