Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Ochrana pamiatok > Financovanie pamiatok

Financovanie obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok

Podľa § 28 ods. 2 písm. a) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný vykonávať na svoje náklady základnú ochranu národnej kultúrnej pamiatky, pričom má možnosť podľa § 34 ods. 1) požiadať obec alebo Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o dotáciu.

► Pomoc štátu

Ministerstvo poskytuje finančné prostriedky na obnovu alebo reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom programu: Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1, a to na projekty spracované v súlade s Výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 29. apríla 2004 č. MK-480/2004-1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR metodickými pokynmi príslušného podprogramu na daný rok.

Štát poskytuje aj nefinančnú pomoc, podľa § 28 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu má vlastník národnej kultúrnej pamiatky právo požiadať príslušný krajský pamiatkový úrad o bezplatné poskytnutie odbornej a metodickej pomoci vo veciach ochrany národnej kultúrnej pamiatky. Adresár krajských pamiatkových úradov je zverejnený na stránke: www.pamiatky.sk/puc/adresarpu.htm.

► Zahraničné zdroje spolufinancovania

Štrukturálne fondy
V rámci zamerania programov v skrátenom programovacom období 2004 – 2006 najväčšie možnosti ponúkajú pre SR okrem Bratislavského kraja operačný program Základná infraštruktúra (OP ZI) a sektorový operačný program Priemysel a služby (SOP PaS), pre stanovené územia Bratislavského kraja jednotný programový dokument (JPD) Bratislava cieľ 2. Pre celú SR je aktuálna iniciatíva Interreg III.
V rámci OP ZI je to priorita č. 3 Lokálna infraštruktúra, opatrenie č. 3.1 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry, podopatrenie č. 3.1.4 Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry, ale tiež opatrenie č. 3.4 Renovácia a rozvoj obcí. 
SOP PaS ide o prioritu č. 1 Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb  s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu - opatrenie č. 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry    a prioritu č. 2 Rozvoj cestovného ruchu - opatrenie č. 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu.
V
JPD Bratislava cieľ 2 je zahrnutá aj  priorita č. 1 Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľný rozvoj cieľovej oblasti, opatrenie č. 1.5 Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva.
V iniciatíve ES Interreg III je v niektorých oblastiach spolupráce zaujímavá časť Interreg III A. Pravdepodobne najzaujímavejšia je časť Interreg III B CADSES s opatrením č. 3.1 Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva
Bližšie informácie nájdete na tejto internetovej stránke v samostatnej kapitole Štrukturálne fondy. Podrobnosti s kompletnými textami programov, programových doplnkov, výziev, usmernení a ďalších informácií sú na stránkach príslušných riadiacich orgánov – MVRR SR (riadiaci orgán OP ZI, JPD Bratislava cieľ 2, Interreg III A), MH SR (riadiaci orgán SOP PaS, Interreg III C) MŽP SR (Interreg III B).

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011