Kultúrne dedičstvo

Úvod > Kultúrne dedičstvo > Múzeá a galérie > Legislatíva > Zákony

Zákony v oblasti múzeí a galérií

  • Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 207/2009 o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 416/2001 Z. z. o prevode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce  a na vyššie územné celky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011