Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Ochrana pamiatok > Výsledky

Výsledky v oblasti ochrany pamiatkového fondu  

V záujme komplexného prístupu k ochrane jednotlivých zložiek a súčastí kultúrneho dedičstva v celej jeho rozmanitosti ministerstvo vypracovalo Dekláraciu Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva , ktorú zákonodarný zbor schválil 28. februára 2001 (publikovaná v Zbierke zákonov, čiastka 39). Deklarácia je účinnou platformou na zabezpečenie legislatívnych, organizačných a realizačných opatrení na identifikáciu, evidenciu, dokumentáciu, záchranu, využívanie a prezentáciu jednotlivých druhov hmotného a nehmotného kultúrneho bohatstva Slovenskej republiky.

Ministerstvo vypracovalo a predložilo do ďalšieho legislatívneho procesu návrh zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorý Národná rada SR prijala 19. decembra 2001. Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu nadobudol účinnosť 1. apríla 2002. Okrem mnohých dôležitých ustanovení na záchranu, obnovu a využívanie národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území zákon najmä ustanovuje orgány špecializovanej štátnej správy, ktorými sú popri ministerstve kultúry Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské pamiatkové úrady. Do ďalšieho legislatívneho procesu sú k tomuto zákonu vypracované návrhy vyhlášok o reštaurovaní a reštaurátorskej dokumentácii a o podmienkach získavania osobitnej odbornej spôsobilosti.

Ministerstvo ďalej vypracovalo a predložilo vláde SR návrh Nariadenia vlády o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula a Spišská Sobota s aktualizáciou vymedzenia ich území s cieľom vytvoriť legislatívne podmienky na zabezpečenie účinnejšej ochrany prvých vyhlásených mestských pamiatkových rezervácií. Vláda schválila naradenie uznesením č. 1159/2001 (publikované  v Zbierke zákonov, č. 596/2001 Z.z.).

Na základe uznesenia vlády SR č. 571/2000 sa Slovenská republika stala členom Medzinárodného centra pre štúdium ochrany a reštaurovania kultúrnych pamiatok (ICCROM). Z iniciatívy ministerstva kultúry Slovenská republika  ratifikovala medzinárodné dohovory Rady Európy z oblasti archeologického a architektonického dedičstva. Oznámenie MZV SR o pristúpení k Európskemu dohovoru o ochrane archeologického dedičstva vstúpilo do platnosti 1.5. 2001 a bolo zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 344/2001 Z. z., oznámenie o pristúpení k Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva vstúpilo do platnosti 1.7. 2001 a bolo publikované v Zbierke zákonov pod č. 369/2001 Z. z.

Ministerstvo kultúry vypracovalo projekt viaczdrojového financovania pre oblasť pamiatok a  projekt na  vytvorenie finančného fondu na obnovu kultúrnych pamiatok. Z projektu sa realizuje systém prideľovania prostriedkov z grantovej schémy MK SR, na ochranu pomiatok v programe Obnovme si svoj dom. Ministerstvo sa zároveň podieľalo na spracúvaní podkladov k právnym úpravám, predpisom a systémovým opatreniam súvisiacim s ochranou pamiatok, zúčastňovalo sa  prác v pracovných skupinách a komisiách ostatných rezortov (napr. MŽP SR – Program obnovy dediny, Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, spracovanie Agendy 21, Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, programu OSN Habitat, príprava novej legislatívy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, MVRR SR – Národný plán regionálneho rozvoja SR, MH SR – Národný plán rozvoja cestovného ruchu v SR a pod.). Ministerstvo spolupracovalo a poskytovalo pomoc mimovládnym organizáciám a nadáciám (napr. Národný trust Slovenska, Akademia Istropolitana Nova, ICOMOS).

Ministerstvo zároveň plní záväzky vyplývajúce pre SR z medzinárodného Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a podieľa sa na implementácii úloh vyplývajúcich z Dohovoru Rady európy o krajine. V oblasti spolupráce so zahraničím ministerstvo zintenzívnilo činnosť najmä v európskych medzinárodných organizáciách (Rada Európy, UNESCO, ICOMOS). Každoročne v septembri ministerstvo koordinuje už tradičné Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa vo väčšine európskych štátov organizujú pod záštitou Rady Európy.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011